Naczelna Organizacja Techniczna
<tr>
  Wydawnictwo

  Redakcja

  Kolportaż

  Rada programowa

  Artykuły/Streszczenia

  Opłata wydawnicza

  Wskazówki dla autorów

  Zasady recenzowania

  Numery archiwalne

Kontakt

tel.  71 320-27-03

tel. kom.  608-056-196

  wy¶lij e-mail


Streszczenia latami

Rocznik 2012 Inżynierii Maszyn jest objęty dofinansowaniem M.N. i Sz.W. (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Zeszyty rok 2012

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 1, 2012, Strona 7-16

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

PRZEMIANY ZACHODZˇCE W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH

Przemysław OBORSKI1
1Zakład Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Streszczenie

Przemiany zachodz±ce w gospodarce w skali makro determinuj± możliwości rozwoju firm produkcyjnych, co z kolei powinno wpływać na rozwój kierunków specjalizacji naukowej badań prowadzonych w danym kraju. Kluczowym procesem determinuj±cym zmiany zachodz±ce w szeroko pojętych procesach produkcyjnych jest stale postępuj±ca globalizacja, w jej wyniku firmy z krajów wysokorozwiniętych przenosz± najbardziej kosztochłonne fragmenty procesów produkcyjnych do krajów niskokosztowych.Sytuacja ta nakłada się na postępuj±ce zmniejszanie zatrudnienia w sektorze produkcji, co z kolei wpływa na tworzenie się nowego modelu społeczeństwa, zwanego społeczeństwem postindustrialnym. Wymienione procesy skutkuj± głębokimi zmianami w procesach produkcyjnych, podlegaj± one dekompozycji i fragmentaryzacji, w wyniku outsourcingu i offshoringu najbardziej kosztowne elementy procesu przynoszone s± do krajów niskokosztowych. W rezultacie w najbardziej rozwiniętych krajach wysokokosztowych następuje koncentracja produkcji o wysokiej wartości dodanej, natomiast w krajach o niskim koszcie wytwarzania następuje koncentracja najbardziej kosztochłonnych fragmentów procesów produkcyjnych. Sytuacja ta wpływa na zmianę gospodarczej mapy świata. Znajomość zmian zachodz±cych w gospodarce powinna mieć kluczowe znaczenie w określaniu kierunków badań prowadzonych w danym kraju, w tym również w Polsce.

Słowa kluczowe :

produkcja, systemy wytwarzania,globalizacja, specjalizacja, fragmentaryzacja

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 1, 2012, Strona 17-29

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

AUTOMATYCZNA DIAGNOSTYKA OSTRZY NARZĘDZI SKRAWAJˇCYCH

Krzysztof JEMIELNIAK1
1Kierownik Zakładu Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Streszczenie

W artykule przedstawiono zasady budowy układów diagnostyki stanu narzędzia i procesu skrawania pocz±wszy od ich struktury logicznej przez omówienie wykorzystywanych wielkoś¶ci fizycznych i czujników, obróbki sygnałów, do sposobów ich integracji w ostateczn± diagnozę. Posłużono się przy tym przykładami zaczerpniętymi z budowanych w Zakładzie Automatyzacji i Obróbki skrawaniem układów Automatycznej Diagnostyki Ostrzy Narzędzi Skrawaj±cych (ADONiS). W ten sposób przedstawiono główne elementy dorobku naukowego Zakładu w zakresie diagnostyki stanu narzędzia i procesu (DNiPS).

Słowa kluczowe :

automatyczna diagnostyka, narzędzie skrawaj±ce, ostrze

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 1, 2012, Strona 30-41

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WIZYJNY SYSTEM DIAGNOSTYKI STANU OSTRZA PRZY TOCZENIU

Jakub ŻACZEK1, Sebastian BOMBIŃSKI1
1Zakład Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Streszczenie

System diagnostyki stanu narzędzia jest wci±ż brakuj±cym elementem wyposażenia zaawansowanych maszyn do obróbki skrawaniem. Efektywny układ tego typu zwiększyłby wydajność obróbki, przy jednoczesnym wzroście dokładności i niezawodności. Pozwoliłby również na pełn±, elastyczn± automatyzację wytwarzania. W artykule przedstawiono działaj±cy na tokarce CNC system wizyjny do diagnostyki stanu narzędzia przy toczeniu. Zdjęcie narzędzia wykonywane jest w określonych przerwach w obróbce, a następnie wyznaczany jest poziom zużycia ostrza wykorzystuj±c do tego metody cyfrowego przetwarzania obrazu. Główn± zalet± systemu jest możliwość oceny stanu ostrza skrawaj±cego narzędzi o różnych geometriach. Ponadto system poprawnie wskazuje obszar zużycia ostrza niezależnie od własności powierzchni narzędzia, takich jak kolor, czy refleksyjność. Co więcej rozwi±zano także problem powstawania narostów, które powoduj± błędne określenie poziomu zużycia. System testowano w czasie obróbki z zastosowaniem narzędzi o różnej geometrii i różnych powierzchniach zewnętrznych. Testy potwierdziły skuteczność układu.

Słowa kluczowe :

diagnostyka narzędzia, toczenie, zużycie ostrza

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 1, 2012, Strona 42-51

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZDECENTRALIZOWANY WIELOAGENTOWY SYSTEM STEROWANIA I MONITOROWANIA WYTWARZANIEM

Przemysław OBORSKI1
1Politechnika Warszawska, Instytut Technik Wytwarzania, Zakład Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem

Streszczenie

Rozwój systemów produkcyjnych oraz stały wzrost oczekiwań klientów wymaga od firm coraz szerszego wprowadzania systemów nadzoruj±cych procesy wytwórcze, stan maszyn oraz jakość produktów i historię ich wytwarzania. Monitorowanie procesów, maszyn i produktów, jest technicznie możliwe za pomoc± coraz bardziej udoskonalanych systemów wykorzystuj±cych zawansowane metody pomiarowe, algorytmy przetwarzania danych oraz wsparcie układów wykorzystuj±cych tzw. sztuczn± inteligencję. Jednakże wprowadzenie powszechnego nadzoru nad całymi procesami, kluczowymi maszynami i wszystkimi wyrobami wymaga szybkiego przetwarzania bardzo dużej liczby danych. Dodatkowo system taki musi być zintegrowany z funkcjami steruj±cymi. Implementacja zintegrowanego systemu monitorowania na bazie powszechnie stosowanej architektury klient-serwer wymagałaby budowy skomplikowanego, drogiego i mało elastycznego systemu. W artykule przedstawiono badania prowadzone nad opracowaniem zintegrowanego wieloagentowego systemu monitorowania wytwarzania realizowane na Politechnice Warszawskiej w Zakładzie Automatyzacji Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem.

Słowa kluczowe :

systemy wytwarzania,sterowanie, monitorowanie, systemy wieloagentowe

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 1, 2012, Strona 52-60

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

PRZYDATNO¦ŚĆ NARZĘDZI Z PŁYTKAMI SAMOOBROTOWYMI DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH

Joanna KOSSAKOWSKA1
1Zakład Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Streszczenie

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań w zakresie wykorzystania komercyjnie dostępnych narzędzi SPRT do obróbki materiałów trudnoobrabialnych. Zakres badań obejmował toczenie stali nierdzewnej, stopu tytanu oraz Inconelu 625. Wyniki obróbki w różnych warunkach skrawania wykazały, że zakres pracy narzędzi SPRT różni się od zakresu zalecanego przez producenta, a podczas obróbki mog± pojawić się niepoż±dane zjawiska, ograniczaj±ce zastosowanie narzędzi SPRT. Najważniejszym z nich jest tendencja do zawijania się wióra wokół obracaj±cej się płytki, co może skutkować przywieraniem wióra do powierzchni obrobionej.

Słowa kluczowe :

narzędzia SPRT,materiały trudnobrabialne

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 1, 2012, Strona 61-68

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

BADANIA PRĘDKOŚ¦CI OBROTOWEJ PŁYTKI W NARZĘDZIACH SPRT PODCZAS TOCZENIA STALI WYSOKOSTOPOWEJ

Joanna KOSSAKOWSKA1, Krzysztof JEMIELNIAK1
1Zakład Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Streszczenie

W niniejszym artykule omówiono badania prędko¶ści obrotowej płytki w narzędziach SPRT. W ramach badań opracowano metodę pomiaru prędkoś¶ci obrotowej płytki. Pomiary prędko¶ści porównano z teoretyczn± prędko¶ści±, wykazywan± w literaturze. W wyniku badań stwierdzono, że otrzymana prędko¶ść różni się zasadniczo od teoretycznej i zależy nie tylko od prędko¶ści skrawania, ale również od posuwu i głęboko¶ści skrawania. Zauważono również, że płytka potrzebuje okreś¶lonego czasu na uzyskanie stabilnej prędko¶ści, a czas ten zależny jest od parametrów skrawania.

Słowa kluczowe :

obróbka skrawaniem, narzędzia SPRT,prędkość obrotowa płytki

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 1, 2012, Strona 69-80

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

AUTOMATYCZNA ANALIZA MODALNA WRZECIONA FREZARKI

Piotr Andrzej BˇK1,Krzysztof JEMIELNIAK1
1Zakład Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Streszczenie

Ważnym wskaźżnikiem stanu frezarki, a zwłaszcza skłonnoś¶ci do drgań samowzbudnych jest podatno¶ść dynamiczna jej wrzeciona. Może ona zostać okreś¶lona poprzez eksperymentaln± analizę modaln±. Artykuł prezentuje metodykę, algorytmy oraz oprogramowanie umożliwiaj±ce przeprowadzenie automatycznej analizy modalnej o jednym wejściu i jednym wyjściu przez operatora nieposiadaj±cego wiedzy na temat tej analizy. Artykuł prezentuje przykłady wykorzystania oprogramowania w warunkach przemysłowych.

Słowa kluczowe :

analiza modalna, podatność dynamiczna,frezarka, wrzeciono

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 1, 2012, Strona 81-92

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ANALITYCZNE I NUMERYCZNE WYZNACZANIE GRANICY STABILNOŚCI PRZY TOCZENIU

Krzysztof JEMIELNIAK1, Mirosław NEJMAN1,Dominika ŚNIEGULSKA-GRˇDZKA1
1Zakład Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Streszczenie

W artykule przedstawiono porównanie metod wyznaczania granicy stabilności dla układów obrabiarka - uchwyt - przedmiot – narzędzie, modelowanych jako układy wielomodalne o dwóch stopniach swobody. Omówiono metody obliczeniowe, opisano wyniki testowania oprogramowania opartego o różne algorytmy. Wykazano, że największ± zalet± metody analitycznej jest szybko¶ść działania algorytmu, natomiast wad± stopień złożonoś¶ci zapisu dla większej liczby stopni swobody. Z kolei układy o większej liczbie stopni swobody łatwiej jest analizować metod± numeryczn±, ze względu na uniwersalno¶ść zapisu macierzowego. Wad± tej metody jest dłuższy czas obliczeń, w porównaniu do metody analitycznej.

Słowa kluczowe :

analiza stabilnoś¶ci, drgania samowzbudne, toczenie

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 1, 2012, Strona 93-104

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WYZNACZANIE GRANICY STABILNO¦ŚCI PRZY TOCZENIU METODˇ SYMULACJI NUMERYCZNEJ

Krzysztof JEMIELNIAK1 Rafał WYPYSIŃSKI1
1Zakład Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Streszczenie

W artykule przedstawiono główne zasady symulacji numerycznej nieliniowych drgań samowzbudnych obrabiarek przy toczeniu w układzie wielomodalnym o dwóch stopniach swobody. Uwzględniono zarówno wychodzenie narzędzia z materiału obrabianego, jak i przenikanie się powierzchni przyłożenia z powierzchni± skrawania. Opracowane wzory i algorytmy zaimplementowano w uniwersalnym i łatwym do rozbudowania o kolejne stopnie swobody programie komputerowym w ś¶rodowisku LabVIEW. Dokładność uzyskiwanych symulacji zweryfikowano przez porównanie ich wyników z otrzymywanymi analitycznie bez nieliniowoś¶ci.

Słowa kluczowe :

symulacje numeryczne, drgania samowzbudne,toczenie, wykresy stabilności

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 2 Strona 7-18

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

POSTPROCESOR – NIEZBĘDNY ŁˇCZNIK POMIĘDZY SYSTEMEM CAM A OBRABIARKˇ NC

Jarosław CHRZANOWSKI1, Rafał WYPYSIŃSKI1
1Zakład Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Streszczenie

Możliwo¶ci wytwórcze obrabiarek sterowanych numerycznie, nowoczesnych narzędzi skrawaj±cych i systemów komputerowego wspomagania pracy inżyniera s± dzisiaj na tyle duże, że możliwe jest zaprogramowanie obróbki przedmiotu o niemalże dowolnym kształcie. W praktyce przemysłowej do tego celu coraz czę¶ciej wykorzystuje się systemy komputerowego wspomagania obróbki (CAM). Systemy te staj± się niezbędne przy obróbce wieloosiowej lub stosowaniu jednej ze strategii HSM, HSS lub HSP. Poprawna symulacja drogi narzędzia w programie komputerowym jest tylko czę¶ciowym sukcesem, w rzeczywisto¶ci najistotniejsze jest wygenerowanie prawidłowych kodów (programu NC) dla konkretnej obrabiarki CNC. W artykule opisano podstawowe różnice pomiędzy preprocesorem a postprocesorem w systemach CAM oraz wyja¶niono w jaki sposób dostosować generowany program NC do konkretnego układu sterowania. Zostały opisane różne stosowane metody modyfikacji i tworzenia postprocesorów. Zestawiono również i porównano główne funkcje oraz wła¶ciwo¶ci generatorów postprocesorów.

Słowa kluczowe :

postprocesor, generator, CAM, plik pośredni, CL-Data, CNC

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 2, 2012, Strona 19-30

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

PROGRAMOWE ZWIĘKSZENIE DOKŁADNOŚ¦CI WYKONANIA PRZEDMIOTU NA OBRABIARCE NC

Jarosław CHRZANOWSKI1
1Zakład Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Streszczenie

Systemy komputerowego wspomagania wytwarzania oraz obrabiarki sterowane numerycznie otworzyły możliwo¶ści programowego wpływania na dokładno¶ść wymiarow± wytwarzanych przedmiotów. Możliwe stało się osi±gnięcie wysokiej wymaganej dokładno¶ści wykonania nawet na obrabiarce, która nie spełnia wymogów stawianych w normach dotycz±cych badania obrabiarek. W niniejszym artykule opisano metody i sposoby programowych modyfikacji, dokonywanych w trakcie procesu projektowania obróbki, zwiększaj±ce dokładno¶ść wykonania przedmiotu. Opisano również zagadnienia zwi±zane z niedokładności± obrabiarki w funkcji prędko¶ci posuwu oraz metodę korekcji tej niedokładno¶ści.

Słowa kluczowe :

dokładność obróbki, CAM, pomiary dokładności, CNC

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 2, 2012, Strona 31-37

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2008, Wszystkie prawa zastrzeżone.

METODY OCENY DOKŁADNOŚ¦CI TECHNOLOGICZNEJ PRECYZYJNYCH TOKAREK CNC

Tadeusz KOWALSKI1, Robert JASTRZĘBSKI2
1Zakład Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
2Centrum Badawczo-Konstrukcyjne spółka z o.o.

Streszczenie

Wybrano i scharakteryzowano metody badań dostosowane do oceny błędów ruchów technologicznych. S± to: metoda oceny zmian położenia osi obrotowej, metoda pomiaru błędów nastawionych prędko¶ści obrotowych, test interpolacji kołowej. Wybór, dokładno¶ść i parametry tych metod dostosowano do wybranych zadań obróbkowych. Zaproponowano ocenę wpływu konstrukcji maszyny na dokładno¶ść obrobionych przedmiotów. Postawiono pytanie; czy przyczyn± błędów obróbki przedmiotów s± błędy obrotu przedmiotu, błędy obrotu narzędzia, czy błędy nastawionego posuwu osi X, Z lub ruchu interpolowanego i czy wynikaj± one z właściwo¶ści konstrukcyjnych tokarki (odwzorowanie), czy z błędów regulacji ruchów technologicznych (głównie nad±żania).

Słowa kluczowe :

tokarka NC, obróbka,dokładność, koncentracja, pomiary

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 2, 2012, Strona 38-49

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2008, Wszystkie prawa zastrzeżone.

SYMULACYJNA WERYFIKACJA PROGRAMU OBRÓBKI

Radosław MOREK1,
1Instytut Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Streszczenie

Konkurencyjno¶ść wymaga innowacyjnoś¶ci w obniżaniu kosztów i zwiększaniu zdolno¶ści technologicznych zakładu. Symulacyjna weryfikacja programu obróbkowego polega na jego analizie w wirtualnym ś¶rodowisku komputerowym z wykorzystaniem modeli obrabiarki, układu sterowania, oprzyrz±dowania technologicznego. Jej celem jest weryfikacja poprawnoś¶ci programu obróbkowego, a zatem minimalizowanie kosztów zwi±zanych z wdrożeniem procesu technologicznego. Opracowanie modeli geometrycznych nadal jest przedmiotem badań. Uwzględnienie dokładnoś¶ci geometrycznej obróbki, tolerancji wymiarów półfabrykatu, a także oddziaływań dynamicznych to złożony i wieloczynnikowy obszar naukowo-badawczy, który dotyczy szeroko rozumianego technologicznego przygotowania produkcji. Pomimo wielu problemów obróbka wirtualna stanowi aktualny obszar zainteresowania ze strony przemysłu ze względu na swoje zalety. W artykule omówiono wymagania jakie powinien spełnia model obrabiarki, przedmiotu i procesu obróbkowego. Scharakteryzowano też ś¶rodowisko dla obróbki wirtualnej na przykładzie wybranych systemów CAM i CAE.

Słowa kluczowe :

obróbka wirtualna, symulacja,CAM, CAE, optymalizacja, stabilno¶ść

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 2, 2012, Strona 50-61

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2008, Wszystkie prawa zastrzeżone.

SKRACANIE CZASU OBRÓBKI NA FREZARKACH CNC NA PODSTAWIE OKRESOWEJ ANALIZY WARUNKÓW SKRAWANIA

Adam ZALEWSKI1
1Zakład Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Streszczenie

Frezowanie tej samej cz궜ci można realizować różnymi narzędziami, z różnymi parametrami skrawania czy przy użyciu różnych strategii ruchu narzędzia. W każdym z tych przypadków, można uzyskać inny czas i inne warunki obróbki. Oba czynniki wpływaj± na koszt i efektywność realizacji zlecenia. W artykule zaproponowano wykorzystanie wstępnie zdefiniowanych (predefiniowanych) strategii obróbki (szablonów) do automatycznej oceny różnych wersji realizacji tego samego zabiegu obróbkowego. Zastosowano nowoczesne techniki symulacyjne w programie CAM (Catia) oraz syntezę danych (Excel), co pozwoliło w konkretnym przypadku na odpowiedĽź na pytania: należy zwiększać promieniow± czy osiow± głębokość skrawania? Frezować z dużym przekrojem warstwy skrawanej czy zastosować małe ap i ae, ale za to większ± prędko¶ść posuwu vf ?

Słowa kluczowe :

frezarka, CNC, CAM, symulacja, obróbka, strategia

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 16, z. 2, 2011, Strona 62-73

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2008, Wszystkie prawa zastrzeżone.

METODY KOMUNIKACJI UKŁADÓW DIAGNOSTYCZNYCH ZE STEROWNIKAMI MASZYN TECHNOLOGICZNYCH

Piotr SZULEWSKI1
1Zakład Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Streszczenie

Pomimo wykorzystywania w obrabiarkach bardzo zaawansowanych sterowników, zwłaszcza numerycznych CNC, możliwe jest wyposażanie maszyn technologicznych w dodatkowe moduły stanowi±ce układy diagnostyczne. Celem ich stosowania jest precyzyjne monitorowanie wybranych parametrów realizowanego procesu. Układy takie realizuj± często bardzo skomplikowane algorytmy opracowywane w wyniku szczegółowej analizy sygnałów pochodz±cych z dodatkowych czujników. Wnioski wynikaj±ce z ich działania powinny być dostępne i wykorzystywane przez sterownik maszyny do modyfikacji stanu procesu celem osi±gnięcia optymalnych warunków pracy. Koniecznym jest do tego posiadanie efektywnych kanałów wzajemnej komunikacji pomiędzy sterownikiem a układem nadzoru. Nie jest to zadanie proste ani łatwe. Artykuł przedstawia metody współpracy układów diagnostycznych ze sterownikami CNC. Podane zastały przykłady efektywnych implementacji przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych i rozwi±zania komercyjne.

Słowa kluczowe :

sterowanie CNC, komunikacja, układy diagnostyczne, interfejsy sterowników, monitorowanie

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 2, 2012, Strona 74-83

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2008, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ANALIZA ZDOLNOŚ¦CI NARZĘDZI I SYSTEMÓW POMIAROWYCH

Tadeusz SAŁACIŃSKI1
1Zakład Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Streszczenie

W artykule zdefiniowane zostały wskaźniki zdolno¶ści narzędzi i systemów pomiarowych stosowanych w procesach wytwórczych maszyn. W ocenie autora wskaĽźniki takie s± zbyt rzadko stosowane w praktyce. Zaproponowano metodykę analizy zdolnoś¶ci na bazie trzech procedur i wskaźników Cg oraz Cgk. Podano praktyczne przykłady obliczeń i interpretacji wyników.

Słowa kluczowe :

system pomiarowy, niepewno¶ść pomiarów,wskaĽźniki zdolnoś¶ci

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 2, 2012, Strona 84-94

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2008, Wszystkie prawa zastrzeżone.

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA MASZYN I INSTALACJI

Wojciech KRAMAREK1
1Zakład Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Streszczenie

W artykule omówiono strategię bezpieczeństwa maszyn, urz±dzeń i procesów. Zgodnie z encyklopedyczn± definicj± (A.D. Chandler; 1962) strategia wyraża cele długoterminowe przedsiębiorstwa, odpowiadaj±ce generalnym kierunkom działania. Jednym z bardzo ważnych celów działania firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa personelowi i ¶środowisku. Cel ten można osi±gn±ć przez rozbudowę odpowiednich ś¶rodków technicznych lub organizacyjnych. Artykuł przedstawia zagadnienie konstrukcji wewnętrznie bezpiecznych oraz aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa jako przykładów ś¶rodków technicznych zwiększaj±cych bezpieczeństwo projektowanej maszyny lub procesu. Przedstawiono także zagadnienie wielowarstwowych poziomów zabezpieczeń oraz zagadnienie konstruowania układów w kierunku uszkodzeń bezpiecznych. Zamieszczono praktyczne przykłady ich realizacji, a na przykładzie reaktora j±drowego omówiono pasywny system bezpieczeństwa reaktora oraz układ awaryjny „fail-safe”. Ponadto omówiono wielowarstwowe poziomy zabezpieczeń, właściwe dla instalacji lub procesów stwarzaj±cych poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe :

strategia bezpieczeństwa, maszyna, proces normy europejskie

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 2, 2012, Strona 95-104

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2008, Wszystkie prawa zastrzeżone.

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA WSPÓŁCZESNYCH MASZYN I URZˇDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH

Wojciech KRAMAREK1, Piotr SZULEWSKI1
1Zakład Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Streszczenie

W artykule zasygnalizowano problemy zwi±zane z okreś¶laniem niezawodno¶ści działania układów steruj±cych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo maszyny lub procesu. Układ steruj±cy odpowiedzialny za bezpieczeństwo jest niezbędny w maszynach lub systemach stwarzaj±cych poważne zagrożenie. Układ ten musi reprezentować odpowiedni poziom niezawodnoś¶ci działania (wykonywania poleceń bezpieczeństwa), dopasowany do tworzonego przez maszynę lub instalację ryzyka. Wiarygodno¶ść systemu steruj±cego jako układu bezpieczeństwa może być okreś¶lona przez podanie poziomu nienaruszalno¶ści bezpieczeństwa (safety integrity level-_SIL) lub podanie warto¶ści poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (performance level-PL). Poziom tych współczynników jest zależny od odporno¶ści układu na bł±d wewnętrzny (uszkodzenie elementów) w czasie pracy systemu. Artykuł przedstawia także czynniki wpływaj±ce na niezawodnoś¶ć działania układu sterowania zwi±zanego z bezpieczeństwem.

Słowa kluczowe :

systemy i układy bezpieczeństwa, niezawodnoś¶ć, ocena ryzyka, MTTF

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 3, 2012, Strona 7-20

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

OPTYMALIZACJA KORPUSU WRZECIENNIKA CENTRUM FREZARSKIEGO

Krzysztof LEHRICH1 , Jan KOSMOL1
1Katedra Budowy Maszyn, Politechnika Ś¦l±ska w Gliwicach

Streszczenie

Artykuł stanowi kontynuację prac autorów nad optymalizacj± korpusów obrabiarkowych. W artykule zaprezentowano wyniki optymalizacji korpusu wrzeciennika centrum frezarskiego pionowego z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych. Porównano wyniki analiz sztywności statycznej oraz częstości drgań dla trzech korpusów tj. korpusu o postaci i wymiarach zaproponowanych przez konstruktora, korpusu po optymalizacji parametrycznej oraz korpusu po optymalizacji postaciowej i parametrycznej uwzględniaj±cej zastosowanie różnych materiałów. Do symulacji wykorzystano narzędzia optymalizacyjne dostępne w systemie ANSYS.

Słowa kluczowe :

optymalizacja, MES, korpus,obrabiarka

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 3, 2012, Strona 21-34

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

AUTMETODA WYZNACZANIA SZTYWNOŚ¦CI STATYCZNEJ OBRABIAREK CIĘŻKICH W WARUNKACH PRZEMYSŁOWYCH

JANUSZ ¦ŚLIWKA1, MACIEJ KA¬ŹMIERCZAK1
1Katedra Budowy Maszyn, Politechnika Ś¦l±ska w Gliwicach

Streszczenie

W artykule omówiono specyfikę badań własności statycznych obrabiarek ciężkich przeprowadzanych w warunkach przemysłowych. Przedstawiono problemy zwi±zane z tego typu badaniami, sposoby przeprowadzania pomiarów oraz przykładowe wyniki wraz z ich interpretacj±. Artykuł zawiera wycinek doś¶wiadczeń nabytych, przez pracowników Katedry Budowy Maszyn Politechniki Ś¦l±skiej w Gliwicach, podczas badań przeprowadzanych na kilkudziesięciu, różnej konstrukcji, obrabiarkach ciężkich.

Słowa kluczowe :

sztywność statyczna, obrabiarka

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 3, 2012, Strona 35-56

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WYBRANE BADANIA OBRABIAREK CIĘŻKICH WYKONANE W KATEDRZE BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI Ś¦LˇSKIEJ

Maciej KAŻIMIERCZAK1, Janusz Ś¦LIWKA1
1Katedra Budowy Maszyn, Politechnika Ś¦l±ska w Gliwicach

Streszczenie

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań sztywności statycznej obrabiarek ciężkich zrealizowanych w ostatnich latach przez Katedrę Budowy Maszyn Politechniki Ś¦l±skiej we współpracy z fabryk± obrabiarek RAFAMET mieszcz±c± się w KuĽźni Raciborskiej. Przegl±d przedstawionych w artykule wyników badań sztywno¶ści statycznej (badania prowadzono dwoma alternatywnymi metodami: konwencjonaln± i DWSS czyli metod± Dynamiczn± Wyznaczania Sztywno¶ści Statycznej) dotyczy w głównej mierze badań tokarek karuzelowych serii KCI, ale został także uzupełniony badaniami frezarek bramowych jak i tokarek podtorowych.

Słowa kluczowe :

sztywnoś¶ć statyczna, obrabiarki ciężkie, metodyka badań

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 3, 2012, Strona 57-71

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

MODELOWANIE MES ZAKŁÓCEŃ PRZEPŁYWU CIEPŁA PRZY POMIARACH TEMPERATURY SKRAWANIA METODˇ TERMOELEMENTU OBCEGO

Wojciech MIESZCZAK1
1Katedra Budowy Maszyn, Politechnika Ś¦l±ska w Gliwicach

Streszczenie

Metoda termoelementu obcego wymaga wykonania otworu w narzędziu skrawaj±cym. Jest to zatem metoda inwazyjna, która ma wpływ na postać narzędzia i tym samym na przepływ ciepła w ostrzu narzędzia. Artykuł przedstawia modelowanie MES, które celem jest sprawdzenie wpływu obecnoś¶ci tego otworu na warto¶ci temperatur ostrza podczas skrawania.

Słowa kluczowe :

skrawanie, przepływ ciepła, modelowanie MES,metoda termoelementu obcego

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 3, 2012, Strona 72-83

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ANALIZA PRZEPŁYWU METODˇ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W SYSTEMACH WYSOKOCI¦NIENIOWYCH MASZYN DO OBRÓBKI WODNO-ŚCIERNEJ

Tomasz WALA1
1Katedra Budowy Maszyn, Politechnika Ś¦l±ska w Gliwicach

Streszczenie

Artykuł przedstawia analizę wpływu pracy pompy wysokociśnieniowej na wytwarzane ciśnienie jako Ľźródło energii strumienia tn±cego. Ze względu na sposób pracy pompy wysokoci¶śnieniowej warto¶ć ci¶nienia rzeczywistego na wyj¶ściu cyklicznie zmienia się w czasie. Wynika to ze sposobu pracy multiplikatora. W ramach badań wykazano, że to właś¶nie ten charakter zmian obci±żeń ma główny wpływ na zużycie elementów głowicy tn±cej. W czꜶci wstępnej artykułu przedstawiono kierunki badań w dziedzinie obróbki wodno-ściernej, będ±ce analiz± dotychczasowych prac wykonanych w ramach obróbki wodno-ściernej.

Słowa kluczowe :

obróbka wodno-ścierna (WATERJET), analiza przepływowa, metoda elementów skończonych

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 3, 2012, Strona 84-93

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZASTOSOWANIE OBRÓBKI WODNO-ŚCIERNEJ DO SZYBKIEGO WYTWARZANIA PROTOTYPÓW

Tomasz WALA1,
1Katedra Budowy Maszyn, Politechnika Ś¦l±ska w Gliwicach

Streszczenie

Szybkie wytwarzanie prototypów przez zastosowanie wysokoci¶śnieniowej technologii cięcia strumieniem wodno-ściernym warunkowane jest możliwo¶ści± manipulowania położeniem głowicy tn±cej w stosunku do przedmiotu. Dodatkowe możliwości można uzyskać przez manipulowanie pozycj± przedmiotu obrabianego w trakcie procesu. Obecnie na rynku przemysłowym technologie przeznaczone do szybkiego wytwarzania prototypu pozwalaj± na kształtowanie modelu określonego urz±dzenia, jednocześnie uwzględniaj±c kinematykę ruchow±. Dlatego też należy zaznaczyć, że prototypowanie przez zastosowanie metody wodno-ściernej dotyczy tylko i wył±cznie jednej czꜶci danego zespołu. Artykuł przedstawia metody i ograniczenia podczas manipulowania położeniami głowicy tn±cej i przedmiotem obrabianym w metodzie obróbki wodno-ściernej, z wykorzystaniem 5-osiowego sterowania dla nadania przedmiotowi (prototypowi) okreś¶lonego kształtu.

Słowa kluczowe :

obróbka wodno-ścierna, cięcie 5-osiowe

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 3, 2012, Strona 94-106

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

TRENDY ROZWOJOWE MASZYN I TECHNIK STOSOWANYCH W TECHNOLOGII CIĘCIA BLACH

Tomasz TRZEPIECIŃSKI1
1Katedra Przeróbki Plastycznej, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

Streszczenie

W artykule przedstawiono zachodz±ce zmiany w maszynach sterowanych numerycznie wykorzystywanych w technologii kształtowania blach. Omówiono trendy rozwojowe w budowie maszyn do cięcia blach z uwzględnieniem laserowych i plazmowych wycinarek sterowanych numerycznie, wykrawarek matrycowych i wycinarek elektroerozyjnych. Przedstawiono także tendencje w zakresie zwiększania produktywno¶ści przez wprowadzanie nowych technologii oraz modernizację obecnie stosowanych.

Słowa kluczowe :

cięcie blach, obrabiarki CNC, WEDM, wykrawarki,

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 3, 2012, Strona 107-118

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

OCENA WPŁYWU NADDATKU DLA OBRÓBKI WYKOŃCZENIOWEJ ORAZ TOPOGRAFII POWIERZCHNI SWOBODNEJ NA WARTO¦ŚĆ I LOKALIZACJĘ ODCHYŁEK

Łukasz CZERECH1
1Zakład Inżynierii Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka

Streszczenie

Wzrastaj±ca dokładność obróbki realizowanej na maszynach CNC powoduje, że coraz czꜶciej powierzchnie obrobione t± technik± nie podlegaj± dalszej obróbce wykończeniowej i bezpośrednio rzutuj± na jakoś¶ć końcow± wyrobu. Osi±gnięcie wysokiej dokładnoś¶ci geometrycznej wytwarzanych elementów jest problemem, z którym współcześnie spotykaj± się technolodzy i programiś¶ci CAD/CAM. Poniższy artykuł jest czꜶci± pracy dotycz±cej badania wybranych parametrów technologicznych obróbki skrawaniem na strukturę geometryczn± powierzchni swobodnych wytwarzanych na obrabiarkach CNC. Przedstawiono wpływ warto¶ści naddatku dla obróbki wykończeniowej oraz topografii powierzchni krzywoliniowych na warto¶ść oraz lokalizację odchyłek kształtu.

Słowa kluczowe :

głębokoś¶ć skrawania, powierzchnia swobodna, odchyłka geometryczna, CAM, CMM

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 3, 2012, Strona 119-127

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

STRATEGIA WDRAŻANIA SYSTEMU TPM

Bartosz MISIUREK1
1Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji, Politechnika Wrocławska

Streszczenie

W artykule przedstawiono główne zasady i cele jakie stawiane s± przed systemem TPM. Opisano genezę systemu TPM oraz wskaĽźnik OEE, który zorientowany jest na obliczanie efektywności wykorzystania maszyn produkcyjnych. W kolejnej cz궜ci artykułu zestawiono najczęściej pojawiaj±ce się strategie przy wdrażaniu systemu TPM oraz problemy jakie można przy ich zastosowaniu napotkać Szczegółowo opisano sposób kategoryzacji priorytetów maszyn, który jest niezbędny do wyboru obszaru pilotażowego i ustalenia odpowiedniej strategii wdrażania systemu TPM. W ostatniej czꜶci okreś¶lono konkretne strategie wdrażania systemu TPM w zależno¶ści od kategorii priorytetu maszyny.

Słowa kluczowe :

system TPM, wskaĽźnik OEE, efektywno¶ść maszyn

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 3 Strona 128-146

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

PRÓBA WERYFIKACJI METODY DOBORU PARAMETRÓW DIGITALIZACJI POWIERZCHNI SWOBODNEJ DLA CELÓW INŻYNIERII ODWROTNEJ W SYSTEMIE CATIA V5

Dominik HYLEWSKI1
1Katedra Budowy Maszyn, Politechnika Ś¦l±ska w Gliwicach

Streszczenie

Artykuł przedstawia próbę weryfikacji metody, której zadaniem ma być umożliwienie oszacowania wartoś¶ci błędu, jaki powstanie w wyniku odtworzenia powierzchni swobodnej z „chmury punktów” składaj±cej się, w zależności od parametrów digitalizacji, z różnej liczby punktów. Wszystkie działania zwi±zane z weryfikacj± metody przeprowadzono w sposób modelowy w systemie CATIA V5. Generowanie „chmury punktów” w etapie digitalizacji przeprowadzano analogicznie do strategii digitalizacji powierzchni swobodnych oferowanej przez oprogramowanie pomiarowe PowerINSPECT 4.16, stosowanej na współrzędnoś¶ciowej maszynie pomiarowej w Katedrze Budowy Maszyn Politechniki Ś¦l±skiej.

Słowa kluczowe :

inżynieria odwrotna, digitalizacja, powierzchnia swobodna, modelowanie CAD

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 4, 2012, Strona 7-15

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

EKSPLOATACJA ŻURAWI BUDOWLANYCH –- OCENA ZDARZEŃ TYPU KATASTROFICZNEGO

Jerzy KWA¦ŚNIEWSKI1
1Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Transportu Linowego

Streszczenie

W artykule zawarto informacje o rezultatach badań liny nośnej żurawia budowlanego, która uległa zerwaniu w trakcie zdarzenia typu katastroficznego. Na podstawie badań magnetycznych, badań niszcz±cych wybranych odcinków liny oraz badań metalograficznych w poł±czeniu z eksperymentem procesowym określono przyczyny zerwania się liny. Zmiana plastycznych liny, usytuowanie zblocza w trakcie zdarzenia, pamięć kształtu itp. pozwoliło na zrekonstruowanie zdarzenia.

Słowa kluczowe :

żurawie budowlane, diagnostyka, badania nieniszcz±ce

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 4, 2012, Strona 16-22

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2008, Wszystkie prawa zastrzeżone.

POZYCJONOWANIE SIŁOWNIKA ROBOCZEGO UKŁADU ELEKTROHYDRAULICZNEGO PRZY ZRÓŻNICOWANYCH OBCIˇŻENIACH MASOWYCH

Wacław KOLLEK1, Tomasz SIWULSKI1, Zbigniew STACHOWIAK1
1Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Politechnika Wrocławska

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu masy obci±żenia na przebieg ruchu hydrostatycznego układu napędu z systemem automatycznej regulacji. Wartoś¶ci± zadan± układu regulacji było ż±dane położenie końcowe siłownika. Badania były prowadzone zarówno na obiekcie rzeczywistym, do tego celu wykorzystano symulator napędu liniowego Hydropax Zy25, jak i z wykorzystaniem modelu numerycznego zweryfikowanego w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych. Otrzymane wyniki wskazuj±, że wpływ zmian masy obci±żenia, a co za tym idzie sił dynamicznych działaj±cych na układ sterowany za pomoc± systemu automatycznej regulacji, w badanej konfiguracji jest nieznaczny. Wyniki wskazuj± również, że w pocz±tkowej fazie dominuj±c± rolę w kształtowaniu charakteru ruchu badanego układu napędowego ma moc generowana przez pompę oraz nastawa zaworu przelewowego. W drugiej fazie ruchu, gdy prędkoś¶ć układu zaczyna się zmniejszać, przebieg ruchu jest właś¶ciwie niezależny od masy obci±żenia i determinowany jest stopniem otwarcia serwozaworu.

Słowa kluczowe :

hydrostatyczny układ napędowy,dokładność pozycjonowania,masa obci±żaj±ca

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 4, 2012, Strona 23-30

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2008, Wszystkie prawa zastrzeżone.

OBCIˇŻENIA DYNAMICZNE USTROJÓW NO¦ŚNYCH WIELOKOŁOWYCH DŹWIGNIC TOROWYCH WYWOŁANYCH JAZDˇ PO NIERÓWNOŚCIACH

Marcin JASIŃSKI1, Eugeniusz GRABOWSKI1
1Zakład Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Politechnika Wrocławska

Streszczenie

W artykule omówiono wpływ ś¶rednicy kół jezdnych i układów wahaczowych dźĽwignic torowych na wartoś¶ć obci±żeń dynamicznych ustroju noś¶nego wywołanych jazd± po nierówno¶ściach. Omówiono relacje między częstoś¶ci± wymuszeń kinematycznych (zależn± od prędko¶ści jazdy i odległoś¶ci między kolejnymi kołami) a często¶ści± drgań własnych ustroju no¶śnego i wartoś¶ciami obci±żeń dynamicznych.

Słowa kluczowe :

dźĽwignica, wielokołowy układ jezdny, obci±żenie dynamiczne, jazda po nierówno¶ściach

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 4, 2012, Strona 31-42

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2008, Wszystkie prawa zastrzeżone.

CZYNNIK INTENSYWNO¦ŚCI OBCIˇŻEŃ EKSPLOATACYJNYCH W PROCESIE WYMIAROWANIA TRWAŁOŚ¦CIOWEGO KONSTRUKCJI NO¦ŚNYCH MASZYN GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO NA TLE NORMY DIN 22261

Marek KOWALCZYK1, Wojciech SOBCZYKIEWICZ2
1SKW Biuro Projektowo-Techniczne – Zgorzelec
2Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych - Kobyłka

Streszczenie

Dokonano, w oparciu o rezultaty otrzymane z systemu akwizycji obci±żeń – zainstalowanego na koparce KWK 810, oszacowania zmęczeniowych naprężeń dopuszczalnych w wybranych węzłach konstrukcji. Porównano je z takowymi okreś¶lonymi wg zasad zawartych w normie DIN 22261. Akwizycja obci±żeń objęła okres 7876 godzin użytkowania koparki w kopalni TURÓW.

Słowa kluczowe :

koparka kołowa, konstrukcja noś¶na, trwało¶ść zmęczeniowa

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 4, 2012, Strona 43-53

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2008, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WPŁYW RODZAJU SKRZYNI BIEGÓW NA PARAMETRY PRACY SILNIKA SPALINOWEGO

Zbigniew PAWELSKI1
1Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn, Politechnika Łódzka

Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych układów napędowych z różnymi skrzyniami biegów, możliwymi do zastosowania w tym samym samochodzie i okre¶ślono wpływ ich konstrukcji na pracę silnika spalinowego. Zaproponowano metodę postępowania przy opracowaniu sterownika skrzyni biegów. Metoda ta jest na tyle uniwersalna, że może być wspólna dla napędów niekonwencjonalnych i w niewielkim stopniu zależna od rodzaju zastosowanej przekładni bezstopniowej: automatycznej, CVT, elektrycznej, z równoległym przepływem mocy b±dźĽ stopniowej, dwusprzęgłowej DSG.

Słowa kluczowe :

układ napędowy, silnik spalinowy, sterowanie mikroprocesorowe

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 4, 2012, Strona 54-66

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2008, Wszystkie prawa zastrzeżone.

KONCEPCJA HYDROSTATYCZNEGO UKŁADU JAZDY TYPU „SKID STEER” TERENOWEGO POJAZDU SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Artur GUZOWSKI1, Andrzej SOBCZYK1
1Zespół Napędu i Sterowania Hydraulicznego, Instytut Konstrukcji Maszyn, Politechnika Krakowska

Streszczenie

Artykuł przedstawia pierwszy etap realizacji koncepcji budowy pojazdu terenowego z elektrohydraulicznym układem sterowania poprzez modernizację prototypowego pojazdu terenowego z napędem hydrostatycznym. Głównym celem projektu jest zbudowanie układu sterowania mechanizmem jazdy, pozwalaj±cego na użycie zaawansowanych procedur monitorowania warunków obci±żenia i sprzężonych z nimi algorytmów sterowania. Przedstawiono zakres niezbędnych podstawowych zmian w strukturze układu napędu i sterowania, aby możliwe było osi±gnięcie postawionych celów. Układ napędu i sterowania wzbogacono o elementy, które zostały dobrane w oparciu o wstępne obliczenia. Zmiany w strukturze układu umożliwić maj± m.in. przeł±czanie zasilania silników hydrostatycznych z równoległego na szeregowy. Sterowanie wysokoś¶ci± położenia każdego z kół ułatwi poruszanie się po nierówno¶ściach i pochyło¶ściach terenu, jak i pokonywanie przeszkód. Końcowa ocena opisanych zmian w układzie sterowania będzie dokonana podczas testów poligonowych, w czasie których układ kontrolno-pomiarowy umożliwi sprawdzenie i ocenę różnych algorytmów sterowania.

Słowa kluczowe :

napęd hydrostatyczny, modernizacja, sterowanie, pojazd terenowy

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 4, 2012, Strona 67-75

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2008, Wszystkie prawa zastrzeżone.

CIECZ ELEKTROREOLOGICZNA JAKO CIECZ ROBOCZA SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO

Elżbieta ZIˇBSKA1, Zbigniew KĘSY1
1Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny, im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Streszczenie

W artykule rozważono problemy, jakie mog± pojawić się podczas eksploatacji sprzęgieł hydraulicznych z cieczami o sterowanych właściwo¶ściach reologicznych, skupiaj±c się na małej powtarzalno¶ści reakcji cieczy elektroreologicznej na pole elektryczne, a następnie przedstawiono wyniki badań sprzęgła wiskotycznego z ciecz± elektroreologiczn±, dotycz±ce tej powtarzalno¶ści.

Słowa kluczowe :

ciecz hydrauliczna, sprzęgło hydrauliczne, ciecz elektroreologiczna

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 4, 2012, Strona 76-83

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2008, Wszystkie prawa zastrzeżone.

KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU EKSPERTOWEGO DO KONSTRUOWANIA NAPĘDÓW HYDROKINETYCZNYCH MASZYN BUDOWLANYCH

Karol OSOWSKI1, Andrzej KĘSY1, Marcin MIGUS2
1Instytut Mechaniki Stosowanej i Energetyki, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-–Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
2Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu

Streszczenie

W artykule przedstawiono koncepcję doradczego systemu ekspertowego do konstruowania napędów hydrokinetycznych maszyn budowlanych. System będzie budowany z użyciem programu komputerowego „PC-Shell” wchodz±cego w skład pakietu sztucznej inteligencji „Sphinx”, w którym wiedza jest reprezentowana w postaci prostych i złożonych reguł. System na podstawie danych zawartych w bazie wiedzy, będzie generował diagnozy w postaci stwierdzeń. Zastosowanie powyższego narzędzia umożliwi wykorzystanie różnych metod reprezentacji wiedzy.

Słowa kluczowe :

systemy ekspertowe, komputerowe wspomaganie konstrukcji, napędy hydrokinetyczne

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 4, 2012, Strona 84-92

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2008, Wszystkie prawa zastrzeżone.

POMIARY POLIGONOWE I BADANIA NUMERYCZNE UKŁADU DOLOTOWEGO SILNIKA ADAPTOWANEGO DO ZASILANIA CNG

Kazimierz BANYŚ¦1, Ryszard MICHAŁOWSKI2, Marci TKACZYK3
1Instytutu Maszyn Budowlanych INSMASZBUD we Wrocławiu
2PGNiG SA, Dolno¶śl±ski Oddział Obrotu Gazem we Wrocławiu
3Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska

Streszczenie

W artykule zamieszczono treści dotycz±ce możliwoś¶ci zastosowania sprężonego gazu ziemnego jako paliwa alternatywnego do zasilania silników spalinowych stosowanych w ciężkim transporcie górniczym. Przedstawiono sposób pomiarów wykonanych na jednym z grupy wymienionych pojazdów. Uzyskane wyniki pomiarów posłużyły następnie jako warunki wej¶ściowe do badań numerycznych, maj±cych na celu okre¶lenie jakoś¶ci stosowanych instalacji CNG. Prace numeryczne sprowadzono do symulacji pól stężeń substratów w mieszaninie zasilaj±cej cylindry silnika spalinowego. Analizuj±c stężenia substratów okreś¶lono nieprawidłowo¶ści w funkcjonowaniu instalacji CNG oraz konsekwencje dla warunków pracy silnika spalinowego.

Słowa kluczowe :

silniki spalinowe, gaz ziemny, symulacja numeryczna

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 4, 2012, Strona 93-106

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2008, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZASTOSOWANIE HOLOGRAFII AKUSTYCZNEJ W OCENIE MOCY WYPROMIENIOWANEJ PRZEZ MIKROPOMPĘ ZĘBATˇ

Piotr OSIŃSKI1
1Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Politechnika Wrocławska

Streszczenie

W artykule przedstawiono przykładowe wyniki badań akustycznych wykonanych dla mikropompy zębatej. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem zestawu do holografii akustycznej. Wykorzystana aparatura pozwala na okreś¶lenie wypromieniowanej mocy akustycznej oraz na przeprowadzenie lokalizacji źĽródeł dźĽwięku, bazuj±c na algorytmie STSF przestrzennej transformacji pól dĽźwiękowych.

Słowa kluczowe :

mikropompa zębata, holografia akustyczna, Ľźródła dźĽwięku, lokalizacja

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 4, 2012, Strona 107-129

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2008, Wszystkie prawa zastrzeżone.

TECHNOLOGIA NAPRAWY SPAWANYCH USTROJÓW NO¦ŚNYCH D¬ŹWIGNIC

Kazimierz BANYŚ¦1, Zbigniew MIRSKI2,Zbigniew FAŁEK3
1Przedsiębiorstwem Badawczo Wdrożeniowe Insmaszbud we Wrocławiu 2Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji, Politechnika Wrocławska 3Biuro Projektowo-Badawcze MIFA-Projekt, Oława

Streszczenie

Opracowanie przedstawia w sposób syntetyczny problematykę zwi±zan± z analityczn± ocen± spawalno¶ści stali konstrukcyjnych oraz wpływem temperatury procesu spawania na właściwo¶ści zł±cza w procesie regeneracji ustrojów no¶śnych dźĽwignic. Zamieszczono również podstawowe dane, niezbędne do opracowania technologii spawania w procesach naprawczych tych ustrojów. Na przykładzie naprawy wysięgnika koparki zilustrowano wpływ zastosowanej metody naprawczej na jego żywotno¶ść eksploatacyjn±.

Słowa kluczowe :

naprawa, struktura noś¶na, proces spawania, dźĽwignica, koparka, modelowanie MES

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 17, z. 4, 2012, Strona 130-143

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2008, Wszystkie prawa zastrzeżone.

TECHNIKI SPAJANIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH ZE STALˇ W WYTWARZANIU NARZĘDZI GÓRNICZYCH

Zbigniew MIRSKI1, Tomasz PIWOWARCZYK1
1Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji, Politechnika Wrocławska

Streszczenie

W artykule przedstawiono możliwe techniki spajania termicznego węglików spiekanych ze stal± przy wytwarzaniu narzędzi pracuj±cych w kopalniach rud miedzi i węgla kamiennego. Zwrócono uwagę na właściwoś¶ci oraz zalety i wady technologii klejenia, lutowania zgrzewania i spawania węglików spiekanych ze stal±. Podano przykłady narzędzi i czꜶci maszyn, wykonanych okreś¶lonymi technikami spajania, do pracy w obróbce skał i w przemy¶śle wydobywczym. Szczególn± uwagę po¶święcono technikom lutowania twardego, z których najszersze zastosowanie, przy wytwarzaniu narzędzi górniczych, ma lutowanie indukcyjne.

Słowa kluczowe :

węgliki spiekane, narzędzia górnicze, spajanie, lutowanie, klejenie

Tre¶ć referatu

 © 2008 Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT