Naczelna Organizacja Techniczna
<tr>
  Wydawnictwo

  Redakcja

  Kolportaż

  Rada programowa

  Artykuły/Streszczenia

  Opłata wydawnicza

  Wskazówki dla autorów

  Zasady recenzowania

  Numery archiwalne

Kontakt

tel.  71 320-27-03

tel. kom.  608-056-196

  wyślij e-mail


Streszczenia latami

Zeszyty rok 2017

INZYNIERIA MASZYN INZYNIERIA MASZYN

SPIS TREŚCI

Inżynieria Maszyn

R. 22, z. 1, 2017

ISSN 1426-708X

o artykuł: ALGORYTMY WIELOKRYTERIALNEJ OPTYMALIZACJI STRUKTURY PROCESÓW WYTWARZANIA (Płonka S.), pp. 7-18
o artykuł: WPŁYW METODY OBRÓBKI CZĘŚCI KLASY MIMOŚRODY NA DOKŁADNOŚĆ I CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI (Płonka S., Pytlak B., Dyniewicz A.), pp. 19-34
o artykuł: WYBRANE ASPEKTY BADAŃ I OCENY PROCESU OBRÓBKI STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ (Zyzak P.), pp. 35-46
o artykuł: ZASTOSOWANIE METODY ATND DO OCENY WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH OKOŁOEUTEKTYCZNEGO STOPU AlSi12Cu2Fe (Pezda J.), pp. 47-57
o artykuł: WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STOPÓW EN AC-45000 (AlSi6Cu4) i AlSi17CuNiMg PO OBRÓBCE CIEPLNEJ (JARCO A.), pp. 58-64
o artykuł: WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW ABLACJI LASEROWEJ NA WYDAJNOŚĆ OBRÓBKI ORAZ CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI (Norymberczyk Ł.), pp. 65-75
o artykuł: MODELOWANIE PROCESU TŁOCZENIA CZĘŚCI NADWOZIA SAMOCHODU ZE STALI SUPERWYSOKO WYTRZYMAŁEJ (Wyrobek K.), pp. 76-84
o artykuł: HISTORIA POWSTANIA I ROZWOJU KATEDRY TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ (Płonka S.), pp. 85-100

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inżynieria Maszyn

R. 22, z. 1, 2017, Strona 7-18

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2017, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ALGORYTMY WIELOKRYTERIALNEJ OPTYMALIZACJI STRUKTURY PROCESÓW WYTWARZANIA

Stanisław PŁONKA1,
1Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji

Streszczenie

W artykule przedstawiono etapy wielokryterialnej optymalizacji struktury procesów wytwarzania. W szczególności scharakteryzowano najczęściej stosowane algorytmy w wielokryterialnej optymalizacji struktury procesów wytwarzania, uwzględniające w ocenie: tylko subiektywne kryteria punktowe, tylko subiektywne kryteria względne, tylko kryteria deterministyczne oraz algorytm uwzględniający wszystkie rodzaje kryteriów tj. kryteria deterministyczne, probabilistyczno-statystyczne i rozmyte. W podsumowaniu zamieszczono zalety i wady przedstawionych algorytmów.

Słowa kluczowe :

proces wytwarzania, optymalizacja wielokryterialna, metoda Pareto, metoda Yagera, metoda R. Knosali

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 22, z. 1, 2017, Strona 19-34

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2015, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WPŁYW METODY OBRÓBKI CZĘśCI KLASY MIMOśRODY NA DOKŁADNOśĆ I CHROPOWATOśĆ POWIERZCHNI

Stanisław PŁONKA1, Bogusław PYTLAK1, Arkadiusz DYNIEWICZ2
1Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji
2BELOS PLP S.A., Bielsko-Biała

Streszczenie

W pracy scharakteryzowano odmiany obróbki części klasy mimośrody. Określono wpływ odmian obróbki, a w szczególności sposobów ustalania mimośrodowości na dokładność i chropowatość toczonej powierzchni mimośrodowej. Analizowanym przykładem była obróbka wałka mimośrodowego skrzynki grzebieniowej na tokarce CNC TUG-56MN. Uzyskane wartości toczonego kształtująco mimośrodu z zastosowaniem tablic krzywych i kąta dyskretyzacji ΔC=2° oraz z zastosowaniem wielopozycyjnego przyrządu były prawie identyczne, natomiast wartość toczonego mimośrodu z użyciem podkładki pod jedną ze szczęk samocentrującego uchwytu trójszczękowego wyraźnie odbiegała od wymaganej wartości podanej w dokumentacji konstrukcyjnej. Chropowatość uzyskanych powierzchni określona średnią arytmetyczną rzędnych profilu Ra na obwodzie toczonego mimośrodu ulegała zmianom, w szczególności podczas toczenia z zastosowaniem tablic krzywych, co wynikało ze zmian geometrii ostrza w różnych położeniach kątowych obrabianego mimośrodu.

Słowa kluczowe :

obróbka mimośrodów, dokładność wymiarowa, chropowatość powierzchni

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 22, z. 1, 2017, Strona 34-46

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2017, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WYBRANE ASPEKTY BADAŃ I OCENY PROCESU OBRÓBKI STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ

Piotr ZYZAK1
1Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji, Bielsko-Biała

Streszczenie

Artykuł dotyczy problematyki badawczej strumieniowo-ściernego oczyszczania odlewów. Omówiono wyniki wybranych badań i oceny procesu oczyszczania z wykorzystaniem oczyszczarek wirnikowych miotających strumień śrutu na oczyszczane powierzchnie. Zwrócono również uwagę na problematykę rejestracji strumienia rzucanego śrutu oraz wielkości charakteryzujących stan powierzchni odlewów po oczyszczaniu. Przedstawiono zakres i wyniki badań celem oceny parametrów strumienia śrutu wskaźnikami próby z użyciem płytek kontrolnych Almena. Analizowane wielkości omówiono w zależności od parametrów procesu. Zaprezentowano wyniki badań własnych, przeprowadzonych na stanowisku doświadczalnym turbiny rzutowej TR-100 firmy Technical z Nowej Soli oraz przy użyciu oczyszczarek przemysłowych.

Słowa kluczowe :

obróbka strumieniowo-ścierna, wirniki rzutowe,test Almena, efekty obróbki strumieniowo-ściernej

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 22, z. 1, 2017, Strona 47-57

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2017, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZASTOSOWANIE METODY ATND DO OCENY WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH OKOŁOEUTEKTYCZNEGO STOPU AlSi12Cu2(Fe)

Jacek PEZDA1
1Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji

Streszczenie

Struktura i właściwości mechaniczne siluminów są w dużym stopniu zależne od szybkości chłodzenia, składu oraz operacji modyfikacji i obróbki cieplnej. W artykule opisano badania doświadczalne dotyczące zastosowania metody ATND (analiza termiczno-napięciowo- różnicowa) oraz analizy regresji do oceny jakości stopu AlSi12Cu2(Fe) modyfikowanego strontem na etapie jego przygotowania. Uzyskane zależności pomiędzy wartościami temperatury i napięcia w punktach charakterystycznych krzywych metody ATND umożliwiaj predykcję właściwości mechanicznych (Rsp0,02, Rm, A5) badanego stopu. Pozwala to już na etapie przygotowania stopu ocenićjego właściwości mechaniczne bez konieczności prowadzenia pracochłonnych badań i wprowadzić ewentualne działania korygujące, mające na celu poprawę jego właściwości.

Słowa kluczowe :

stop aluminium, właściwości mechaniczne, ATND, modyfikacja, krystalizacja

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 20, z. 1, 2017, Strona 58-64

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2017, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STOPÓW EN AC-45000 (AlSi6Cu4) i AlSi17CuNiMg PO OBRÓBCE CIEPLNEJ

Aleksandra JARCO1
1Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji

Streszczenie

W artykule zaprezentowano wyniki badań wpływu różnych wariantów obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne dwóch stopów: EN AC-45000 (AlSi6Cu4) i AlSi17CuNiMg, które poddano wyżarzaniu ujednorodniającemu, utwardzaniu dyspersyjnemu oraz obróbce polegającej na połączeniu tych dwóch zabiegów. Badania właściwości mechanicznych przeprowadzono na znormalizowanych próbkach odlanych w koliach. Ujednorodnianie znacząco wpłynęło na poprawę plastyczności stopu w porównaniu do stopu wyjściowego, dlatego przeprowadzono je przed utwardzaniem dyspersyjnym. Pozwoliło to na uzyskanie wzrostu wydłużenia badanych stopów przy zachowaniu bardzo dobrych właściwości wytrzymałościowych (wytrzymałości na rozciąganie Rm i twardości HB) w odniesieniu do stopu po standardowej obróbce T6 (przesycaniu i sztucznym starzeniu). Ponadto przeprowadzona obróbka cieplna wpłynęła pozytywnie na postać wydzieleń krzemu powodując ich rozdrobnienie, częściową sferoidyzację i koagulację.

Słowa kluczowe :

obróbka cieplna, wyżarzanie ujednorodniające, utwardzanie dyspersyjne, stopy aluminium, właściwości mechaniczne

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 22, z. 1, 2017, Strona 65-75

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2017, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW ABLACJI LASEROWEJ NA WYDAJNOŚĆ OBRÓBKI ORAZ CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI SPIEKANEGO WĘGLIKA KRZEMU

Łukasz NORYMBERCZYK1,2
1ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o, Kozy k. Bielska-Białej
2Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji

Streszczenie

W pracy przedstawiono badania wpływu mocy, czasu trwania oraz częstotliwości impulsów lasera ablacyjnego na wydajność obróbki i chropowatość powierzchni spiekanego węglika krzemu. Wydajność obróbki odniesiono do jednego cyklu obróbkowego, zaś do oceny chropowatości przyjęto średnią arytmetyczną rzędnych profilu Ra oraz największą wysokość profilu chropowatości Rz. Stosując plan Hartleya wyznaczono funkcje obiektu badań. Stwierdzono, że największy wpływ na przyjęte kryteria oceny ma czas trwania impulsu lasera, natomiast mniejszy jest wpływ mocy oraz częstotliwości impulsów lasera.

Słowa kluczowe :

ablacja laserowa, mikroobróbka laserowa,węglik krzemu

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 20, z. 1, 2017, Strona 76-84

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2017, Wszystkie prawa zastrzeżone.

MODELOWANIE PROCESU TŁOCZENIA CZĘŚCI NADWOZIA SAMOCHODU ZE STALI SUPERWYSOKO WYTRZYMAŁEJ

Kamil WYROBEK1
1Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej, Katedra Technologii maszyn i Automatyzacji

Streszczenie

W artykule przedstawiono model procesu tłoczenia przykładowej części nadwozia samochodu z superwysoko wytrzymałej blachy stalowej typu AHSS (Advanced High-Strength Steels). W tym celu zostały przeprowadzono badania materiałowe stali DP600, na podstawie których wykonano symulacje procesu tłoczenia. Opracowany proces może stanowić ekonomicznie uzasadnioną alternatywę dla kosztownych procesów obróbki plastycznej na gorąco czy hydroformowania.

Słowa kluczowe :

tłocznictwo, stale o superwysokiej wytrzymałości AHSS, metoda elementów skończonych

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 22, z. 1, 2017, Strona 85-100

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2017, Wszystkie prawa zastrzeżone.

HISTORIA POWSTANIA I ROZWOJU KATEDRY TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

Stanisław PŁONKA1
1Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji

Streszczenie

Słowa kluczowe :

technologia maszyn, proces wytwarzania, projektowanie, modelowanie, automatyzacja, optymalizacja

Treść referatu

 © 2008 Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT