Naczelna Organizacja Techniczna
<tr>
  Wydawnictwo

  Redakcja

  Kolportaż

  Rada programowa

  Artykuły/Streszczenia

  Opłata wydawnicza

  Wskazówki dla autorów

  Zasady recenzowania

  Numery archiwalne

Kontakt

tel.  71 320-27-03

tel. kom.  608-056-196

  wyślij e-mail


Streszczenia latami

Zeszyty rok 2006

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 1, 2006, Strona 5-16

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ROZWÓJ OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH W ASPEKCIE REALIZACJI INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Jerzy HONCZARENKO
Zakład Zautomatyzowanych Systemów Wytwarzania Politechniki Szczecińskiej, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin tel. 091 449-44-78
e-mail: Jerzy.Honczarenko@ps.pl

Streszczenie

Nowe procesy technologiczne znajdują swój wyraz w zakresie udoskonalania maszyn technologicznych, ukierunkowanego na spełnienie potrzeb klienta. Szczególną uwagę zwrócono na tendencje konstrukcyjno-technologiczne i ulepszenia w obrabiarkach oraz na czynniki, które oddziałują na rozwój współcześnie produkowanych obrabiarek. Omówiono innowacyjne technologie w obróbce skrawaniem, takie jak: obróbka z dużymi prędkościami skrawania HSC, obróbka hybrydowa ze wspomaganiem laserowym i ich wpływ na parametry techniczne obrabiarek skrawających. Podano cechy charakterystyczne współczesnych obrabiarek do obróbki: wysokoprędkościowej HSC, obróbki hybrydowej ze wspomaganiem laserowym i obróbki hybrydowej ze wspomaganiem ultradźwiękowym.

Słowa kluczowe :

obrabiarki skrawające, hybrydowe technologie

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 1, 2006, Strona 17-29

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006, Wszystkie prawa zastrzeżone.

KONSTRUKCYJNE I TECHNOLOGICZNE ASPEKTY
MODUŁOWEJ BUDOWY OBRABIAREK

Michał STYP-REKOWSKI
Akademia Techniczno-Rolnicza, Wydział Mechaniczny, Zakład Obrabiarek i Robotów, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Streszczenie

Obrabiarki o strukturze modułowej stanowią już pewną konkurencję w stosunku do obrabiarek tradycyjnych. Wynika to z ich zalet w zakresie technologicznych oraz ekonomicznych efektów ich stosowania. Ze względu na swoją odmienność mają one inne uwarunkowania zarówno konstrukcyjne jak i technologiczne. W pracy dokonano analizy dwóch wymienionych rodzajów czynników; zidentyfikowano też czynniki szczególnie istotne dla obrabiarek o strukturze modułowej. Ponieważ obrabiarki modułowe są już w pewnym stopniu wykorzystywane w procesach wytwórczych zidentyfikowane w pracy zagadnienia konstrukcyjne i technologiczne zilustrowano przykładami rozwiązań rzeczywistych. Przeprowadzone rozważania potwierdziły istotność czynników konstrukcyjnych i technologicznych charakterystycznych dla obrabiarek o strukturze modułowej, niezbędnych dla osiągnięcia oczekiwanych efektów technicznych i ekonomicznych.

Słowa kluczowe :

obrabiarka skrawająca, struktura modułowa, moduł funkcjonalny, cechy użytkowe obrabiarki

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 1, 2006, Strona 30-47

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WIRTUALNY MODEL WIELKOGABARYTOWEJ TOKARKI TV-240 CNC

Jan KOSMOL, Krzysztof LEHRICH
Politechnika Śląska, Katedra Budowy Maszyn, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18A

Streszczenie

W referacie przedstawiono wirtualny model (w konwencji metody elementów skończonych) wielkogabarytowej tokarki kłowej typu TV 240 CNC o długości toczenia do 30 m i masie obrabianego przedmiotu do 120 t. Ponieważ tego typu maszyny wytwarzane są jednostkowo, dlatego celowym jest przeprowadzanie badań symulacyjnych, na modelach numerycznych, jeszcze przed ostatecznym skonstruowaniem obrabiarki. W referacie przedstawiono sposób modelowania takiej obrabiarki, tj budowy modelu geometrycznego (zwłaszcza poczynionych uproszczeń), przyjętych warunków brzegowych i sposobu obciążenia. Przedstawiono także wyniki badań symulacyjnych w postaci rozkładu naprężeń i przemieszczeń w funkcji obciążenia od ciężaru przedmiotu, sił skrawania czy ciężaru własnego. Celem tych badań było zweryfikowanie poprawności konstrukcji obrabiarki, tj oceny największych naprężeń i przemieszczeń i porównanie ich z naprężeniami dopuszczalnymi dla danego materiału oraz oszacowaniem wpływu przemieszczeń na błędy obróbki, czyli na przemieszczenie teoretycznego punktu styku ostrza narzędzia z przedmiotem obrabianym. Analizy przeprowadzono dla wybranych zespołów obrabiarki, tj wrzeciennika z wrzecionem, suportów tokarskich i frezarskich oraz konika. Te bowiem zespoły mają największy wpływ na błędy wykonania przedmiotu. Wyniki tych symulacji pokazują że obrabiarka jest wystarczająco sztywna z punktu widzenia oczekiwań dokładności wykonania przedmiotu a maksymalne naprężenia daleko odbiegają od wartości dopuszczalnych. W referacie zamieszczono także wyniki analizy dynamicznej w postaci 5 pierwszych postaci i częstotliwości drgań. Wprawdzie wartości tych częstotliwości są stosunkowo niskie, ale nie będą stanowić zagrożenia z punktu widzenia rezonansu mechanicznego wywołanego drganiami wymuszonymi od sił skrawania.

Słowa kluczowe :

tokarka CNC, mes, symulacja

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 1, 2006, Strona 48-54

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WYBRANE PROBLEMY PROJEKTOWANIA I EKSPLOATACJI OBRABIAREK ELEKTROCHEMICZNYCH DO KSZTAŁTOWANIA MIKROELEMENTÓW

Jerzy ŚWIDER, Andrzej BAIER, Piotr OCIEPKA, Krzysztof HERBUŚ
Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18A, Polska

Streszczenie

Wytwarzanie mikroelementów to bardzo dynamicznie rozwijający się obszar w ubytkowych i przyrostowych metodach wytwarzania. Szczególne miejsce wśród tych metod zajmuje - obróbka elektrochemiczna ( - ECM) z uwagi na to, że naddatek usuwany jest bardzo małymi porcjami (atom po atomie), bez mechanicznego oddziaływania na obrabiany materiał. W referacie przedstawione zostaną: warunki praktycznej realizacji procesu - ECM i wynikające stąd założenia konstrukcyjne oraz budowa specjalnego stanowiska do m - ECM.

Słowa kluczowe :

obróbka elektrochemiczna, mikroobróbka

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 1, 2006, Strona 55-65

ISSN 1426-708X

© Copyright by Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006, Wszystkie prawa zastrzeżone.

DOKŁADNOŚĆ WIERTEŁ PEŁNOWĘGLIKOWYCH STOSOWANYCH NA OBRABIARKACH NC ORAZ EFEKTY WIERCENIA

Aleksander STREUBEL 1, Rafał SUBBOTKO 2
1 Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji, Politechnika Wrocławska
2 Gühring Polska

Streszczenie

W artykule omówiono dokładność pełnowęglikowego wiertła zalecanego do pracy na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Zwrócono uwagę na mocowanie wiertła na obrabiarce. Przedstawiono wyniki badań dotyczących dokładności wykonania wierteł i jej wpływ na przebieg oporów wiercenia jak i uzyskiwane efekty wymiarowo - kształtowe otworu.

Słowa kluczowe :

wiertła, obrabiarka CNC, dokładność

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 1, 2006, Strona 66-72

ISSN 1426-708X

© Copyright by Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZAUTOMATYZOWANE SZEREGOWANIE ZADAŃ PRODUKCYJNYCH W MAŁYM SYSTEMIE WYTWÓRCZYM

Radosław CECHOWICZ
Politechnika Lubelska, Katedra Automatyzacji, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin, http://lctt.pol.lublin.pl

Streszczenie

W artykule przedstawiono praktyczny przykład rozwiązania problemu szeregowania zadań produkcyjnych w małym zakładzie produkcyjnym zarządzanym przez system MRP. Zadaniem systemu szeregowania było przetworzenie listy zamówień systemu MRP tak, aby stała się ona planem, który da się wykonać oraz minimalizacja tego planu. Wygenerowany w ten sposób nowy plan obowiązywał aż do następnej aktualizacji listy zamówień w systemie MRP. W systemie przewidziano możliwość korekty planu na podstawie danych z monitoringu produkcji oraz uwzględnienia preferencji lokalnego nadzorcy systemu (priorytety zamówień, maszyny alternatywne). Dzięki zastosowaniu dwustopniowego algorytmu szeregowania do tworzenia kolejnych wersji harmonogramu produkcji były wykorzystywane najlepsze rozwiązania otrzymane w przeszłości. Artykuł został zilustrowany przykładami harmonogramów. Opisywane rozwiązanie nie zostało zaimplementowane w zakładzie ze względu na zmianę sposobu przekazywania zamówień przez zleceniodawcę.

Słowa kluczowe :

szeregowanie, systemy MRP, algorytm genetyczny, minimalizacja uszeregowania

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 1, 2006, Strona 73-86

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn -
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZINTEGROWANE PLANOWANIE PRZEPŁYWU TOWARÓW W SIECIACH DYSTRYBUCJI ODPADÓW

Mariusz MĽDRY 1, Krzysztof BZDYRA 2, Julian JAKUBOWSKI 3
1Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych, Uniwersytet Zielonogórski
2Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania, Wydział Elektroniki i Informatyki, Politechnika Koszalińska
3Instytut Informatyki i Zarzadzania Produkcja, Uniwersytet Zielonogórski

Streszczenie

Terminowa obsługa poszczególnych stacji recyklingu, gwarantująca odbiór planowanych wielkości recyklatów, determinuje efektywność sieci stacji. Przyjmując zadane rozmieszczenie stacji recyklingu i przedsiębiorstw przetwarzających dostarczane z nich recyklaty, topologię łączących je tras komunikacyjnych oraz parametry systemu transportowego, należy dokonać bilansu dostępnych mocy produkcyjnych stacji i łączącego je systemu transportowego. W szczególności dotyczy to odpowiedzi na pytanie czy zadany sposób obsługi stacji (tzn. terminy i wielkości partii odbieranych grup recyklatów) jest wystarczający dla zakładanej wielkości produkcji recyklatów poszczególnych stacji? Metodzie i implementującego ją systemowi wspomagania decyzji w tego typu zadaniach poświecona jest niniejsza praca.

Słowa kluczowe :

odpady, recykling, logistyka, planowanie, wspomaganie decyzji

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 1, 2006, Strona 87-99

ISSN 1426-708X

© Copyright by Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZASTOSOWANIE TECHNIK PROGRAMOWANIA Z OGRANICZENIAMI DO ROZSTRZYGANIA KONFLIKTÓW ZASOBOWYCH W ESP

Robert WÓJCIK 1, Grzegorz BOCEWICZ 2, Zbigniew BANASZAK 1
1Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "COPERNICUS" we Wrocławiu, robert.r.wojcik@wp.pl, banaszak@tu.koszalin.pl
2Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania, Politechnika Koszalińska, fredrig@poczta.onet.pl

Streszczenie

Przedmiotem badań są mechanizmy synchronizacji pracy wózków samojezdnych w elastycznych systemach produkcyjnych, mechanizmy warunkujące koordynację współbieżnie przebiegających procesów transportowych. Problem wyznaczania zasad koordynujących dostęp wózków do współdzielonych zasobów systemu (odcinków tras jezdnych) gwarantujących bezkolizyjny i bezblokadowy przebieg realizowanych procesów należy do klasy NP-trudnych. Problem ten sprowadza się do wyznaczania warunków wystarczających postaci pary (stan początkowy, zbiór reguł priorytetowania). Przyjęty regułowy sposób specyfikacji podsystemu transportowego, sprowadza go z kolei do odpowiedniego problemu decyzyjnego metody logiczno-algebraicznej. W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania technik programowania w logice z ograniczeniami CP/CLP do rozwiązania takiego problemu decyzyjnego poprzez wcześniejsze sprowadzenie go do postaci problemu spełniania ograniczeń PSO. W oparciu o proponowane podejście zrealizowany został przykład wyznaczania warunków wystarczających dla spełnienia ograniczeń, które gwarantują bezkolizyjną i bezblokadową pracę w systemie obsługi wózków samojezdnych.

Słowa kluczowe :

programowanie w logice z ograniczeniami, transport międzystanowiskowy, elastyczny system produkcyjny

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 1, 2006, Strona 100-111

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZASTOSOWANIE TECHNIK PROGRAMOWANIA Z OGRANICZENIAMI W SYSTEMACH WSPOMAGANIA STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO PROCESAMI TRANSPORTU I SKŁADOWANIA ESP

Grzegorz BOCEWICZ, Zbigniew BANASZAK
Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania, Politechnika Koszalińska, fredrig@poczta.onet.pl, banaszak@tu.koszalin.pl

Streszczenie

Techniki programowania z ograniczeniami CP są narzędziem umożliwiającym deklaratywną specyfikację problemu. Pozwala to na efektywne rozwiązywanie wielu kombinatorycznych problemów, a w szczególności problemów dotyczących planowania produkcji. W tym kontekście techniki są wykorzystywane do projektowania systemów wspomagania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych. W pracy przedstawiono model struktury interakcyjnego systemu wspomagania decyzji. Zaprezentowano przykład takiego systemu w postaci pakietu wspomagania sterowania dyspozytorskiego w podsystemie transportu i składowania elastycznych systemów produkcyjnych. Zrealizowany pakiet umożliwia podejmowanie decyzji z zakresu sterowania ruchem wózków samojezdnych (planowanie harmonogramów pracy wózków samojezdnych) w kontekście zadanych parametrów i relacji opisujących określony podsystem transportowy.

Słowa kluczowe :

programowanie w logice z ograniczeniami transport międzystanowiskowy,interakcyjne systemy wspomagania decyzji

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 1, 2006, Strona 112-119

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza WR FSNT NOT, Wrocław 2006,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

AUTOMATYZACJA PROCESU PRODUKCJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Radosław CECHOWICZ, Paweł STĽCZEK
Politechnika Lubelska, Katedra Automatyzacji, ul. Nadbystrzycka 36,
20-618 Lublin, http://lctt.pol.lublin.pl

Streszczenie

W pracy przedstawiono opis rozwiązania problemu automatyzacji sterowania wytwarzaniem sprężonego powietrza na potrzeby lokalnego systemu wytwórczego. Istotą opisanego rozwiązania jest zintegrowanie funkcji sterowania bezpośredniego oraz nadzorowania przebiegu procesu w jednym systemie informatycznym. Wdrożenie opisanego rozwiązania pozwoliło na: wyeliminowanie konieczności przebywania ludzi w środowisku o bardzo dużym poziomie hałasu, zdalne nadzorowanie stanu procesu przez operatora systemu, poprawę jakości procesu poprzez ustabilizowanie przebiegu podstawowych charakterystyk, zautomatyzowanie procedur obsługi sytuacji awaryjnych, zwiększenie niezawodności maszyn poprzez ich racjonalne wykorzystanie, zapewnienie prawidłowych warunków pracy, archiwizację i dokumentowanie przebiegu procesu. W wyniku realizacji projektu zmianie uległa rola osób obsługujących sprężarkownię z operatorów na nadzorców - obsługa nie musi już sterować załączaniem maszyn i czuwać nad zapewnieniem zadanych wartości zmiennych procesowych. Uwolnienie operatora od zadań sterowania i wyposażenie go w narzędzia do diagnostyki procesu spowodowały, że jest on w stanie wcześniej wykryć zagrożenia dla przebiegu procesu i podjąć stosowne działania zaradcze.

Słowa kluczowe :

automatyzacja, sterowanie, wytwarzanie, sprężone powietrze

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 1, 2006, Strona 120-131

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZJAWISKA FIZYCZNE TOWARZYSZĽCE WIERCENIU ŻELIWA WIERTŁAMI PEŁNOWĘGLIKOWYMI Z ZASTOSOWANIEM ZMINIMALIZOWANEGO CHŁODZENIA

Marek KURAN
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji, Politechnika Wrocławska

Streszczenie

Omówiono wpływ zmiany wydatku cieczy chłodząco-smarującej i parametrów skrawania na zjawiska fizyczne towarzyszące wierceniu wiertłami pełnowęglikowymi żeliwa ZL200. Przedstawiono wyniki badań trwałości wierteł przy konwencjonalnym i zminimalizowanym chłodzeniu strefy skrawania. Omówiono wyniki pomiarów temperatury osiąganej podczas skrawania przez narzędzie i przedmiot obrabiany oraz wyniki pomiarów sił i momentów skrawania. Przedstawiono wyniki pomiarów jakości wykonanych otworów.

Słowa kluczowe :

wiercenie, żeliwo, minimalne chłodzenie

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 2-3, 2006, Strona 5-19

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

OCENA PRZYDATNOŚCI ENERGETYCZNYCH METOD POMIAROWYCH DO IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ DŹWIĘKU W URZĽDZENIACH HYDRAULICZNYCH

Wacław KOLLEK, Piotr OSIŃSKI
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska

Streszczenie

W publikacji przedstawiono możliwości wykorzystania metod energetycznych w pomiarach złożonych procesów wibroakustycznych, na przykładzie zasilacza hydraulicznego. Przedstawione innowacyjne metody badawcze przedstawiają nowe perspektywy rozwoju w obniżaniu emisji hałasu. Na szczególną uwagę zasługuje porównanie wektorowych metody lokalizacji źródeł dźwięku, z wykorzystaniem sondy akustycznej oraz matrycy mikrofonowej (STSF). W publikacji skorzystano z wyników prac badawczych prowadzonych w Zakładzie Napędów i Automatyki Hydraulicznej, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej.

Słowa kluczowe :

urządzenia hydrauliczne, wibroakustyka, sonda akustyczna, holografia akustyczna

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 2-3, 2006, Strona 20-28

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

WIELO-MASOWY MODEL DYNAMICZNY POMPY INERCYJNEJ

Marek SKOWROŃSKI 1, Zygmunt DOMAGAŁA 2
1Wydziałowy Zakład Maszyn Przepływowych, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska
2Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska

Streszczenie

Przedstawiono metodę doboru parametrów pracy pompy inercyjnej do układu, w którym ma pracować. Działanie pompy inercyjnej opisano cztero masowym modelem dynamicznym. Dla modelu tego przyjęto odpowiednie założenia upraszczające. Ruch poszczególnych elementów pompy opisano równaniami: ruchu pompy, ruchu cieczy, ruchu zaworu itp. Na tej podstawie ułożono prosty model symulacyjny zapisany w języku Pascal. Otrzymane wyniki obliczeń pozwalają na analizowanie wielu parametrów pracy pompy. Aby mógł on stać się skutecznym narzędziem w rękach projektanta układów konieczna jest weryfikacja doświadczalna wartości współczynników. Przedstawiony model matematyczny i napisany na jego podstawie program pozwalają w sposób szybki, prosty i łatwy rozwiązać, zagadnienie analizy pracy pompy inercyjnej. Znając parametry konstrukcyjne możemy uzyskać szczegółowy obraz pracy pompy.

Słowa kluczowe :

pompa inercyjna, badania symulacyjne

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 2-3, 2006, Strona 29-38

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

STANY PRZEJŚCIOWE UKŁADU HYDRAULICZNEGO Z AKUMULATOREM

Edward PALCZAK 1, Jan POMPOWSKI 2
1Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wydział mechaniczny, Politechnika Wrocławska
2ZBiP Miedzi "Cuprum"

Streszczenie

Przedstawiono model matematyczny układu hydraulicznego z akumulatorem opierając się na analogii elektrycznej dla przepływu uwarstwionego, dla drugiej fazy rozruchu siłownika. Przeprowadzono obliczenia i sporządzono wykresy przebiegu natężenia przepływu, ciśnień w akumulatorze i w siłowniku oraz skoku tłoczyska siłownika.

Słowa kluczowe :

układ hydrauliczny, stany przejściowe, przepływ uwarstwiony

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 2-3, 2006, Strona 39-57

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

OPÓŹNIENIA W HYDROSTATYCZNYCH UKŁADACH NAPĘDOWYCH STEROWANYCH DŁAWIENIOWO

Klaudiusz HORNOWSKI 1, Wacław KOLLEK 2, Zygmunt KUŹMA 2
1Parker Hannifin, Wrocław
2Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska

Streszczenie

W artykule przedstawiono wpływ parametrów konstrukcyjnych na właściwości dynamiczne układów hydrostatycznych sterowanych dławieniowo. Zdefiniowano pojęcie czasu reakcji, to jest czasu zawartego pomiędzy wymuszeniem a początkiem ruchu elementu wykonawczego. Podano zależności analityczne i przebadano doświadczalnie, jaki wpływ wywiera kapacytancja na tłumienie i czas reakcji w układzie hydrostatycznym. Pod pojęciem kapacytancji układu hydrostatycznego rozumiana jest podatność tego układu na odkształcenia pod wpływem ciśnienia.

Słowa kluczowe :

układ hydrostatyczny, czas reakcji, model matematyczny

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 2-3, 2006, Strona 58-65

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW PRACY HYDROSTATYCZNEGO WIELOŹRÓDŁOWEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO ZE WZGLĘDU NA WYBRANE KRYTERIA

Henryk CHROSTOWSKI, Krzysztof KĘDZIA
Politechnika Wrocławska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

Streszczenie

Dla układów napędowych wieloźródłowych, z hydrostatycznym przenoszeniem energii, w którym obciążenie jest zadane w postaci cyklu przedstawiono metodę określania optymalnych parametrów pracy silnika spalinowego jako pierwotnego źródła energii. Modele matematyczne elementów składowych układu otrzymano w oparciu o wyniki badań doświadczalnych. W wyniku analizy zostają określone funkcje sterowania jednostkami hydrostatycznymi: dla realizacji zadanego cyklu obciążenia, optymalnego ze względu na wybrane kryta np.: minimalne jednostkowe zużycie paliwa, minimalna emisja tlenku węgla lub tlenku azotu; ustabilizowanego punktu pracy silnika napędowego.

Słowa kluczowe :

napęd wieloźródłowy, sterowanie, optymalizacja

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 2-3, 2006, Strona 66-76

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

OCENA PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH I EKOLOGICZNYCH UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH Z NAPĘDEM SPALINOWYM DLA WIDMOWEJ POSTACI OBCIĽŻENIA

Henryk CHROSTOWSKI, Waldemar SRADOMSKI
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska, henryk.chrostowski@pwr.edu.pl, waldemar.sradomski@pwr.edu.pl

Streszczenie

Przedstawiono ogólny model układu napędowego: silnik spalinowy - przekładnia hydrostatyczna - obciążenie w postaci obszaru z określonym widmem zmiennych wytężeniowej i natężeniowej. Model ten umożliwia analizę rozkładu sprawności napędu hydrostatycznego i punktów pracy silnika spalinowego w polu charakterystyki obciążenia. Modele matematyczne komponentów układu napędowego, dla analizowanego przypadku, otrzymano w oparciu o wyniki badań doświadczalnych. Wprowadzone oryginalne pojęcia sprawności globalnej i wskaźników ekologicznych umożliwiają porównanie jakości układów napędowych pracujących w tych samych - statystycznie - warunkach obciążenia. Pozwala to zatem ocenić wartości tych parametrów za cały okresie życia - działania maszyny.

Słowa kluczowe :

przekładnia hydrostatyczna, silnik spalinowy, sprawność globalna, wskaźniki ekologiczne

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 2-3, 2006, Strona 77-82

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

POWSTAWANIE HAŁASU W ZASILACZACH HYDRAULICZNYCH

Wiesław FIEBIG
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska

Streszczenie

Przedstawiono mechanizmy powstawania hałasu, identyfikacji źródeł dźwięku oraz możliwości jego ograniczenia na przykładzie zasilaczy hydraulicznych z pionowo zabudowanym zespołem silnik-pompa. Dla identyfikacji źródeł hałasu zastosowano metodę pomiaru natężenia dźwięku. Poznane zależności przy powstawaniu hałasu zasilaczy hydraulicznych umożliwiły jego znaczną redukcję dla najczęściej spotykanych, typowych rozwiązań zasilaczy hydraulicznych.

Słowa kluczowe :

zasilacz hydrauliczny, natężenie dźwięku, pomiary

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 2-3, 2006, Strona 83-94

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

ODDZIAŁYWANIE NISKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH DRGAŃ MECHANICZNYCH PODŁOŻA NA ELEMENT STERUJĽCY ZAWORU HYDRAULICZNEGO

Michał STOSIAK
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska

Streszczenie

Zidentyfikowano źródła drgań mechanicznych działających na elementy zaworu hydraulicznego. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych przykładowego urządzenia wyposażonego w elementy hydrauliczne oraz badań modelowych na stanowisku doświadczalnym. Szczególną uwagę zwrócono na niskie częstotliwości drgań mechanicznych (< 100 Hz). Dokonano analizy teoretycznej i doświadczalnej ruchu elementu umieszczonego w oleju hydraulicznym. Wskazano na główną drogę przenoszenia się zewnętrznych drgań mechanicznych na, poddawany tym drganiom, element sterujący zaworu hydraulicznego (stalowa kulka lub grzybek zaworu).

Słowa kluczowe :

drgania, zawór hydrauliczny, element sterujący

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 2-3, 2006, Strona 95-101

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

ODDZIAŁYWANIE NISKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH DRGAŃ MECHANICZNYCH PODŁOŻA NA ELEMENT STERUJĽCY ZAWORU HYDRAULICZNEGO

Michał STOSIAK
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska

Streszczenie

Zidentyfikowano źródła drgań mechanicznych działających na elementy zaworu hydraulicznego. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych przykładowego urządzenia wyposażonego w elementy hydrauliczne oraz badań modelowych na stanowisku doświadczalnym. Szczególną uwagę zwrócono na niskie częstotliwości drgań mechanicznych (< 100 Hz). Dokonano analizy teoretycznej i doświadczalnej ruchu elementu umieszczonego w oleju hydraulicznym. Wskazano na główną drogę przenoszenia się zewnętrznych drgań mechanicznych na, poddawany tym drganiom, element sterujący zaworu hydraulicznego (stalowa kulka lub grzybek zaworu).

Słowa kluczowe :

drgania, zawór hydrauliczny, element sterujący

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 2-3, 2006, Strona 95-101

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

BADANIA CHARAKTERYSTYK OPTYMALIZACYJNYCH DWUDROGOWEGO REGULATORA PRZEPŁYWU Z ZAWOREM RÓŻNICOWYM NA WYJŚCIU

Wacław KOLLEK, Edward PALCZAK
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska

Streszczenie

W referacie przedstawiono optymalizację dwudrogowego regulatora przepływu z zaworem różnicowym na wyjściu, w zależności od parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych regulatora. Na podstawie charakterystyk optymalizacyjnych można wyznaczyć minimalne wymiary regulatora.

Słowa kluczowe :

optymalizacja regulatora, parametry konstrukcyjne, badania

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 2-3, 2006, Strona 102-113

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

RYNEK HYDRAULIKI I PNEUMATYKI; POLSKA A CETOP I INNE KRAJE

Władysław BURZYŃSKI 1, Henryk CHROSTOWSKI 2, Zygmunt POPCZYK 2
1Korporacja Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych, ul. Bierutowska 57/59 e-mail: normalizacja@hydral.com.pl
2Politechnika Wrocławska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, ul. Łukasiewicza 7/9, 50-371 Wrocław, e-mail: henryk.chrostowski@pwr.edu.pl, zygmunt.popczyk@pwr.edu.pl

Streszczenie

Przedstawiono globalny rynek hydrauliki i pneumatyki maszynowej i jego głównych udziałowców: kraje i organizacje jako pochodne poziomu rozwoju gospodarczego. Omówiono na tym tle sytuację komponentów płynowych na rynku krajów stowarzyszonych w CETOP. Odniesiono ją do podstawowych parametrów makroekonomicznych w 15 krajach CETOP. Przedstawiono dynamikę sprzedaży na rynkach hydrauliki i pneumatyki w poszczególnych krajach, w tym Polski w okresie styczeń-czerwiec 2006 oraz pokazano prognozy na rok 2007. Pokazano tendencje rozwojowe dotyczące produktów elektrohydrauliki.

Słowa kluczowe :

hydraulika, pneumatyka, globalny rynek, Polska, CETOP, świat

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 2-3, 2006, Strona 114-148

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZASTOSOWANIE METODY PANELOWEJ DO ANALIZY HYDRODYNAMICZNEJ ŚRUBY OKRĘTOWEJ

Jan KULCZYK, Tomasz TABACZEK
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska

Streszczenie

Autorzy zastosowali metodę panelową z powierzchniowym rozkładem wirowości do modelowania przepływu potencjalnego wokół śruby okrętowej. Powierzchnia skrzydła i piasty została zastąpiona panelami z wirowością. Ślad hydromechaniczny za skrzydłem modelowany był przy pomocy włókien wirowych o kształcie linii śrubowej. Wpływ lepkości został uwzględniony w sposób przybliżony, przez zastosowanie empirycznych współczynników oporu profilu. Model przeznaczony jest do analizy hydrodynamicznej śrub okrętowych pracujących w obwodowo niejednorodnym polu prędkości. Umożliwia obliczanie sił hydrodynamicznych działających na skrzydła i momentu na wale śrubowym, oraz rozkładu ciśnienia na powierzchni skrzydeł.

Słowa kluczowe :

śruba okrętowa, przepływ potencjalny ,metoda panelowa

Inżynieria Maszyn

R. 11, z. 2-3, 2006, Strona 149-158

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2006,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

NOWOCZESNE METODY DYNAMICZNEGO ZAGĘSZCZANIA MAS FORMIERSKICH

Sergiusz CISKOWSKI 1, Wacław KOLLEK 2, Tadeusz MIKULCZYŃSKI 1, Mirosław GANCZAREK 1
1Instytut Technologii i Automatyzacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska, mirosław.ganczarek@pwr.edu.pl, tadeusz.mikulczynski@pwr.edu.pl, sergiusz.ciskowski@pwr.edu.pl
2Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska, waclaw.kollek@pwr.edu.pl

Streszczenie

Zaprezentowano nowoczesne metody dynamicznego zagęszczania mas formierskich - impulsową oraz prasowanie płytą. Opisano nowe głowice do dynamicznego zagęszczania mas formierskich, których podstawowym elementem jest samoczynny, pneumatyczny zawór impulsowy. Dzięki temu zaworowi głowice dynamicznie prasujące, charakteryzują się dużą dynamiką wewnętrzną, pozwalającą uzyskiwać wysoki stopień zagęszczania mas formierskich. Zaprezentowano także model matematyczny procesu dynamicznego zagęszczania mas formierskich oraz wybrane wyniki badań symulacyjnych tego modelu.

Słowa kluczowe :

masa formierska, model, dynamiczne zagęszczanie

Inżynieria Maszyn - zeszyt 4

R. 11, z. 4, 2006, Strona 5-16

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2007,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

PROGNOZOWANIE SKUTECZNOŚCI WPROWADZANIA INNOWACYJNYCH WYROBÓW PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO

Józef GAWLIK, Sabina MOTYKA
Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych, Politechnika Krakowska

Streszczenie

Przedstawiono metodę oraz program do oceny innowacyjnych rozwiązań, wspomagający podejmowanie decyzji o wprowadzaniu tych rozwiązań. Usystematyzowano czynniki i kryteria mające znaczenie dla wyboru rozwiązania innowacyjnego. Zastosowano Analityczny Proces Hierarchiczny, jako metodę bazującą na opiniach ekspertów, służącą rozwiązywaniu wielokryterialnych problemów decyzyjnych dla ustalania ważności czynników, mających znaczenie przy ocenie innowacyjnych przedsięwzięć. Dokonano wyboru najskuteczniejszego rozwiązania na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny ważności przyjętych kryteriów.

Słowa kluczowe :

innowacje, analityczny proces hierarchiczny, program DSM

Inżynieria Maszyn - zeszyt 4

R. 11, z. 4, 2006, Strona 17-37

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2007,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

MODELOWANIE DANYCH DLA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Jacek HABEL
Politechnika Krakowska, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Streszczenie

W artykule opisano koncepcje Zintegrowanego Systemu Technologicznego Przygotowania Produkcji ZSTPP. System ten posiadać będzie budowę modułową. System może być wdrażany etapowo i częściowo. Podstawowymi modułami są zintegrowane moduły PDM - do elektronicznego zarządzania dokumentacją, oraz Archiwizator procesów technologicznych obróbki i montażu APT. System może być rozbudowywany o dalsze, opisane w artykule, moduły wg życzenia klienta. Omówienie własnych rozwiązań poprzedzono przeglądem metod modelowania stosowanych do zapisu złożonych procesów (Workflow, BPMN/BPEL), systemów (IDEF, UML) oraz danych (DFD, ERD). Przedstawiono również przykłady opracowanych modeli. Proponowane w artykule rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w małych i średnich przedsiębiorstwach do rozwiązywania podstawowych problemów takich jak: zarządzanie dokumentacją, wspomaganie projektowania procesów technologicznych, tworzenie głównego harmonogramu produkcji, określanie zdolności produkcyjnych czy ocena możliwości podjęcia zlecenia produkcyjnego.

Słowa kluczowe :

technologiczne przygotowanie produkcji, CAPP, bazy danych

Inżynieria Maszyn - zeszyt 4

R. 11, z. 4, 2006, Strona 38-47

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2007,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII SELEKTYWNEGO SPIEKANIA LASEROWEGO (SLS) W INŻYNIERII MASZYN

Adam RUSZAJ1,2, Maria CHUCHRO2, Dominik WYSZYŃSKI2
1Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Kraków, Al. Jana Pawła II 37
2Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (IZTW),
Kraków,ul. Wrocławska 37a

Streszczenie

W przemysłowych procesach technologicznych nowych wyrobów coraz częściej wykorzystywane są metody RP (szybkie prototypowanie), a wśród nich selektywne spiekanie (SLS). Technologia SLS znajduje coraz szersze zastosowanie do produkcji elementów dla przemysłu samochodowego, lotniczego, telekomunikacji, mechaniki precyzyjnej, urządzeń i implantów medycznych oraz wielu innych. Jako materiały do spiekania stosowane są proszki metali, stopów metali, ceramiki oraz kompozytów. W artykule zaprezentowano możliwości technologiczne urządzenia (jedynego w Polsce) do selektywnego spiekania laserowego EOSINT M 250Xt znajdującego się w laboratorium Instytutu Zaawansowanych Technologii Produkcyjnych (IZTW) w Krakowie.

Słowa kluczowe :

rapid prototyping, selektywne spiekanie laserowe

Inżynieria Maszyn - zeszyt 4

R. 11, z. 4, 2006, Strona 48-65

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2007,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

CYFROWE PRZETWARZANIE OBRAZÓW - METODY DETEKCJI KRAWĘDZI OBIEKTÓW O ZŁOŻONYM ZARYSIE

Krzysztof KARBOWSKI
Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych, Politechnika Krakowska

Streszczenie

Jedną z metod odwzorowywania obiektów w systemach inżynierii odwrotnej jest wykorzystanie obrazów obiektu, uzyskanych na przykład metodą tomografii komputerowej. Podstawowym zagadnieniem podczas tego typu odwzorowania jest analiza obrazów, której celem jest wykrycie krawędzi obrazowanego obiektu. W artykule przedstawiono opisywane w literaturze metody detekcji krawędzi, między innymi: segmentację metodą binaryzacji, filtry gradientowe, detektor Canny'ego, oraz omówiono ich podstawowe wady i zalety. Zaprezentowano również opracowany przez autora algorytm detekcji krawędzi, wykorzystujący metodę analizy jasności punktów obrazu wzdłuż wektorów normalnych do przewidywanego położenia krawędzi. Na podstawie tego algorytmu opracowany został program komputerowy, który analizuje serię obrazów uzyskanych metodą tomografii komputerowej i generuje chmurę punktów krawędzi kości czaszki, która jest przesyłana do systemu komputerowo wspomaganego projektowania i służy projektowaniu protez dla potrzeb zabiegu kranioplastyki, polegającego na wypełnianiu ubytków kości czaszki.

Słowa kluczowe :

analiza obrazów, detekcja krawędzi

Inżynieria Maszyn - zeszyt 4

R. 11, z. 4, 2006, Strona 66-73

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2007,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

ROZWÓJ TECHNOLOGII I OBRABIAREK DO MIKRO-ECM

Adam RUSZAJ2,3, Sebastian SKOCZYPIEC 1, Piotr LIPIEC1
1Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
2Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Politechnika Krakowska
3Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Streszczenie

Szczególne miejsce wśród metod wytwarzania mikro-elementów zajmuje obróbka elektrochemiczna (mikro - ECM) z uwagi na to, że naddatek usuwany jest bardzo małymi porcjami, bez mechanicznego oddziaływania na obrabiany materiał. Zwiększenie lokalizacji roztwarzania elektrochemicznego poprzez zastosowanie ultrakrótkich impulsów napięciowych pozwala na szersze zastosowanie tej metody w przemyśle. W artykule przedstawiono warunki praktycznej realizacji procesu mikro - ECM oraz opracowany w IZTW Kraków prototyp obrabiarki do mikro-obróbki elektrochemicznej.

Słowa kluczowe :

mikro-obróbka ECM, mikro-wytwarzanie, obrabiarka

Inżynieria Maszyn - zeszyt 4

R. 11, z. 4, 2006, Strona 74-89

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2007,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

SYMULACJA POMIARÓW WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYCH JAKO NARZĘDZIE OCENY I PROGNOZY ICH DOKŁADNOŚCI

Jerzy SŁADEK1,2, Krzysztof GAWLIK 2
1Politechnika Krakowska
2Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Streszczenie

Artykuł prezentuje badania dotyczące oceny dokładności zadań pomiarowych poprzez ich symulację z wykorzystaniem wirtualnej maszyny pomiarowej opartej na metodzie macierzowej i sztucznych sieciach neuronowych. Przeanalizowano różne strategie pomiarowe oraz ich wpływ na niepewność pomiaru. Podjęto problematykę prognozowania dokładności pomiaru dla obiektów w postaci zbioru CAD i reguł orzekania o zgodności niepewności pomiaru z wymaganą tolerancją wykonania, tak by zaplanować zdolność procesu wytwarzania.

Słowa kluczowe :

wirtualna współrzędnościowa maszyna pomiarowa, niepewność pomiaru, metoda macierzowa

Inżynieria Maszyn - zeszyt 4

R. 11, z. 4, 2006, Strona 90-104

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2007,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

METODA KOREKCJI DOKŁADNOŚCI WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYCH MASZYN POMIAROWYCH W ZMIENNYCH WARUNKACH TERMICZNYCH

Jerzy SŁADEK, Robert KUPIEC
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków

Streszczenie

W artykule podjęto temat korygowania deficytu dokładności współrzędnościowych maszyn pomiarowych (WMP) powodowanego wpływem oddziaływań termicznych. Przedstawiono analityczny model błędów WMP i metodę identyfikacji składowych modelu błędów geometrii w temperaturach granicznych, wykorzystującą metodę Novell i oprogramowanie Kalkom. Opisano też zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do opracowania systemu modelowania i korekcji macierzy CAA. Zaprezentowano wyniki badań systemu oraz metodę weryfikację opartą o wyznaczenie obszaru błędów granicznych w temperaturze innej niż temperatura odniesienia. Opracowany system znajduje zastosowanie dla maszyn nieposiadających aktywnego systemu korekcji wpływu temperatury i może być stosowany również dla istniejących rozwiązań bez ingerencji w ich konstrukcję, redukując ich błędy.

Słowa kluczowe :

współrzędnościowa maszyna pomiarowa, kompensacja temperatury, dokładność

Inżynieria Maszyn - zeszyt 4

R. 11, z. 4, 2006, Strona 105-114

ISSN 1426-708X

© Copyright by Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2007,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

ANALIZA PRACY ŁAMACZA WIÓRÓW PODCZAS TOCZENIA MATERIAŁÓW TRUDNOSKRAWALNYCH

Bogdan SŁODKI, Wojciech ZĘBALA
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska

Streszczenie

W artykule przedstawiono przykłady testów poprawności pracy łamacza wiórów - typu MF firmy SANDVIK Coromant przy toczeniu wykończeniowym stali odpornych na korozję. Wykazano potrzebę korekty parametrów obróbki w celu otrzymania pożądanej postaci wiórów. Przeprowadzono symulację wypełnienia rowka wiórowego. Wykazano możliwość zmiany obszaru efektywnego zastosowania łamacza w lokalnych warunkach obróbki. Zaprezentowano algorytmy korekty postaci wióra za pomocą zmian posuwu.

Słowa kluczowe :

łamacz wiórów, materiały trudnoskrawalne, symulacja

Inżynieria Maszyn - zeszyt 4

R. 11, z. 4, 2006, Strona 115-124

ISSN 1426-708X

© Copyright by Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2007,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

WYBRANE ASPEKTY OBRÓBKI STOPÓW NIKLU

Wojciech ZĘBALA
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska

Streszczenie

W artykule przedstawiono przykład optymalizacji doboru parametrów skrawania stopu niklu - Inconel 718. Opisano badania eksperymentalne toczenia wykończeniowego wybranej powierzchni typowego elementu silnika lotniczego, pomiary składowych siły skrawania oraz numeryczne obliczenia rozkładu temperatury i naprężeń w strefie tworzenia wióra. W wyniku przeprowadzonej optymalizacji uzyskano istotny, kilkudziesięcioprocentowy wzrost wydajności obróbki (w stosunku do wyjściowych parametrów skrawania, stosowanych przy produkcji tego elementu) przy jednoczesnym niewielkim wzroście chropowatości powierzchni, poniżej wartości dopuszczalnej Radop = 1,2 μm oraz obniżeniu wartości składowych całkowitej siły skrawania o ponad 5%. Obliczono rozkłady pola temperatury w strefie skrawania dla poszczególnych układów symulacyjnych oraz rozkłady temperatury i naprężeń na powierzchni natarcia ostrza. Uzyskane z symulacji komputerowej wartości składowych siły skrawania zostały zweryfikowane doświadczalnie.

Słowa kluczowe :

stopy niklu, optymalizacja, symulacja

Inżynieria Maszyn - zeszyt 4

R. 11, z. 4, 2006, Strona 125-134

ISSN 1426-708X

© Copyright by Redakcja Inżynierii Maszyn
Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2007,
Wszystkie prawa zastrzeżone.

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA AUSTENITYCZNEGO ŻELIWA SFEROIDALNEGO W OBNIŻONEJ I PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE

Adam TABOR 1, Krzysztof ZARĘBSKI 2, Piotr PUTYRA 2
1Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
2Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych trzech rodzajów austenitycznego żeliwa sferoidalnego o różnej zawartości niklu (17%, 20% i 23%). Badania prowadzone w szerokim zakresie temperatury (od -196°C do 650°C) miały na celu wyznaczenie dla analizowanych wytopów: wytrzymałości na rozciąganie (Rm), umownej granicy plastyczności (Rp0,2), wydłużenia (A5), przewężenia (Z) oraz udarności (KCV). W artykule zamieszczono również wyniki z pomiarów twardości (HRB) oraz zdjęcia mikrostruktur poszczególnych wytopów.

Słowa kluczowe :

żeliwo sferoidalne, austenit, właściwości, temperatura

 © 2008 Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT