Naczelna Organizacja Techniczna
<tr>
  Wydawnictwo

  Redakcja

  Kolportaż

  Rada programowa

  Artykuły/Streszczenia

  Opłata wydawnicza

  Wskazówki dla autorów

  Zasady recenzowania

  Numery archiwalne

Kontakt

tel.  71 320-27-03

tel. kom.  608-056-196

  wy¶lij e-mail


Streszczenia latami

Zeszyty rok 2014

SPIS TRE¦CI

Inżynieria Maszyn

R. 19, z. 1, 2014

ISSN 1426-708X

Artykuły w tym zeszycie recenzowali Profesorowie:

Adam BARYLSKI, Andrzej BODNAR, Józef BORKOWSKI, Piotr CICHOSZ, Wit GRZESIK, Jerzy HONCZARENKO, Andrzej JARDZIOCH, Wacław KOLLEK, Jan KOSMOL, Zbigniew KOWAL, Jerzy ŁUNARSKI, Stanisław PŁONKA, Adam RUSZAJ, Michał STYP-REKOWSKI, Wojciech ZĘBALA, Bogdan ŻÓŁTOWSKI

DOSKONALENIE MASZYN I PROCESÓW OBRÓBKOWYCH

o artykuł: Obliczenia zespołów obrabiarek w zintegrowanych ¶rodowiskach ADAMS i ANSYS (Grzywocz J.), s. 7-19
o artykuł: Analiza modalna korpusu stojaka obrabiarki CNC (Lehrich K., Lis K.), s. 20-33
o artykuł: Sztywno¶ć statyczna serwonapędów obrabiarek (¦liwka J.), s. 34-47
o artykuł: Analiza wpływu procesu obróbki wysokoci¶nieniową strug± wodno-¶ciern± na drgania maszyny (Wala T., Lis K.), s. 48-61
o artykuł: Sterowanie dokładno¶ci± obróbki wałków o małej sztywno¶ci (¦wić A., Wołos D.), s. 62-77
o artykuł: Pomiar temperatury wiertła krętego metod± pirometryczn± (Dyrbu¶ G., Lis K.), s. 78-88
o artykuł: Zaawansowane metody analizy sygnałów w diagnostyce stanu narzędzia (Kossakowska J., Bombiński S., Jemielniak K.), s. 89-101
o artykuł: Analiza możliwo¶ci wykorzystania systemu wizyjnego do rozpoznawania typu wiórów (Żaczek J., Kossakowska J., Bombiński S.), s. 102-114
o artykuł: Ocena wytrzymało¶ci połączeń nierozłącznych w skraplaczach samochodowych za pomocą analizy sygnałów wibroakustycznych (Żurek J., Peta K.), s. 115-124

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inżynieria Maszyn

R. 19, z. 1, 2014, Strona 7-19

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2014, Wszystkie prawa zastrzeżone.

OBLICZENIA ZESPOŁÓW OBRABIAREK W ZINTEGROWANYCH Ś¦RODOWISKACH ADAMS I ANSYS

Janusz GRZYWOCZ1
1Politechnika Ś¦l±ska, Katedra Budowy Maszyn, Gliwice

Streszczenie

W artykule przedstawiono badania sztywnoś¶ci statycznej obrabiarki KCI 210/280 NM w zintegrowanych środowiskach ANSYS oraz ADAMS. Obliczenia wykonano w konwencji hybrydowej metody elementów skończonych HMES, traktuj±c poszczególne zespoły obrabiarek jako odkształcalne oraz sztywne. Dzięki integracji ś¶rodowisk CAE możliwa jest realizacja badań sztywnoś¶ci statycznej w konwencji HMES. Omówiono sposób dyskretyzacji modelu geometrycznego obrabiarki, uwzględniaj±cy odpowiednie więzy kinematyczne oraz sztywne i odkształcalne zespoły obrabiarki. Ważnym etapem, w badaniach sztywno¶ści statycznej obrabiarki, był dobór parametrów sztywno¶ści i tłumienia poszczególnych elementów sprężysto-tłumi±cych, w celu ich zaimplementowania do ¶środowiska ANSYS i ADAMS. Wykorzystano do tego autorsk± aplikację KBM-HMES.W kolejnym etapie wykonano badania symulacyjne sztywno¶ści statycznej dla minimalnego oraz maksymalnego wysuwu suwaka narzędziowego obrabiarki.Ostatnim etapem było porównanie wyników otrzymanych w ¶środowiskach ANSYS oraz ADAMS.

Słowa kluczowe :

obrabiarka, sztywno¶ść statyczna, modelowanie, CAD, symulacja, MES

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 19, z. 1, 2014, Strona 20-33

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2014, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ANALIZA MODALNA KORPUSU STOJAKA OBRABIARKI CNC

Krzysztof LEHRICH1, Krzysztof LIS1
1Katedra Budowy Maszyn, Politechnika Ś¦l±ska w Gliwicach

Streszczenie

Artykuł prezentuje kompleksowe podejś¶cie do identyfikacji postaci i często¶ści drgań własnych obrabiarkowej konstrukcji noś¶nej na przykładzie korpusu stojaka centrum frezarskiego pionowego. Przedstawiony sposób postępowania obejmuje wstępne badania symulacyjne z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych oraz weryfikacyjne badania eksperymentalne. W artykule zaprezentowano model korpusu w konwencji MES oraz stanowisko pomiarowe do badań eksperymentalnych. Efektem przeprowadzonych badań jest zestawienie uzyskanych wyników i ocena rozbieżno¶ści wyników analiz MES w odniesieniu do badań eksperymentalnych.

Słowa kluczowe :

drgania, obrabiarka, modelowanie, MES

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 19, z. 1, 2014, Strona 34-47

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2014, Wszystkie prawa zastrzeżone.

SZTYWNO¦Ć STATYCZNA SERWONAPĘDÓW OBRABIAREK

Janusz Ś¦LIWKA1
1Katedra Budowy Maszyn, Politechnika ¦l±ska w Gliwicach

Streszczenie

Zarówno sztywnoś¶ć statyczna jak i dynamiczna s± najważniejszymi cechami wpływaj±cymi na dokładność pracy obrabiarek. Podczas gdy sztywnoś¶ć w tradycyjnych obrabiarkach zależy wył±cznie od właściwo¶ści mechanicznym, w obrabiarkach CNC sztywnoś¶ć zależy również od właściwo¶ści systemu sterowania. Przy użyciu tradycyjnej metody okreś¶lania statycznych współczynników sztywnoś¶ci, nie stwierdzono istotnych różnic między tradycyjnymi i nowoczesnymi obrabiarkami CNC. Jednak, w przypadku zastosowania metody wykorzystuj±cej siłę dynamicznie zmienn± o niskiej częstotliwości (metoda DWSS), pojawiły się pewne istotne różnice w uzyskanych wartoś¶ciach wskaźĽników sztywno¶ści statycznej.

Słowa kluczowe :

sztywno¶ść statyczna, obrabiarka, serwonapęd

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 19, z. 1, 2014, Strona 48-61

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2014, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ANALIZA WPŁYWU PROCESU OBRÓBKI WYSOKOCI¦ŚNIENIOWˇ STRUGˇ WODNO-ŚCIERNˇ NA DRGANIA MASZYNY

Tomasz Wala1
1Politechnika Śl±ska w Gliwicach, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Budowy Maszyn

Streszczenie

Do tej pory obróbka wysokoci¶śnieniow± strug± wodno-ściern± analizowana była głównie pod k±tem wpływu drgań głowicy tn±cej na jako¶ść obrabianej powierzchni. Prezentowana praca jest kontynuacj± dotychczasowych badań autorów nad wpływem parametrów obróbki wysokociś¶nieniow± strug± wodno-ściern± na drgania głowicy tn±cej. Zamieszczono wyniki analiz drgań głowicy tn±cej, mierzonych wibrometrem podczas procesu obróbki strug± wodn±, wykorzystuj±c autorskie oprogramowanie realizuj±ce transformaty Fouriera i Gabora. Analizy te pozwoliły na dokonanie szeregu spostrzeżeń, które mog± umożliwić identyfikację przyczyn drgań maszyny oraz pozwolić na wyznaczenie kierunków dalszych badań nad czynnikami bezpośrednio wpływaj±cymi na jakość obróbki wysokociś¶nieniow± strug± wodno-ściern±.

Słowa kluczowe :

obróbka wodno-ścierna, drgania, wibrometr laserowy

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 19, z. 1, 2014, Strona 62-77

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2014, Wszystkie prawa zastrzeżone.

STEROWANIE DOKŁADNOŚ¦CIˇ OBRÓBKI WAŁKÓW O MAŁEJ SZTYWNOŚ¦CI

Antoni ¦WIĆ1, Dariusz WOŁOS1
1Politechnika Lubelska, Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych

Streszczenie

Okre¶ślono najodpowiedniejszy schemat ustalenia i zamocowania wałków o małej sztywnoś¶ci oraz czynniki umożliwiaj±ce taki wybór, a w trakcie mocowania oprócz zamykania siłowego jest realizowane również zamykanie kinematyczne. Opracowano sposób obróbki mechanicznej wałków o małej sztywno¶ści, umożliwiaj±cy sterowanie stanem sprężyś¶cie – odkształcalnym wałków w układzie technologicznym oraz osi±gnięcie wymaganej dokładnoś¶ci w czasie toczenia. Zaprojektowano urz±dzenie, realizuj±ce opracowany sposób obróbki mechanicznej wałków o małej sztywno¶ści, umożliwiaj±ce zwiększenie sztywnoś¶ci wałka w trakcie obróbki w wyniku przyłożenia do części osiowej siły rozci±gaj±cej. Urz±dzenie stabilizuje odkształcenia sprężyste czꜶci w stanach ustalonych i przej¶ściowych oraz podwyższa dokładno¶ść obróbki wałków o małej sztywnoś¶ci. Okreś¶lono racjonalne koszty własne przygotowania baz technologicznych, na etapie technologicznego przygotowania produkcji, co daje możliwo¶ść wyboru odpowiedniej technologii obróbki wałków o małej sztywno¶ści, konstruowania zorientowanego technologicznie oraz zmniejszenia kosztów obróbki wałków.

Słowa kluczowe :

sterowanie, dokładno¶ść obróbki,wałek, sztywnoś¶ć

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 19, z. 1, 2014, Strona 78-88

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2014, Wszystkie prawa zastrzeżone.

POMIAR TEMPERATURY WIERTŁA KRĘTEGO METODˇ PIROMETRYCZNˇ

Grzegorz DYRBU¦Ś1, Krzysztof LIS1
1Katedra Budowy Maszyn, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika ¦Śl±ska w Gliwicach

Streszczenie

Jedn± z po¶średnich metod identyfikacji stanu ostrza w procesie skrawania jest pomiar temperatury. Temperatura skrawania to bardzo ważny czynnik wpływaj±cy zarówno na właściwo¶ści fizykalne materiału skrawanego jak i materiału narzędzia. Zjawiska cieplne występuj±ce w strefie skrawania, a przede wszystkim temperatura ostrza, wpływaj± zdecydowanie na trwałoś¶ć narzędzia,a w efekcie na koszt i wydajno¶ść obróbki. Artykuł przedstawia badania, które stanowi± fragment prac zwi±zanych z opracowaniem modelu numerycznego do wyznaczania rozkładu temperatury ostrza narzędzia skrawaj±cego na przykładzie procesu wiercenia. Celem badań było okreś¶lenie pola temperatury składników procesu skrawania podczas wiercenia otworów wiertłem krętym, dla różnych parametrów skrawania, różnych ¶średnic narzędzia oraz różnych właściwo¶ści powierzchni narzędzia. Badania przeprowadzono celem zweryfikowania przydatności metody pirometrycznej zaproponowanej w pracy.

Słowa kluczowe :

wiertło kręte, proces skrawania, temperatura, pirometr, pomiar

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 19, z. 1, 2014, Strona 88-101

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2014, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZAAWANSOWANE METODY ANALIZY SYGNAŁÓW W DIAGNOSTYCE STANU NARZĘDZIA

Joanna KOSSAKOWSKA1, Sebastian BOMBIŃSKI1, Krzysztof JEMIELNIAK1
1Politechnika Warszawska, Instytut Technik Wytwarzania, Warszawa

Streszczenie

Niniejszy artykuł przedstawia wyniki oceny przydatnoś¶ci poszczególnych metod analizy oraz miar sygnałów do diagnostyki stanu narzędzia. Do badań wytypowano szereg miar (różne miary statystyczne, miary przekroczeń progu etc.) oraz metod analizy sygnałów (FFT, PSD, transformata falkowa), których przydatnoś¶ć do diagnostyki stanu narzędzia przy okreś¶lonym algorytmie szacowania zużycia ostrza przetestowano na wielu różnych eksperymentach (różne odmiany toczenia, frezowanie, wiercenie). Analiza przydatnoś¶ci danej miary polegała na okreś¶leniu błędu RMSE szacowanego zużycia ostrza w stosunku do rzeczywistego zużycia, uzyskanego w wyniku uczenia układu nadzoru na danej mierze. Ponadto wykonano analizę korelacji wzajemnej poszczególnych miar i na tej podstawie wytypowano miary, które statystycznie często s± skorelowane wzajemnie ze sob±. W ramach badań przeprowadzono również analizę przydatnoś¶ci różnych czujników do diagnostyki stanu ostrza. W wyniku tej analizy stwierdzono, że najbardziej przydatne do stosowanej diagnostyki stanu ostrza s± czujniki siły i emisji akustycznej.

Słowa kluczowe :

diagnostyka, narzędzie, transformata falkowa, miary sygnałów

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 19, z. 1, 2014, Strona 102-114

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2014, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ANALIZA MOŻLIWOŚ¦CI WYKORZYSTANIA SYSTEMU WIZYJNEGO DO ROZPOZNAWANIA TYPU WIÓRÓW

Jakub ŻACZEK1, Joanna KOSSAKOWSKA1,Sebastian BOMBIŃSKI1
1Politechnika Warszawska, Instytut Technik Wytwarzania, Zakład Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem

Streszczenie

W niniejszym artykule przedstawiono badania w zakresie możliwoś¶ci wykorzystania systemu wizyjnego do rozpoznawania typu wióra. W ramach badań wykonano szereg zabiegów toczenia stali 40HM z różnymi parametrami skrawania (głębokoś¶ć skrawania, posuw, prędko¶ść skrawania). W wyniku obróbki uzyskano szereg różnych kształtów wiórów, które w oparciu o kryteria technologiczne sklasyfikowano na akceptowalne i nieakceptowalne. W trakcie obróbki na tokarce zamontowany był układ wizyjny służ±cy do akwizycji obrazu strefy skrawania. Następnie obrazy te poddawano analizie za pomoc± specjalnego algorytmu. Algorytm ten porównuje obraz bież±cy (z danego zabiegu) z obrazem referencyjnym (z biegu jałowego). Badania przeprowadzone z wykorzystaniem obrazów zarejestrowanych w czasie 60 operacji testowych wykazały skuteczno¶ść proponowanego rozwi±zania na poziomie 83%. Błędy działania algorytmu wynikały z monitorowania tylko jednego z dwóch różnych obszarów pojawiania się wiórów.

Słowa kluczowe :

system wizyjny, diagnostyka, nadzorowanie, toczenie, analiza obrazu, rozpoznawanie typu wióra

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 19, z. 1, 2014, Strona 115-124

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2014, Wszystkie prawa zastrzeżone.

OCENA WYTRZYMAŁOŚ¦CI POŁˇCZEŃ NIEROZŁˇCZNYCH W SKRAPLACZACH SAMOCHODOWYCH ZA POMOCˇ ANALIZY SYGNAŁÓW WIBROAKUSTYCZNYCH

Jan ŻUREK1, Katarzyna PETA1
1Zakładu Projektowania Technologii Instytutu Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska, Poznań

Streszczenie

W pracy omówiono ważniejsze wła¶ciwoś¶ci eksploatacyjne skraplaczy stosowanych w układzie klimatyzacji samochodowej. Porównano metody badań poł±czeń nierozł±cznych stosowanych w przemyś¶le motoryzacyjnym, w tym helowy test szczelnoś¶ci, badanie wytrzymało¶ści na rozrywanie, badanie mikrograficzne oraz ocena wizualna. Szczególn± uwagę zwrócono na nieniszcz±c± metodę badania trwało¶ści poł±czeń nierozł±cznych, polegaj±c± na analizie sygnałów wibroakustycznych oraz zaproponowano rozwi±zania poprawiaj±ce wykrywanie ewentualnych wad poł±czeń.

Słowa kluczowe :

jakoś¶ć, poł±czenia nierozł±czne, wymiennik ciepła, wibroakustyka

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 19, z. 2, 2014

ISSN 1426-708X

Artykuły w tym zeszycie recenzowali Profesorowie:

Jerzy DUDA, Dionizy DUDEK, Ludomir JANKOWSKI, Zenon JĘDRZYKIEWICZ, Marian JÓŚKO, Wacław KOLLEK, Zbigniew PAWELSKI, Kazimierz PIECZONKA, Andrzej PIĘTAK, Stanisław PYTKO, Grzegorz ROGALSKI, Andrzej SOBCZYK, Eugeniusz TURYK, Jacek ZIMNY, Wiesław ZWIERZYCKI, Bogdan ŻÓŁTOWSKI

MASZYNY DLA BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO

o artykuł: Wybrane zagadnienia diagnostyki procesów roboczych i stanu technicznego elementów maszyn górniczych (Zimroz R., Stefaniak P., Hardygóra M.), s. 7-16
o artykuł: Mechaniczne urabianie skał zwięzłych kombajnami w kopalniach KGHM Polska MiedĽ S.A. (Ziętkowski L., Młynarczyk J.), s. 17-27
o artykuł: Symulacja możliwo¶ci odzysku energii w układzie hydraulicznym koparki (Chojnacki M., Sobczyk A., Walczak P.), s. 28-37
o artykuł: Projektowanie zbiorników ci¶nieniowych wg przepisów ASME BPVC przy wspomaganiu MES (Kollek W., Mirski Z., Bany¶ K., Fałek Z.), s. 38-54
o artykuł: Niekonwencjonalne Ľródła energii w budowie maszyn dla budownictwa i górnictwa skalnego (Gnutek Z., Poprawski W.), s. 55-62
o artykuł: Metody analizy pulsacji ci¶nienia oraz drgań w sieci przemysłowej do przesyłu gazu (Kollek W., Harnatkiewicz P., Lubecki S., Osiński P., Radziwanowska U.), s. 63-70
o artykuł: Wahania wydajno¶ci pomp wyporowych w układach z hydrauliczną linią długą (KudĽma Z., Rutański J., Stosiak M.), s. 71-82
o artykuł: Rozwiązanie ograniczenia wydajnosci pompy wyporowej w celu uniknięcia kawitacji (Goszczak J., Werner A., Gauthier P., Pawelski Z.), s. 83-91
o artykuł: Identyfikacja Ľródeł hałasu na przykładzie agregatu hydraulicznego (Fiebig W., Wróbel J.), s. 92-98
o artykuł: Biodegradowalne smary w zastosowaniu do węzłów łożyskowych elementów wykonawczych maszyn roboczych (Poprawski W.), s. 99-107
o artykuł: Efektywno¶ć silników spalinowych o zapłonie samoczynnym zasilanych paliwem Bioxdiesel z komponentami całkowicie odnawialnymi (Stru¶ M.), s. 108-115

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inżynieria Maszyn

R. 19, z. 2, 2014, Strona 7-16

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2014, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WYBRANE ZAGADNIENIA DIAGNOSTYKI PROCESÓW ROBOCZYCH I STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW MASZYN GÓRNICZYCH

Radosław ZIMROZ1, Paweł STEFANIAK1, Monika HARDYGÓRA1
1KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław

Streszczenie

W artykule przedstawiono przykładowe możliwości adaptacji diagnostyki procesów roboczych i stanu technicznego do wspomagania zarz±dzania eksploatacj± maszyn wykorzystywanych w polskich kopalniach surowców skalnych. Wieloletnie doświadczenia autorów, zwi±zane z rozwojem tego typu technologii w górnictwie węgla brunatnego i rud miedzi, okazały się zbieżne z problematyk± maszyn górnictwa skalnego. St±d też korzyś¶ci zwi±zanych z wdrożeniem tego typu rozwi±zań należy upatrywać z punktu widzenia wzrostu wydajnoś¶ci kopalni, redukcji liczby nieplanowanych przestojów maszyn i ich napraw, bezpieczeństwa pracy itd.

Słowa kluczowe :

diagnostyka, monitorowanie, maszyny górnicze, górnictwo skalne

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 19, z. 2, 2014, Strona 16-27

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2014, Wszystkie prawa zastrzeżone.

MECHANICZNE URABIANIE SKAŁ ZWIĘZŁYCH KOMBAJNAMI W KOPALNIACH KGHM POLSKA MIEDŹ¬ S.A.

Leszek ZIĘTKOWSKI1, Janusz MŁYNARCZYK1
1KGHM CUPRUM Sp. z o. o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław

Streszczenie

W artykule przedstawiono doświadczenia z mechanicznego urabiania skał zwięzłych kombajnami z głowicami obrotowymi, jakie przeprowadzono w KGHM Polska MiedĽź S.A.. Omówiono stosowany obecnie sposób urabiania z wykorzystaniem techniki strzałowej. Scharakteryzowano próby pilotażowe mechanicznego urabiania skał zwięzłych (ruda miedzi i sól kamienna) kombajnami, które przeprowadzono w krajowym górnictwie miedziowym. Przedstawiono wyniki pracy kombajnów, które realizowały mechaniczne urabianie skał podczas wykonywania wyrobisk oraz eksploatacji złóż w Zakładach Górniczych Lubin i Polkowice-Sieroszowice. Zasygnalizowano także prace, jakie prowadzone s± obecnie w KGHM Polska MiedĽź S.A., dotycz±ce mechanicznego urabiania złoża kombajnem ś¶cianowym,których celem jest wdrożenie nowej technologii eksploatacji złoża rud miedzi.

Słowa kluczowe :

górnictwo podziemne, złoże, ruda miedzi, sól kamienna, urabianie mechaniczne

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 19, z. 2, 2014, Strona 28-37

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2014, Wszystkie prawa zastrzeżone.

SYMULACJA MOŻLIWO¦ŚCI ODZYSKU ENERGII W UKŁADZIE HYDRAULICZNYM KOPARKI

Mateusz CHOJNACKI1, Andrzej SOBCZYK1, Paweł WALCZAK1
1Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Instytut Konstrukcji Maszyn, Kraków, Polska

Streszczenie

Celem pracy było stworzenie modelu napędu układu roboczego wybranej koparki, na podstawie którego przeprowadzane były badania symulacyjne zwi±zane z odzyskiem energii w hydraulicznym układzie napędowym. W tym celu należało zbudować model 3D, odzwierciedlaj±cy wybrany rzeczywisty model koparki w dowolnym oprogramowaniu do modelowania 3D. Następnie powstały model 3D należało zaimplementować do oprogramowania SimulationX firmy ITI, w którym to został stworzony hydrauliczny układ sterowania powstałego modelu 3D. Podstawowym zagadnieniem było zbudowanie najprostszego hydraulicznego układu sterowania, który w kolejnych etapach był rozbudowywany o dodatkowe elementy w celu poprawienia sprawno¶ści energetycznej układu.

Słowa kluczowe :

odzysk energii, koparka hydrauliczna, modelowanie 3D, symulacja

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 19, z. 2, 2014, Strona 38-54

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2014, Wszystkie prawa zastrzeżone.

PROJEKTOWANIE ZBIORNIKÓW CIŚ¦NIENIOWYCH WG PRZEPISÓW ASME BPVC PRZY WSPOMAGANIU MES

Wacław KOLLEK1, Zbigniew MIRSKI2, Kazimierz BANY¦3, Zbigniew FAŁEK4
1Katedra Logistyki, Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych, Politechnika Wrocławska, Wrocław
2Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałoś¶ci i Spawalnictwa, Politechnika Wrocławska, Wrocław
3Insmaszbud, Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe, Wrocław
4Biuro Projektowo-Badawcze MIFA-Projekt, Oława

Streszczenie

W artykule przedstawiono rys historyczny oraz dokonano krótkiego wprowadzenia do amerykańskich przepisów ASME BPVC, dotycz±cych spawanych kotłów i zbiorników ci¶śnieniowych oraz urz±dzeń j±drowych. Na podstawie przepisów ASME Sec. VIII Div. 1 przedstawiono metodykę projektowania spawanego dwupłaszczowego zbiornika ciśnieniowego (autoklawu). Ze względu na brak metody obliczeniowej (obliczanie na podstawie wzorów) kompletnego zbiornika ciś¶nieniowego wg ASME Sec. VIII, Div. 1, obliczenia wykonano metod± numeryczn± wg ASME Sec. VIII, Div. 2 Part 5 w oparciu o Code Case 2695, na podstawie przepisów Sec. VIII Div. 1, Introduction U-2 (g). Wyniki obliczeń zestawiono w tabelach i na rysunkach oraz zobrazowano grafik± wygenerowan± numerycznie.

Słowa kluczowe :

projektowanie, obliczenia, zbiorniki ci¶śnieniowe, dyrektywa PED, przepisy ASME BPVC

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 19, z. 2, 2014, Strona 55-62

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2014, Wszystkie prawa zastrzeżone.

NIEKONWENCJONALNE Ź¬RÓDŁA ENERGII W BUDOWIE MASZYN DLA BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO

Zbigniew GNUTEK1, Wojciech POPRAWSKI1
1Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Wrocław

Streszczenie

W referacie przedstawiono zagadnienia wykorzystania niekonwencjonalnych ¬źródeł energii w budowie maszyn dla górnictwa skalnego i budownictwa, z uwzględnieniem w szczególnoś¶ci metod akumulacji energii mechanicznej oraz jej powtórnego wykorzystania podczas procesów urabiania, przetwarzania surowców skalnych oraz prac z wykorzystaniem maszyn budowlanych.

Słowa kluczowe :

energia niekonwencjonalna, magazynowanie i odzyskiwanie energii, maszyny budowlane

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 19, z. 2, 2014, Strona 63-70

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2014, Wszystkie prawa zastrzeżone.

METODY ANALIZY PULSACJI CI¦ŚNIENIA ORAZ DRGAŃ W SIECI PRZEMYSŁOWEJ DO PRZESYŁU GAZU

Wacław KOLLEK1, Piotr HARNATKIEWICZ2, Szczepan LUBECKI2, Piotr OSIŃSKI1, Urszula RADZIWANOWSKA1
1Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Wrocław
2KOMES sp. z o.o., Wrocław, Polska

Streszczenie

W pracy przedstawiono współczesne metody analizy pulsacji ci¶śnienia oraz drgań w sieci przemysłowej do przesyłu gazu. Zjawisko pulsacji ci¶śnienia gazu jest niekorzystne ze względu na zwiększenie kosztów procesu sprężania oraz generowanie hałasu. Ponadto pulsacja wywołuje drgania mechaniczne konstrukcji, co może skutkować uszkodzeniem lub zniszczeniem elementów instalacji. W celu zapobieżenia niekontrolowanej pulsacji ciśnienia gazu niezbędne jest projektowanie sieci przemysłowych zgodnie z określonymi wytycznymi. Niestety aktualne normy nie uwzględniaj± obligatoryjnych obliczeń pulsacji ci¶śnienia i drgań, w zwi±zku z czym podjęto prace rozwojowo-badawcze nad opracowaniem metodyki obliczeń, pozwalaj±ce na prawidłow± ocenę wytężenia konstrukcji w warunkach rzeczywistych.

Słowa kluczowe :

pulsacja ci¶śnienia gazu, drgania, sieci przesyłowe gazu

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 19, z. 2, 2014, Strona 71-82

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2014, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WAHANIA WYDAJNOŚ¶CI POMP WYPOROWYCH W UKŁADACH Z HYDRAULICZNˇ LINIˇ DŁUGˇ

Zygmunt KUD¬MA1, Janusz RUTAŃSKI1, Michał STOSIAK1
1Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Maszyn i Układów Hydraulicznych, Wrocław

Streszczenie

W artykule przedstawiono sposób obliczania charakterystyk częstotliwoś¶ciowych w układach z hydrauliczn± lini± dług±. Do obliczeń posłużono się metod± macierzow±, w której użyto modelu quasi-ustalonych strat tarcia. Taki sposób opisu traktuje przewód jako tzw. czwórnik hydrauliczny. Układ hydrauliczny z zadanym obci±żeniem, wyrażonym w postaci impedancji końcowej, przedstawiany jest w postaci tzw. jednowrotnika, który posłużył do wyznaczania transmitancji operatorowych układu. Na bazie tych transmitancji, przy wymuszeniu harmonicznym można sporz±dzić wykres modułu transmitancji w funkcji długoś¶ci przewodu zasilaj±cego przy danej częstotliwoś¶ci wymuszeń, utożsamianej z podstawow± harmoniczn± pulsacji wydajnoś¶ci pompy wyporowej. W wyniku symulacji numerycznej uzyskuje się długo¶ści przewodu, przy których następuje wzmocnienie amplitud pulsacji ciśnienia, utożsamiane z rezonansem hydraulicznym.

Słowa kluczowe :

pulsacja wydajno¶ści, hydrauliczna linia długa, pulsacja ci¶śnienia

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 19, z. 2, 2014, Strona 83-91

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2014, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ROZWIˇZANIE OGRANICZENIA WYDAJNOŚ¦CI POMPY WYPOROWEJ W CELU UNIKNIĘCIA KAWITACJI

Jarosław GOSZCZAK1, Andrzej WERNER1, Pierre GAUTHIER2, Zbigniew PAWELSKI1
1Politechnika Łódzka, Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn, Łódź
2PSA Peugeot Citroën

Streszczenie

W artykule przedstawiono sposób kontrolowanego ograniczania wydatku pompy wyporowej o niezmiennej objęto¶ści wyporu na jeden obrót, bez konieczno¶ści stosowania układów elektronicznych b±dźĽ dodatkowych elementów obwodu hydraulicznego za pomp±. Zaproponowane rozwi±zanie oparte jest na prawie Bernoulli’ego. Przy odpowiednio dużej warto¶ści wydatku oleju, zostaje odsłonięte okno upustu oleju z komory tłoczenia na ssanie pompy. Warto¶ść wydatku, przy którym następuje rozpoczęcie ograniczenia wydajnoś¶ci pompy można regulować dwoma sposobami - wartoś¶ci± napięcia wstępnego sprężyny znajduj±cej się w układzie, b±dĽź miejscow± zmian± przekroju kanału tłocznego. Dla obu sposobów regulacji przedstawiono doświadczalne charakterystyki obrazuj±ce pracę układu przy różnych konfiguracjach. Zwrócono uwagę na możliwoś¶ć pojawienia się zjawiska kawitacji przy konstrukcji układu ssawnego stwarzaj±cego duże opory na ssaniu. Ograniczenie wydatku pompy poniżej granicy kawitacji jest jednym z możliwych sposobów aplikacji układu omawianego w niniejszym artykule. W podsumowaniu sformułowano wnioski nasuwaj±ce się z przedstawionych badań wraz z zestawieniem rezultatów badań, oraz zauważonymi na ich podstawie ograniczeniami w działaniu układu.

Słowa kluczowe :

samochodowa pompa wyporowa łopatkowa, ograniczenie wydajnoś¶ci, kawitacja, ssanie

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 19, z. 2, 2014, Strona 92-99

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2014, Wszystkie prawa zastrzeżone.

IDENTYFIKACJA ¬RÓDEŁ HAŁASU NA PRZYKŁADZIE AGREGATU HYDRAULICZNEGO

Wiesław FIEBIG1, Jakub WRÓBEL1
1Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Maszyn i Układów Hydraulicznych, Wrocław

Streszczenie

W artykule omówiono główne problemy zwi±zane z hałasem występuj±cym w urz±dzeniach hydraulicznych oraz przyczyny jego występowania. Przeprowadzona została lokalizacja Ľźródeł hałasu na przykładzie agregatu hydraulicznego. Zastosowana została metoda pomiaru natężenia dźwięku sond± dwumikrofonow± oraz kamer± akustyczn±. Stworzone zostały mapy akustyczne oraz ranking poziomów mocy akustycznej dla każdej z powierzchni. Porównano wnioski uzyskane w przypadku każdej z metod dotycz±ce lokalizacji głównego Ľźródła hałasu dla dwóch zakresów częstotliwoś¶ci. Przeprowadzona została lokalizacja źĽródeł hałasu na przykładzie agregatu hydraulicznego.

Słowa kluczowe :

lokalizacja Ľźródeł hałasu, hydraulika, kamera akustyczna, sonda natężeniowa

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 19, z. 2, 2014, Strona 92-98

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2014, Wszystkie prawa zastrzeżone.

BIODEGRADOWALNE SMARY W ZASTOSOWANIU DO WĘZŁÓW ŁOŻYSKOWYCH ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH MASZYN ROBOCZYCH

Wojciech POPRAWSKI1
1Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Wrocław

Streszczenie

Artykuł przedstawia możliwo¶ść zastosowania smarów biodegradowalnych do smarowania węzłów łożyskowych mechanizmów wykonawczych maszyn roboczych pracuj±cych na terenach leś¶nych, ujęciach wodnych, kopalniach odkrywkowych, terenach rolnych i innych, w których istnieje duże ryzyko zanieczyszczenia ś¶rodowiska produktami ropopochodnymi. Przedstawiono przegl±d dostępnych na rynku biodegradowalnych smarów, w tym smarów zawieraj±cych estry ro¶linne, możliwych do wykorzystania w smarowaniu poł±czeń w elementach wykonawczych maszyn roboczych. Artykuł zawiera również przegl±d metod okre¶ślania biodegradowalnoś¶ci ¶środków smarnych.

Słowa kluczowe :

smarowanie, maszyna robocza, biodegradowalnoś¶ć

Tre¶ć referatu

Inżynieria Maszyn

R. 19, z. 2, 2014, Strona 108-115

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2014, Wszystkie prawa zastrzeżone.

EFEKTYWNOŚ¦Ć SILNIKÓW SPALINOWYCH O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANYCH PALIWEM BIOXDIESEL Z KOMPONENTAMI CAŁKOWICIE ODNAWIALNYMI

Mieczysław STRUŚ¦1
1Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Wrocław

Streszczenie

W artykule przedstawiono wła¶ściwoś¶ci fizyko-chemiczne i analizę składu biokomponentów (estrów etylowych i etanolu) oraz właściwo¶ści trójkomponentowego paliwa o nazwie Bioxdiesel. Oceniono wpływ tego paliwa na własno¶ści użytkowe silników o ZS. Wykazano, że w aspekcie efektywnoś¶ci paliwa pochodzenia roś¶linnego i z odpadowych tłuszczów zwierzęcych mog± stanowić alternatywne paliwo do silników o ZS.

Słowa kluczowe :

biopaliwa, biokomponenty, odnawialne zasoby i źĽródła energii, samowystarczalnoś¶ć energetyczna

Tre¶ć referatu

 © 2008 Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT