Naczelna Organizacja Techniczna
<tr>

  Wydawnictwo

  Redakcja

  Kolportaż

  Rada programowa

  Artykuły/Streszczenia

  Opłata wydawnicza

  Wskazówki dla autorów

  Zasady recenzowania

  Numery archiwalne

Kontakt

tel.  71 320-27-03

tel. kom.  608-056-196

  wyślij e-mail


Inżynieria maszyn

Wytyczne dla autorów dotyczące przygotowania artykułu w celu publikacji w kwartalniku "Inżynieria Maszyn".

Kryteria wyboru artykułu

Redakcja Inżynierii Maszyn publikuje tylko oryginalne artykułu. Każdy artykuł powinien zawierać oświadczenie oryginalności (oświadczenie o oryginalności.pdf) ( Oświadczenie o oryginalności (.pdf)) podpisane przez autorów, że artykuł nie został nigdzie opublikowany lub przekazany do opublikowania.

Etyka w publikacjach

   Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są "ghostwriting" i "guest authorship".
   Z "ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z "guest authorship" ("honorary authorship") mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
   Aby przeciwdziałać przypadkom "ghostwriting", "guest authorship" redakcja czasopisma stosuje poniższe rozwiązania:
1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
2. Informujemy, że "ghostwriting", "guest authorship" są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
3. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Zgoda na publikacje i przeniesienie praw autorskich

Po zaakceptowaniu artykułu autorzy sa proszeni o podpisanie zgody na publikacje i przeniesienie praw autorskich na wydawnictwo. ( Umowa wydawnicza (.pdf))

Instrukcja dla autorów

Tutaj możemy zapoznać ze wskazówkami dla autorów jak przygotować tekst do wysyłki do Wydawnictwa.

Instrukcja dla autorów (.pdf)

Instrukcja dla autorów (.doc) © 2013 Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT