Naczelna Organizacja Techniczna
<tr>

  Wydawnictwo

  Redakcja

  Kolportaż

  Rada programowa

  Artykuły/Streszczenia

  Opłata wydawnicza

  Wskazówki dla autorów

  Zasady recenzowania

  Numery archiwalne

Kontakt

tel.  71 320-27-03

tel. kom.  608-056-196

  wyślij e-mail


Inżynieria Maszyn

"Inżynieria Maszyn" jest kwartalnikiem naukowym, który publikuje najnowsze wyniki badań i omówienia aktualnego stanu wiedzy dotyczące: inżynierii wytwarzania maszyn, ich projektowania, eksploatacji, a w szczególności procesów obróbkowych i procesów wytwarzania, kosztów, energochłonności i przyjazności dla środowiska. Zamieszcza też osiągnięcia naukowe dotyczące procesów sterowania, komputerowego wspomagania procesów konstruowania, aplikacji procedur optymalizacji i procedur inteligentnych, w sposób znaczący zwiększających efektywność użytkową maszyn oraz procesów. Poszczególne zeszyty skupiają się tematycznie na wybranych ważnych dla rozwoju nauki i praktyki przemysłowej zagadnieniach. Są wydawane pod redakcją wybitnych w danej dziedzinie specjalistów. Są to też prace dotyczące znaczących osiągnięć badawczych, uzyskanych w ramach realizacji projektów badawczych krajowych i zagranicznych, jak również prace prezentujące osiągnięcia naukowe poszczególnych ośrodków badawczych oraz wybrane prace prezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Podstawową wersją czasopisma jest wersja drukowana. Artykuły drukowane w zeszycie są również dostępne pod adresem http://www.not.wydawnictwo/index.html.

Kwartalnik "Inżynieria Maszyn" publikuje artykuły nie drukowane wcześniej w innych czasopismach. Treść artykułów powinna odpowiadać stanowi wiedzy w chwili ich pisania. Artykuł przygotowany należy przesłać do Redakcji pocztą elektroniczną.

O przyjęciu artykułu do druku decyduje Komitet Redakcyjny. Przed jego wydrukowaniem Autorzy mogą być proszeni o dokonanie ostatecznej korekty tekstu.

Czasopismo jest indeksone w BazTech-u oraz Copernicusie. © 2013 Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT