Naczelna Organizacja Techniczna
<tr>
  Wydawnictwo

  Redakcja

  Kolportaż

  Rada programowa

  Artykuły/Streszczenia

  Opłata wydawnicza

  Wskazówki dla autorów

  Zasady recenzowania

  Numery archiwalne

Kontakt

tel.  71 320-27-03

tel. kom.  608-056-196

  wyślij e-mail


Streszczenia latami

Zeszyty rok 2018

INZYNIERIA MASZYN INZYNIERIA MASZYN

SPIS TREŚCI

Inżynieria Maszyn

R. 23, z. 1, 2018

ISSN 1426-708X

o artykuł: Rola Katedry Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej w rozwoju obrabiarek ciężkich (Kosmol J.), pp. 7-24
o artykuł: Badania symulacyjne ciężkich frezarek bramowych ( Lehrich K.), pp. 24-35
o artykuł: Eksperymentalna metoda określania momentu oporu ruchu łożysk skośnych (Muszyński M., Kosmol J.), pp. 36-43
o artykuł: Procedura badań sztywności statycznej obrabiarek ciężkich (Śliwka J.), pp. 44-53
o artykuł: Badania sztywności statycznej tokarek karuzelowych (Śliwka J., Kaźmierczak M.), pp. 54-67
o artykuł: Koncepcja stanowiska do identyfikacji średnicy i błędów kształtu kół kolejowych pojazdów będących w ruchu (Kolka A.), pp. 68-76
o artykuł: Badania właściwości dynamicznych belek z polimerobetonu w kontekcie hybrydowych korpusów obrabiarek (Całka P., Lis K.), pp. 77-86
o artykuł: Identyfikacji pola temperatur w strefie skrawania podczas wiercenia z zastosowaniem metod pirometrycznych (Lis K.), pp. 87-97
o artykuł: Wybrane koncepcje i praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce obrabiarek i procesu skrawania (Sokołowski A.), pp. 97-110

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inżynieria Maszyn

R. 23, z. 1, 2018, Strona 7-24

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2018, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ROLA KATEDRY BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W ROZWOJU OBRABIAREK CIĘŻKICH

Jan KOSMOL1
1Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Budowy Maszyn, Gliwice

Streszczenie

W artykule przedstawiono badania prowadzone w ostatnich 25 latach w Katedrze Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej, tj. w okresie, kiedy kierownikiem Katedry był prof. J. Kosmol. Podstawą dla przedstawienia kierunków badawczych były wybrane prace doktorskie i rozprawy habilitacyjne, jakie w tym okresie zostały pomyślnie zrealizowane. Na 15 prac doktorskich, które były wzięte pod uwagę prof. J. Kosmol był promotorem 11, a pozostałych 4 prac, prof. A. Sokołowski. Uwagę skupiono na tych kierunkach badań, które dotyczą konstrukcji, eksploatacji, sterowania i automatyzacji obrabiarek, zwłaszcza ciężkich oraz zastosowania sztucznej inteligencji w wytwarzaniu. Te kierunki badań są w dalszym ciągu aktualne.

Słowa kluczowe :

obrabiarka ciężka, konstruowanie,optymalizacja, MES, sztuczna inteligencja

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 23, z. 1, 2018, Strona 25-35

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2018, Wszystkie prawa zastrzeżone.

BADANIA SYMULACYJNE CIĘŻKICH FREZAREK BRAMOWYCH

Krzysztof LEHRICH1
1Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Budowy Maszyn, Gliwice

Streszczenie

Artykuł powstał w oparciu o wyniki badań prowadzonych w Katedrze Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej w ramach prac badawczo-rozwojowych, projektów celowych i badań własnych autora realizowanych we współpracy z krajowymi producentami obrabiarek ciężkich. Przedstawiono w nim wyniki analiz MES prowadzonych pod kątem oceny sztywności statycznej oraz częstotliwości drgań własnych, jako cech eksploatacyjnych decydujących o dokładności obrabiarki, a jednocześnie możliwych do określenia jeszcze na etapie projektowania. Wyniki analiz przedstawiono w odniesieniu do charakterystycznych wymiarów i mas konstrukcji nośnych, co nadaje artykułowi utylitarną wartość. Mogą one stanowić punkt odniesienia dla nowych konstrukcji tego rodzaju obrabiarek.

Słowa kluczowe :

obrabiarka, frezarka bramowa, konstrukcja nośna, sztywność statyczna, analiza modalna

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 23, z. 1, 2018, Strona 36-43

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2018, Wszystkie prawa zastrzeżone.

Mateusz MUSZYŃSKI1, Jan KOSMOL1
1Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Budowy Maszyn, Gliwice

Streszczenie

W artykule przedstawiona została eksperymentalna metoda określania oporów ruchu łożysk kulkowych skośnych, w tym stanowisko pomiarowe oraz otrzymane wyniki. Badano wpływ zarówno napięcia wstępnego jak i prędkości obrotowej na całkowity moment oporu ruchu łożyska. Przeprowadzone badania mają szczególne odniesienie do łożysk wrzecion obrabiarek High Speed Cutting, które to osiągają bardzo duże prędkości obrotowe.

Słowa kluczowe :

opór ruchu, łożyska skośne, High Speed Cutting

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 23, z. 1, 2018, Strona 44-53

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2018, Wszystkie prawa zastrzeżone.

PROCEDURA BADAŃ SZTYWNOŚCI STATYCZNEJ OBRABIAREK CIĘŻKICH

Janusz ŚLIWKA1
1Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Budowy Maszyn, Gliwice

Streszczenie

W artykule przedstawiono specyficzne problemy związane z pomiarami sztywności statycznej obrabiarek ciężkich przeprowadzanymi w warunkach przemysłowych. Omówiono stosowane metody badawcze. Na podstawie zebranych doświadczeń w tego typu badaniach zaproponowano procedurę obejmującą metodykę pomiarów sztywności statycznej obrabiarek ciężkich.

Słowa kluczowe :

obrabiarka ciężka, sztywność statyczna, warunki przemysłowe

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 23, z. 1, 2018, Strona 54-67

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2018, Wszystkie prawa zastrzeżone.

BADANIA SZTYWNOŚCI STATYCZNEJ TOKAREK KARUZELOWYCH

Janusz ŚLIWKA1, Maciej KAŹMIERCZAK1
1Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Budowy Maszyn, Gliwice

Streszczenie

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań sztywności statycznej obrabiarek ciężkich (ze szczególnym uwzględnieniem tokarek karuzelowych) zrealizowanych przez Katedrę Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej we współpracy z fabryką obrabiarek RAFAMET mieszczącą się w Kuźni Raciborskiej. Przegląd przedstawionych w artykule wyników badań sztywności statycznej, obejmuje wyniki uzyskane dwoma alternatywnymi metodami: konwencjonalną i DWSS, czyli metodą Dynamiczną Wyznaczania Sztywności Statycznej. Zdobyte doświadczenie w efekcie przeprowadzonych prac pozwoliło sformułować wytyczne dotyczące w głównej mierze własności tokarek karuzelowych serii KCI, ale także w mniejszym stopniu rozpatrywanych frezarek bramowych, jak i tokarek podtorowych.

Słowa kluczowe :

sztywność statyczna, tokarki karuzelowe, obrabiarki ciężkie,

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 23, z. 1, 2018, Strona 68-78

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2018, Wszystkie prawa zastrzeżone.

KONCEPCJA STANOWISKA DO IDENTYFIKACJI ŚREDNICY I BŁĘDÓW KSZTAŁTU KÓŁ KOLEJOWYCH POJAZDÓW BĘDĄCYCH W RUCHU

Arkadiusz KOLKA1
1Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Budowy Maszyn, Gliwice

Streszczenie

Artykuł powstał w oparciu o wyniki badań prowadzonych w Katedrze Budowy Maszyn w ramach prac badawczo-rozwojowych, projektów celowych i badań własnych autora. Przedstawiono w nim wyniki prac w ramach których opracowano metodykę pomiarów wskazanych cech geometrycznych kół pojazdów szynowych będących w ruchu przedstawiono koncepcje realizacji pomiarów w rzeczywistym środowisku pomiarowym, wykonano stanowiska doświadczalne oraz przeprowadzono eksperymenty. Wyniki prac mogą być podstawą do budowy i realizacji układów pomiarowych w ciągłej diagnostyce pojazdów szynowych.

Słowa kluczowe :

monitorowanie, diagnostyka, pomiary średnicy, kolejowe zestawy kołowe, kolej, błędy kształtu

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 23, z. 1, 2018, Strona 78-88

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2018, Wszystkie prawa zastrzeżone.

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI DYNAMICZNYCH BELEK Z POLIMEROBETONU W KONTEKŚCIE HYBRYDOWYCH KORPUSÓW OBRABIAREK

Paweł CAŁKA1, Krzysztof LIS1
1Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Budowy Maszyn, Gliwice

Streszczenie

W artykule przedstawiono badania związane z hybrydowymi korpusami obrabiarek. Badaniom doświadczalnym – eksperymentalnej analizie modalnej został poddany profil stalowy o przekroju prostokątnym, profil stalowy wypełniony polimerobetonem (tworząc hybrydowe połączenie) oraz odlew wykonany w całości z polimerobetonu. Następnie opracowano modele CAD reprezentujące obiekty rzeczywiste i przeprowadzono teoretyczną analizę modalną wykorzystując metodę elementów skończonych oraz oprogramowanie ANSYS. Uzyskane wyniki przeprowadzonych analiz zostały ze sobą porównane i omówione.

Słowa kluczowe :

hybrydowe korpusy obrabiarek, polimerobeton, metoda elementów skończonych, analiza modalna

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 23, z. 1, 2018, Strona 87-96

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2018, Wszystkie prawa zastrzeżone.

IDENTYFIKACJA POLA TEMPERATUR W STREFIE SKRAWANIA PODCZAS WIERCENIA Z ZASTOSOWANIEM METOD PIROMETRYCZNYCH

Krzysztof LIS1
1Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Budowy Maszyn, Gliwice

Streszczenie

Artykuł przedstawia koncepcję pomiarów oraz wyniki badań mających na celu identyfikację pola temperatur w strefie skrawania podczas procesu wiercenia, wykorzystując nowoczesne termowizyjne techniki pomiarów temperatury. Skupiono się na metodzie nieingerującej w proces skrawania, kierując się kryterium możliwości wykorzystania jej w systemie monitorowania temperatury procesu wiercenia.

Słowa kluczowe :

monitorowanie procesu wiercenia, pomiar temperatury, pirometria, termowizja

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 23, z. 1, 2018, Strona 97-110

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2018, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WYBRANE KONCEPCJE I PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W DIAGNOSTYCE OBRABIAREK I PROCESU SKRAWANIA

Andrzej SOKOŁOWSKI1
1Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Budowy Maszyn, Gliwice

Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane koncepcje oraz praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce obrabiarek i procesu skrawania. Artykuł ma charakter przeglądowy i odwołuje się głównie do badań realizowanych w Katedrze Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej. Opisy koncepcji i zastosowań poprzedzono wybiórczą dyskusją zmian (ewolucji) podejść do diagnozowania obrabiarki i procesu skrawania. Zarys ewolucji podejść pozwala na umiejscowienie i jednocześnie uzasadnienie zrealizowanych prac i badań. W celu uwypuklenia efektywności proponowanych rozwiązań przedstawiono przykład selekcji i integracji danych pozyskiwanych podczas projektowania układów diagnostycznych.

Słowa kluczowe :

diagnostyka, obrabiarka, proces skrawania, sztuczna inteligencja

Treść referatu

 © 2008 Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT