Naczelna Organizacja Techniczna
<tr>
  Wydawnictwo

  Redakcja

  Kolportaż

  Rada programowa

  Artykuły/Streszczenia

  Opłata wydawnicza

  Wskazówki dla autorów

  Zasady recenzowania

  Numery archiwalne

Kontakt

tel.  71 320-27-03

tel. kom.  608-056-196

  wyślij e-mail


Streszczenia latami

Rocznik 2013 Inżynierii Maszyn jest objęty dofinansowaniem M.N. i Sz.W. (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Zeszyty rok 2013

SPIS TREŚCI

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 1, 2013

ISSN 1426-708X

EFEKTYWNOŚĆ PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIA

o artykuł: Odtwarzanie zużytych lub zniszczonych elementów maszyn za pomocą inżynierii odwrotnej oraz technik szybkiego wytwarzania (Górski F., Kuczko W.,Wichniarek R.), s. 7-17
o artykuł: Zastosowanie urządzeń haptycznych w wirtualnym i hybrydowym podejściu do projektowania (Buń P., Grajewski D., Górski F., Wichniarek R.), s. 18-29
o artykuł: Automatyzacja projektowania wyrobów wariantowych z zastosowaniem technik opartych na wiedzy (Zawadzki P.), s. 30-39
o artykuł: Analiza wpływu wybranych czynników pracy na skuteczność kontroli wzrokowej (Vogt K., Kujawińska A.), s. 40-50
o artykuł: Wpływ wybranych czynników ergonomicznych na skuteczność kontroli jakości (Wachowiak F., Kujawińska A.), s. 51-59
o artykuł: Wpływ organizacji przezbrojeń na efektywność zasobów technicznych (Chabowski P., Żywicki K.), s. 60-70
o artykuł: Wzrost efektywności przepływu produkcji poprzez zmianę systemu planowania i sterowania produkcją (Żywicki K., Trojanowska J.), s. 71-83
o artykuł: Nieskuteczność kontroli końcowej przyczyną niskiej efektywności procesu wytwarzania (Bożek M., Rogalewicz M.), s. 84-96
o artykuł: Doskonalenie organizacji procesu przezbrojeń maszyn (Smuśkiewicz P., Starzyńska B.), s. 97-108
o artykuł: Komputerowa symulacja demontażu wyrobu (Karwasz A.), s. 109-117
o artykuł: Za i przeciw planowanemu ograniczaniu trwałości wyrobów (Hamrol A., Najlepszy Z.), s. 118-126
o artykuł: Wpływ charakterystyk procesów na wymagania informacyjne użytkowników dokumentów procesowych (Grudzień Ł.), s. 127-139

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 1, 2013, Strona 7-17

ISSN 1426-708X

© Copyright by Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ODTWARZANIE ZUŻYTYCH LUB ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW MASZYN ZA POMOCĄ INŻYNIERII ODWROTNEJ ORAZ TECHNIK SZYBKIEGO WYTWARZANIA

Filip GÓRSKI1 Wiesław KUCZKO1, Radosław WICHNIAREK1
1Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Streszczenie

Utrzymanie maszyn i urządzeń w ciągłej pracy jest ważnym kryterium sukcesu przedsiębiorstw produkcyjnych. W przypadku, kiedy z różnych względów nie ma dostępu do dokumentacji technicznej poszczególnych podzespołów lub nie ma możliwości nabycia części zamiennych, dużym wyzwaniem staje się skrócenie do minimum przerw w produkcji spowodowanych awariami. Stosując techniki inżynierii odwrotnej oraz szybkiego wytwarzania na podstawie zużytego lub uszkodzonego elementu można w krótkim czasie wytworzyć jego funkcjonalny odpowiednik. W pracy przedstawiono metodykę pomiaru, odtworzenia dokumentacji trójwymiarowej oraz wytworzenia prototypu funkcjonalnego koła zębatego przenoszącego napęd z silnika w urządzeniu poligraficznym. Dokonano porównania użytecznośści części wykonanych z zastosowaniem dwóch technik: kształtowania przyrostowego uplastycznionym tworzywem oraz odlewania próżniowego w formach silikonowych.

Słowa kluczowe :

inżynieria odwrotna, szybkie prototypowanie, skanowanie 3D, modelowanie CAD

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 1, 2013, Strona 18-29

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ HAPTYCZNYCH W WIRTUALNYM I HYBRYDOWYM PODEJŚCIU DO PROJEKTOWANIA

Paweł BUŃ1, Damian GRAJEWSKI1, Filip GÓRSKI1
Radosław WICHNIAREK
1Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Streszczenie

Urządzenia haptyczne znalazły szerokie zastosowanie w inżynierii projektowania, między innymi dzięki zastosowaniu technologii rzeczywistoœści wirtualnej (ang. Virtual Reality – VR). Wprowadzenie zróżnicowanych wrażeń dotykowych pogłębia realizm symulacji w œśrodowisku wirtualnym. Artykuł omawia budowę i zasadę działania urządzeń haptycznych oraz podobieństwa i różnice między urządzeniami haptycznymi a robotami przemysłowymi. Przedstawiono klasyfikację i przegląd urządzeń haptycznych oraz przybliżono możliwośœć ich zastosowania w hybrydowym podejœściu do procesu przygotowania wyrobu do produkcji.

Słowa kluczowe :

urządzenia haptyczne, wirtualna rzeczywistośœć, prototypowanie wirtualne

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 1, 2013, Strona 30-39

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

AUTOMATYZACJA PROJEKTOWANIA WYROBÓW WARIANTOWYCH Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK OPARTYCH NA WIEDZY

Przemysław ZAWADZKI1
1Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Streszczenie

Praca opisuje przykład zastosowania technik z zakresu KBE w budowie autorskiego systemu projektowego opartego na wiedzy. Przedstawiono proces budowy i składowe nowego rozwiązania systemu automatycznego projektowania wyrobów wariantowych - miedzianych złączek wytwarzanych technologią kucia matrycowego. Opisano schemat i zasadę działania systemu skonfigurowanego w strukturze sieciowej oraz przedstawiono wnioski z prac wdrożeniowych.

Słowa kluczowe :

system projektowania, wyroby wariantowe, wiedza, techniki KBE,
systemy CAx

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 1, 2013, Strona 40-50

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW PRACY NA SKUTECZNOŚŒĆ KONTROLI WZROKOWEJ

Katarzyna VOGT1, Agnieszka KUJAWIŃSKA1
1Politechnika Poznańska, Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Streszczenie

W artykule zaprezentowano wyniki analizy wpływu czynników organizacji pracy oraz sposobu ulokowania niezgodnoœści w wyrobie na skutecznoœć kontroli wzrokowej. Szczegółowo zaprezentowano wyniki eksperymentu, przeprowadzonego w przedsiębiorstwie produkującym elektronikę dla branży motoryzacyjnej. Badano skutecznoœć sekwencji kontroli wizualnych, usytuowanych w wybranym procesie technologicznym. Oceniano wpływ zmiany produkcyjnej, rodzaju niezgodnoœści, oraz umiejscowienia i organizacji kontroli wzrokowej na jej skutecznośœć. Stwierdzono dominację wpływu czynników zależnych od kontrolera na skutecznośœć kontroli.

Słowa kluczowe :

jakośœć, efektywnoœść, błąd, kontrola wizualna, organizacja pracy

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 1, 2013, Strona 51-59

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW ERGONOMICZNYCH NA SKUTECZNOŚŒĆ KONTROLI JAKOŒŚCI

Fryderyk WACHOWIAK1, Agnieszka KUJAWIŃSKA1
1Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych czynników ergonomicznych na skutecznoœść kontroli jakośœci w przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży drzewnej. Wykazano, że dostosowanie śœrodowiska pracy do wymagań i zaleceń ergonomii wpływa na skutecznoœść kontroli jakośœci, mierzoną frakcją wyrobów niezgodnych w stosunku do wyrobów zgodnych w kontrolowanej partii produkcyjnej.

Słowa kluczowe :

ergonomia, śœrodowisko pracy, kontrola jakoœści

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 1, 2013, Strona 60-70

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WPŁYW ORGANIZACJI PRZEZBROJEŃ NA EFEKTYWNOŚŒĆ ZASOBÓW TECHNICZNYCH

Przemysław CHABOWSKI1, Krzysztof ŻYWICKI1
1Politechnika Poznańska, Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Streszczenie

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z koncepcją szczupłego wytwarzania dotyczącą wpływu czasu przezbrojeń maszyn produkcyjnych na całkowitą efektywnośœć wyposażenia. W artykule przybliżono etapy wdrażania koncepcji SMED, oraz ich wpływ na wzrost wskaŸźnika OEE. Przedstawiono przykład usprawnienia procesu przezbrojeń w firmie zajmującej się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Pracę zakończono podsumowaniem, które przedstawia najważniejsze rezultaty dokonanych usprawnień, dotyczących procesu przezbrojenia formy wtryskowej.

Słowa kluczowe :

organizacja przezbrojeń, maszyna, zasoby, SMED

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 1, 2013, Strona 71-83

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WZROST EFEKTYWNOŒŚCI PRZEPŁYWU PRODUKCJI POPRZEZ ZMIANĘ SYSTEMU PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ

Krzysztof ŻYWICKI1, Justyna TROJANOWSKA1
1Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Streszczenie

Artykuł dotyczy wpływu metod sterowania produkcją na efektywnoœść przepływu produkcji. Przedstawione rozwiązanie dotyczy opracowanego i wdrożonego w przedsiębiorstwie produkcyjnym systemu, uwzględniającego specyfikę produkcyjną firmy związaną ze strukturą zamówień i uwarunkowaniami wewnętrznymi. Podstawą opracowania rozwiązań tworzących system było wykorzystanie różnych dostępnych metod sterowania produkcją. Niniejszy artykuł jest związany z realizacją projektu celowego dotyczącego opracowania i wdrożenia do praktyki przemysłowej sytemu sterowania produkcją. W wyniku przyjętych rozwiązań uzyskano wzrost efektywnośœci przepływu produkcji poprzez zmniejszenie czasu przejœścia materiału oraz zapasów międzyoperacyjnych w procesach wytwórczych.

Słowa kluczowe :

planowanie, sterowanie, system ssący, teoria ograniczeń, produkcja

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 1, 2013, Strona 84-96

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

NIESKUTECZNOŒŚĆ KONTROLI KOŃCOWEJ PRZYCZYNĄ NISKIEJ EFEKTYWNOŒCI PROCESU WYTWARZANIA

Mariusz BOŻEK1, Michał ROGALEWICZ2
1Aesculap Chifa Sp. z o. o
2Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Streszczenie

Artykuł podejmuje problem wpływu niewłaśœciwie zaplanowanej kontroli jakośœci na efektywnoœść procesu wytwarzania. Na przykładzie wybranego narzędzia chirurgicznego opisano i wyznaczono wartoœści wybranych wskaŸźników skutecznoœci i efektywnoœści jakoœściowej procesu oraz skutecznoœści procesu kontroli. Pokazano, że w niektórych przypadkach umiejscowienie kontroli w końcowym etapie procesu produkcji może prowadzić do drastycznego obniżenia efektywnoœści procesu.

Słowa kluczowe :

efektywnośœć, proces wytwarzania, kontrola wzrokowa

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 1, 2013, Strona 97-108

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

DOSKONALENIE ORGANIZACJI PROCESU PRZEZBROJEŃ MASZYN

Paweł SMUŒKIEWICZ1, Beata STARZYŃSKA1
1Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn
i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Streszczenie

Elastyczność systemów produkcyjnych jest warunkiem zaspokajania różnorodnych i szybko zmieniających się potrzeb klientów. Jednym z narzędzi pozwalających na zwiększanie elastyczności jest metodyka SMED (ang. Single Minute Exchange of Die). Metodyka ta jest zbiorem wytycznych, pozwalających uzyskać cel, jakim jest przezbrojenie maszyny w czasie liczonym w pojedynczych minutach. W artykule przedstawiono zasady związane z doskonaleniem organizacji procesu przezbrojeń oraz przedstawiono przykład zastosowania metodyki SMED. Stanowi on jednocześnie ilustrację wykorzystania wybranych narzędzi organizatorskich w rozwiązywaniu problemów produkcyjnych.

Słowa kluczowe :

maszyna, proces, przezbrajanie, SMED, lean manufacturing

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 1 Strona 109-117

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

KOMPUTEROWA SYMULACJA DEMONTAŻU WYROBU

Anna KARWASZ1
1Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Streszczenie

Komercyjne systemy komputerowe typu CAD (ang. Computer Aided Design) zawierają moduły wspomagające prace konstruktorów w tworzeniu wirtualnych modeli przestrzennych, symulacji ruchu, wykrywaniu kolizji podczas montażu cz궜ci, obliczeniach i analizach wytrzymałośœciowych, dokumentacji konstrukcyjnej. Oprogramowanie może być zastosowane do wirtualnej symulacji demontażu wyrobu celem ukazania kolejnych kroków podziału wyrobu, œścieżek demontażu oraz czasu jego trwania. W artykule opisano możliwoœść komputerowego symulowania demontażu wyrobu z wykorzystaniem modułów oprogramowania CATIA.

Słowa kluczowe :

projektowanie, demontaż, recykling,symulacja 3D

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 1 Strona 118-126

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZA I PRZECIW PLANOWANEMU OGRANICZANIU TRWAŁOŚCI WYROBÓW

Adam HAMROL1, Zbigniew NAJLEPSZY1
1Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Streszczenie

W artykule przedstawiono rozważania na temat coraz wyraźŸniej zauważanej tendencji do odchudzania wyrobów, co w efekcie prowadzi do skrócenia czasu ich użytkowania. Zjawisko to nazwane jest w artykule planowanym ograniczaniem trwałoœści wyrobów. Pokazano, że trudno je jednoznacznie ocenić. Generalnie jest korzystne dla producentów, ponieważ może prowadzić do wzrostu zapotrzebowania na nowe produkty. Dla użytkowników niższa trwałośœć wyrobu jest w zasadzie mankamentem, ale niekoniecznie. W pewnych sytuacjach, w których użytkownik występuje jako potencjalny pracobiorca, może się okazać czymœś pozytywnym.

Słowa kluczowe :

jakoœść, niezawodnośœć, trwałoœść, planowane ograniczanie

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 1 Strona 127-139

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WPŁYW CHARAKTERYSTYK PROCESÓW NA WYMAGANIA INFORMACYJNE UŻYTKOWNIKÓW DOKUMENTÓW PROCESOWYCH

Łukasz GRUDZIEŃ1, Zbigniew NAJLEPSZY1
1Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn
i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Streszczenie

Artykuł podejmuje problem jakoœści dokumentów opisujących procesy w systemach zarządzania jakośœcią. Autor przedstawia sposób pomiaru jakoœści informacji poprzez okreœlenie wymagań odnoœnie atrybutów informacji. Przedstawione są także wyniki wstępnej oceny zależnoœści wpływu charakterystyk procesów na wymagania informacyjne użytkowników dokumentów oraz sformułowano wnioski nakierowane na wykonywanie dalszych badań.

Słowa kluczowe :

jakoœść, informacja, dokument, system zarządzania

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 2, 2013

ISSN 1426-708X

WYBRANE ZAGADNIENIA OBRÓBKI MATERIAŁÓW

o artykuł: Modelowanie powierzchni elementów wykonywanych metodą stereolitografii (Dzionk S.), s. 7-19
o artykuł: Prognozowanie maksymalnych granicznych wartości prędkości posuwu dla procesu przecinania drewna na pilarkach ramowych (Orłowski K. A., Ochrymiuk T.), s. 20-31
o artykuł: Wybrane problemy nagniatania tocznego stali twardych ceramiką na tokarce CNC (Ścibiorski B.), s. 32-44 o artykuł: Ocena stanu czynnej powierzchni ściernicy ze spoiwem galwanicznym w szlifowaniu z kinematyką docierania (Deja M.), s. 45-54
o artykuł: Przydatność urządzenia zmechanizowanego do wyznaczania trwałości ściernicy do przecinania ręcznego (Biegalski H.), s. 55-64
o artykuł: Wybrane aspekty tworzenia oprogramowania interaktywnej aplikacji do szkolenia operatorów tokarek (Filipek D., Kalwasiński D.), s. 65-75
o artykuł: Badania docierania powierzchni płasko-równoległych na docierarkach (Barylski A.), s. 76-83
o artykuł: Nowe narzędzia tarczowe do obróbki powierzchni płaskich na docierarkach (Barylski A.), s. 84-96
o artykuł: Analiza kinematyki docierarek tarczowych (Barylski A.), s. 97-104

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 2, 2013, Strona 7-19

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

MODELOWANIE POWIERZCHNI ELEMENTÓW WYKONYWANYCH METODĄ STEREOLITOGRAFII

Stefan DZIONK1
1Politechnika Gdańska, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Streszczenie

Modele wykonywane metodami przyrostowymi charakteryzują się specyficzną strukturą powierzchni tj. tzw. ”efektem schodkowym”. Struktura taka zazwyczaj nie jest akceptowana przez odbiorcę i w celu uzyskania odpowiedniej jakoœci powierzchni wykonuje się dodatkową obróbkę np.: skrawaniem (jest to tzw. postprocessing). Właœciwoœci powstającej struktury powierzchni można zmieniać w ograniczonym zakresie poprzez sposób ustawienia modelu na platformie. Aby przewidywać wysokoœść powstających nierównośœci tworzy się modele chropowatośœci powierzchni przedmiotów wykonywanych metodami przyrostowymi W artykule przedstawiono rożne modele chropowatoœści powierzchni elementów wykonywanych metodą stereolitografii w zakresie parametrów wysokośœciowych, a także ich porównanie do powierzchni rzeczywistej.

Słowa kluczowe :

szybkie prototypowanie, geometryczna struktura powierzchni

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 2, 2013, Strona 20-31

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

PROGNOZOWANIE MAKSYMALNYCH GRANICZNYCH WARTOŚŒCI PRĘDKOŒŚCI POSUWU DLA PROCESU PRZECINANIA DREWNA NA PILARKACH RAMOWYCH

Kazimierz A.ORŁOWSKI1, Tomasz OCHRYMIUK2
1Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
2Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, Oœśrodek Termomechaniki Płynów, Zakład Przepływów Transonicznych i Metod Numerycznych, Gdańsk

Streszczenie

Do szacowania efektów energetycznych (moc skrawania, siła skrawania), w klasycznym podejœściu, przy przecinaniu drewna piłami wykorzystuje się w obliczeniach opór właœciwy skrawania, który w przypadku drewna jest funkcją wielu mniej lub bardziej istotnych czynników. Innym podejœściem jest zastosowanie modelu bazującego na mechanice pękania, w którym bierze się pod uwagę oprócz wytrzymałoœści drewna, warunki tarcia, a także właœciwośœć zwaną wiązko 5œci (energia właœciwa na tworzenie nowej powierzchni). Okazuje się, że taki model jest uniwersalny i może być stosowany z powodzeniem dla każdego rodzaju kinematyki przecinania. W niniejszej pracy wykorzystano nowe podejœcie do wyznaczania granicznych wartoœci prędkoœci posuwu na podstawie przewidywanej mocy skrawania, podczas przecinania polskiego drewna sosnowego (Pinus sylvestris L.) na pilarce ramowej, zwanej również trakiem pionowym.

Słowa kluczowe :

moc skrawania, prognozowanie pilarka ramowa, drewno sosnowe mechanika pękania, wiązkoœć

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 2, 2013, Strona 32-44

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WYBRANE PROBLEMY NAGNIATANIA TOCZNEGO STALI TWARDYCH CERAMIKĄ NA TOKARCE CNC

Bogdan ŒŚCIBIORSKI1
1Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska

Streszczenie

Nagniatanie jest obróbką wykończeniową, bezubytkową, polegającą na plastycznym odkształcaniu warstwy wierzchniej przedmiotu. Proces nagniatania jest zazwyczaj stosowany do stali miękkich, aczkolwiek metodę tę wykorzystuje się również do obróbki materiałów twardych, takich jak: hartowana stal, której twardoœć przewyższa wartoœć 40 HRC. Do nagniatania tocznego stali twardych stosowane są narzędzi z łożyskowaniem hydrostatycznym i dociskiem hydraulicznym elementu nagniatającego. Jako element nagniatający stosowane są kulki z materiałów twardych, w tym z takich materiałów jak ceramika. Proces nagniatania twardych materiałów nie został dotąd w pełni rozpoznany, a występujące w nim zjawiska fizyczne charakteryzują się wysokim stopniem złożonoœści. Uwzględniając przy tym zróżnicowanie cech procesów nagniatania dotyczącego takich materiałów, przydatnoœść niektórych materiałów ceramicznych w roli elementów nagniatających w tym procesie może być bardzo ograniczona W artykule przedstawiono porównanie efektów nagniatania powierzchni stali hartowanej z zastosowaniem kulek wykonanych z różnych rodzajów ceramiki technicznej oraz zmian stanu ich powierzchni wskutek procesu nagniatania.

Słowa kluczowe :

nagniatanie, stal twarda, obróbka wykończeniowa,tokarka CNC

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 2, 2013, Strona 45-54

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

OCENA STANU CZYNNEJ POWIERZCHNI ŚCIERNICY ZE SPOIWEM GALWANICZNYM W SZLIFOWANIU Z KINEMATYKĽ DOCIERANIA

Mariusz DEJA1
1Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Streszczenie

Proces szlifowania z kinematyką docierania łączy zalety szlifowania i docierania, pozwalając na uzyskanie dużych dokładności wymiarowo-kształtowych i małych wartości parametrów chropowatości, przy zachowaniu dużej wydajności procesu. Wielkość zagłębienia ziaren w spoiwie galwanicznym wpływa na osiągane efekty technologiczne oraz na intensywność zużycia czynnej powierzchni ściernicy (CPS). Mniejsza głębokość osadzenia ziaren pozwala na uzyskanie mniejszej chropowatości, przy łatwiejszym wykruszaniu ostrzy ze spoiwa. W przeprowadzonych badaniach określano wpływ zagłębienia ziaren diamentowych i z regularnego azotku boru w spoiwie galwanicznym na trwałość ich właściwości skrawnych. Zmiana zagłębienia ziaren wynikała z wysokości spoiwa wynoszącej 65%, 50% (typowe zagłębienie) i 35% wymiaru charakterystycznego ziaren. Zużycie i stan czynnej powierzchni ściernicy określano z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu mikro i makroskopowego.

Słowa kluczowe :

œściernica, spoiwo galwaniczne, szlifowanie, docieranie, pomiar, chropowatoœść

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 2, 2013, Strona 55-64

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

PRZYDATNOŒŚĆ URZĄDZENIA ZMECHANIZOWANEGO DO WYZNACZANIA TRWAŁOŒŚCI ŒŚCIERNICY DO PRZECINANIA RĘCZNEGO

Mariusz DEJA1
1Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Gdańsk

Streszczenie

W artykule przedstawiono porównawcze wyniki badań trwałoœci śœciernic do przecinania ręcznego, zużywanych na dwóch urządzeniach: z całkowicie ręcznym prowadzeniem przez operatora narzędzia i na urządzeniu zautomatyzowanym symulującym warunki ręcznego przecinania œściernicą. Wykazano, że dla tych dwóch urządzeń nie ma istotnej statystycznie korelacji pomiędzy wartośœciami wskaźŸnika wydajnoœści względnej GA, reprezentującego trwałoœść œściernicy. Stwierdzono ponadto, że współczynniki korelacji pomiędzy rozkładami wartoœści wskaŸźników GA są istotne statystycznie dla śœciernic zużywanych na jednym rodzaju urządzenia.

Słowa kluczowe :

obróbka ręczna, symulator, narzędzie zmechanizowane, śœciernica, trwałoœść

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 2, 2013, Strona 65-75

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WYBRANE ASPEKTY TWORZENIA OPROGRAMOWANIA INTERAKTYWNEJ APLIKACJI DO SZKOLENIA OPERATORÓW TOKAREK

Dariusz FILIPEK1, Dariusz KALWASIŃSKI1
1Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane istotne problemy, jakie wystąpiły podczas prac związanych z programowaniem aplikacji interaktywnej obsługi tokarki, którą to aplikację wykonano w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym. Jest ona cz궜cią stanowiska do interaktywnej symulacji obsługi tokarki, jako narzędzie wzbogacające i uzupełniające proces szkolenia przyszłych operatorów tokarek konwencjonalnych, zwłaszcza w aspekcie bezpieczeństwa ich użytkowania. Jako narzędzie oparte na technice wirtualnej rzeczywistoœci umożliwia, w sposób bez urazowy, zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami użytkowania tego typu maszyn.

Słowa kluczowe :

obrabiarka, wirtualna rzeczywistoœć, narzędzia komputerowe, programowanie

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 2, 2013, Strona 76-83

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

BADANIA DOCIERANIA POWIERZCHNI PŁASKO-RÓWNOLEGŁYCH NA DOCIERARKACH

Adam BARYLSKI1
1Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Streszczenie

Zamieszczono wyniki badań powierzchni docieranych na docierarkach dwutarczowych o obiegowym układzie kinematycznym. Okreœlono wpływ nacisku jednostkowego i czasu obróbki na jakoœć powierzchni w aspekcie współzależnoœci dokładnoœci kształtu powierzchni czynnych tarcz docierających i powierzchni obrabianych

Słowa kluczowe :

docieranie, układ kinematyczny,dokładnoœć, kształt

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 2, 2013, Strona 84-96

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

NOWE NARZĘDZIA TARCZOWE DO OBRÓBKI POWIERZCHNI PŁASKICH NA DOCIERARKACH

Adam BARYLSKI1
1Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Streszczenie

Przedstawiono nowe konstrukcje tarczowych narzędzi jednolitych i składanych do obróbki powierzchni płaskich na docierarkach jedno- i dwutarczowych. Szlifowanie z kinematyką docierania to jedna z tendencji rozwoju obróbki bardzo dokładnej powierzchni płaskich i płasko-równoległych. Podano przykłady regulacji wkładek œściernych w narzędziach modułowych oraz porównano proces docierania standardowego z mikroszlifowaniem.

Słowa kluczowe :

docieranie, powierzchnia płaska, narzędzia modułowe, mikroszlifowanie

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 2, 2013, Strona 97-104

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ANALIZA KINEMATYKI DOCIERAREK TARCZOWYCH

Adam BARYLSKI1
1Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Streszczenie

Przedstawiono analizę kinematyki docierania powierzchni płaskich. Omówiono opracowane modele standardowych układów kinematycznych. Wykazano, że stan płaskoœści powierzchni czynnej docieraka ma zasadniczy wpływ na płaskoœść powierzchni obrabianych. Decyduje o tym stosunkowo złożona kinematyka docierania.

Słowa kluczowe :

docierarka tarczowa, powierzchnia płaska, kinematyka

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 3, 2013

ISSN 1426-708X

WYBRANE PROBLEMY METROLOGII

o artykuł: Teoretyczne podstawy przestrzennej analizy nierówności powierzchni (Wieczorowski M.), s. 7-34
o artykuł: Analiza niepewności pomiaru odchyłki walcowości w zależności od stosowanej strategii pomiaru (Nowakowski P., Gapiński B.), s. 35-47
o artykuł: Niepewność pomiaru długości z użyciem przetwornika pneumatycznego (Jakubowicz M., Jermak C. J.), s. 48-59 o artykuł: Wykorzystanie metod aktywnej termografii w podczerwieni do wykrywania defektów materiałowych (Różański L., Ziopaja K.), s. 60-65
o artykuł: Analiza termowizyjna wymuszeń termicznych stosowanych w krioterapii (Trafarski A.), s. 66-78
o artykuł: Eksperymentalne określenie miejscowych strat ciśnienia w przepływomierzach kolanowych (Mrowiec A.), s. 79-87
o artykuł: Pneusmart - system do pneumatycznych pomiarów wielkości geometrycznych (Dereżyński J.), s. 88-98
o artykuł: Szybki pomiar odporności na zarysowanie powierzchni produktów do celów przemysłowych i edukacyjnych (Śmierzchalski D., Wieczorowski M.), s. 99-108

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 3, 2013, Strona 7-34

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

TEORETYCZNE PODSTAWY PRZESTRZENNEJ ANALIZY NIERÓWNOŚŒCI POWIERZCHNI

Michał WIECZOROWSKI1
1Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych

Streszczenie

Każdy przedmiot materialny występujący w otoczeniu człowieka jest ograniczony powierzchniami. Każda taka powierzchnia z kolei cechuje się pewnymi nierównościami, które na niej występują i są nieodłączną cechą wszystkiego, czego możemy dotknąć, co możemy poznać czy zaobserwować. Ich charakteryzacja jest bardzo istotnym zagadnieniem, ponieważ pozwala oceniać okreœślone powierzchnie pod kątem ich jakoœści i funkcjonalnoœci. W artykule przedstawiono podstawy przestrzennej analizy nierównoœści powierzchni. Zaprezentowano podstawowe rodzaje nierównośœci, omówiono sposób doboru odcinka próbkowania i dobór elementu nominalnego. Pokazano zasadnicze metody filtracji uwzględniając najnowsze osiągnięcia w tym zakresie, jak np. przycinanie Wolfa. Przedstawiono parametry obliczane z danych topograficznych z ich podziałem na parametry związane z obszarem i cechami oraz zależnośœciami służącymi do wyznaczania wartoœści.

Słowa kluczowe :

chropowatośœć powierzchni, topografia, filtracja, próbkowanie

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 3, 2013, Strona 35-47

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ANALIZA NIEPEWNOŒŚCI POMIARU ODCHYŁKI WALCOWOŒŚCI W ZALEŻNOŚŒCI OD STOSOWANEJ STRATEGII POMIARU

Paweł NOWAKOWSKI1, Bartosz GAPIŃSKI1
1Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Instytut Technologii Mechanicznej, Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych

Streszczenie

Elementy walcowe są stosowane w wielu rozwiązaniach konstrukcyjnych i często stanowią odpowiedzialne połączenia. Niezbędna jest zatem kontrola ich geometrii – w tym odchyłek kształtu. Odchyłka walcowoœści może przybierać różną postać, a wpływ na nią ma odchyłka linii œśrodkowej, odchyłka promieniowa i przekrojów poprzecznych. Złożonoœść problemu wymusza opracowanie odpowiedniej strategii pomiarowej zapewniającej możliwie szybki, a jednoczeœnie metrologicznie poprawny pomiar. Miarą dokładnoœści procesu pomiarowego jest okreœślenie jego niepewnośœci. W artykule przedstawiono analizę niepewnośœci pomiaru odchyłki walcowoœści dla różnych strategii pomiarowych. Dodatkowo przeprowadzono ocenę niepewnoœści dla tego samego elementu wzorcowego, zrealizowaną w warunkach powtarzalnośœci na przestrzeni 3 tygodni. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, iż najbardziej odpowiednią jest strategia klatki, nawet jeœli ze względu na czas pomiaru zostanie zredukowana do niewielkiej liczby przekrojów.

Słowa kluczowe :

niepewnoœć pomiaru, odchyłka walcowoœci,strategia pomiarowa

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 3, 2013, Strona 48-59

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

NIEPEWNOŒŚĆ POMIARU DŁUGOŒŚCI Z UŻYCIEM PRZETWORNIKA PNEUMATYCZNEGO

Michał JAKUBOWICZ1, Czesław Janusz JERMAK1
1Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych

Streszczenie

W artykule omówiono wybrane aspekty analizy niepewnoœści pomiaru długośœci z użyciem przetwornika pneumatycznego. W celu wyznaczenia niepewnośœci pomiaru szerokoœści szczeliny s, przy wykorzystaniu systemu pomiarowego wyposażonego w pneumatyczny przetwornik długoœści oraz przetwornik ciœśnienia, zastosowano procedurę wzorcowania i estymacji współczynników charakterystyki statycznej. Badania przeprowadzono dla przetworników z różnymi zestawami dysz. Przyjęte zestawy umożliwiły uzyskanie parametrów metrologicznych stosowanych w przemysłowych przyrządach pomiarowych. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej i w jej efekcie ustalono, w jakim zakresie znajduje się poprawna wartoœść mierzonej szerokoœści szczeliny pomiarowej s.

Słowa kluczowe :

pneumatyczny przetwornik długośœci, pomiary bezdotykowe, niepewnośœć pomiarów

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 3, 2013, Strona 60-65

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WYKORZYSTANIE METOD AKTYWNEJ TERMOGRAFII W PODCZERWIENI DO WYKRYWANIA DEFEKTÓW MATERIAŁOWYCH

Leszek RÓŻAŃSKI1, Krzysztof ZIOPAJA1
1Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych

Streszczenie

W pracy poruszono zagadnienia dotyczące oceny możliwoœci wykorzystania metod aktywnej termografii w podczerwieni do wykrywania defektów materiałowych takich np. jak pęknięcia, rozwarstwienia, rysy. Posłużono się analizą falkową jako „narzędziem matematycznym” umożliwiającym generowanie obrazów parametrycznych odwzorowujących te defekty. Przeprowadzono badania symulacyjne i doœwiadczalne, które pokazały, że identyfikacja wad lub uszkodzeń materiału, przy wykorzystaniu dwuwymiarowej dyskretnej transformaty falkowej funkcji opisującej powierzchniowy rozkład temperatury, może być skutecznym narzędziem do ich wykrywania i identyfikacji. Stwierdzono, że istotny wpływ na skutecznoœć detekcji wad materiałowych może mieć poziom szumów generowanych w torze pomiarowym systemu termograficznego.

Słowa kluczowe :

termografia, podczerwień,defekty materiałowe, analiza falkowa

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 3, 2013, Strona 66-78

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ANALIZA TERMOWIZYJNA WYMUSZEŃ TERMICZNYCH STOSOWANYCH W KRIOTERAPII

Andrzej TRAFARSKI1
1Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Instytut Techniki, Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

Streszczenie

Zbadano możliwośœci zastosowania systemów termograficznych do badania wymuszeń termicznych związanych z zastosowaniem niskich temperatur. Termograficzna technika pomiarowa w podczerwieni pozwala na szybką i dokładną kontrolę procesu chłodzenia. Dzięki zobrazowaniu rozkładu temperatury jesteœśmy w stanie ocenić jakoœść i poprawnośœć zaaplikowanego impulsu termicznego oraz sprawdzić, czy reakcja na zastosowane wymuszenie termiczne jest prawidłowa. Stwierdzono, że stosowane obecnie w krioterapii wymuszenia termiczne nie zapewniają w pełni poprawnego diagnozowania termowizyjnego ze względu na brak powtarzalnoœci impulsu termicznego. Intensywnoœść zabiegu, czas jego trwania i precyzja wykonania są œściœle związane z umiejętnoœciami personelu. Opracowano więc, metodykę i stanowisko zapewniające powtarzalnoœść przeprowadzenia wymuszenia termicznego i dokonano analizy uzyskanych wyników.

Słowa kluczowe :

podczerwień, termowizja, krioterapia, aparatura medyczna

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 3, 2013, Strona 79-87

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

EKSPERYMENTALNE OKREŒŚLENIE MIEJSCOWYCH STRAT CIŒŚNIENIA W PRZEPŁYWOMIERZACH KOLANOWYCH

Andrzej MROWIEC1
1Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn, Wydział Politechniczny PWSZ w Kaliszu

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań doœwiadczalnych, pozwalające na wyznaczenie zastępczego współczynnika oporów miejscowych dla przepływomierzy kolanowych w funkcji œśredniego względnego promienia gięcia R/d przy przepływie turbulentnym cieczy w zakresie 5000

Słowa kluczowe :

straty, przepływ turbulentny, przepływomierz kolanowy, pomiary

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 3, 2013, Strona 88-98

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

PNEUSMART – SYSTEM DO PNEUMATYCZNYCH POMIARÓW WIELKOŚŒCI GEOMETRYCZNYCH

Janusz DEREŻYŃSKI1
1Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych

Streszczenie

W artykule zamieszczono opis koncepcji i konstrukcji przyrządu do pneumatycznych pomiarów wielkośœci geometrycznych. Zawarto w nim informację na temat budowy poszczególnych elementów składowych takich jak: czꜶć mechaniczna, pneumatyczna oraz sterująca. Ponadto opisano strukturę oprogramowania oraz podstawowe algorytmy wzorcowania przyrządu. W końcowej czꜶci zamieszczono charakterystyki statyczne urządzenia oraz wstępne wyniki pomiarów.

Słowa kluczowe :

czujnik pneumatyczny, pomiary liniowe, właœściwoœci metrologiczne

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 3, 2013, Strona 99-108

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

SZYBKI POMIAR ODPORNOŒŚCI NA ZARYSOWANIE POWIERZCHNI PRODUKTÓW DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH I EDUKACYJNYCH

Damian ŒŚMIERZCHALSKI1, Michał WIECZOROWSKI1
1Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Streszczenie

Można by mnożyć produkty, od których oczekuje się przyjemnych wrażeń estetycznych. To odczucie nie może być oczywiœcie trwałe, ale ponieważ wygląd powierzchni jest jego dużą czꜶcią, producenci stosują powłoki ochronne, które zwiększają odpornoœć na zarysowanie. Omówiono nową metodę do badania odpornoœści, jako odpowiedźŸ na potrzebę przemysłu – technikę szybką, powtarzalną i akceptowalną ekonomicznie. Nowe stanowisko badawcze zostało zaprojektowane w celu poprawy istniejących metod, w szczególnoœści pod kątem kosztu badania i prac przygotowawczych. Opisano budowę tego urządzenia oraz jego mocne i zidentyfikowane słabe punkty, wymagające dalszych prac. Wskazano również czynniki, których wpływ uznano za pomijalnie mały. W dalszej czꜶci omówiono eksperyment, w którym porównano wynik uzyskany na własnym stanowisku z pomiarami przy pomocy aparatu do badania chropowatośœci i błędów kształtu. W ostatniej czꜶci zamieszczono informację o planowanych pracach i modyfikacjach sklerometru, z uwaględnieniem jego dostosowania do potrzeb przemysłu i elastycznośœci użytkowania, niezbędnej w działalnoœści dydaktycznej w szkołach technicznych i na uniwersytetach.

Słowa kluczowe :

produkt, odpornoœść na zarysowanie, sklerometr, scratch-test

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 4, 2013

ISSN 1426-708X

OBRÓBKA MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH

o artykuł: Analiza sił skrawania podczas toczenia węglików spiekanych WC-Co narzędziami z PCD (Kowalczyk R., Zębala W.), s. 7-18
o artykuł: Baza danych narzędzi do obróbki materiałów trudnoskrawalnych na użytek symulacji programów CNC (Pobożniak J.), s. 19-27
o artykuł: Wpływ temperatury i siły skrawania na postać wióra przy toczeniu wzdłużnym stopów Inconel 625 i Inconel 718 (Słodki B.), s. 28-41
o artykuł: Analiza wpływu wartości kąta natarcia i posuwu na chropowatość powierzchni obrobionej oraz wartości składowych całkowitej siły skrawania (Matras A.), s. 42-54
o artykuł: Pomiar składowych sił skrawania i chropowatości powierzchni podczas precyzyjnego toczenia czystego tytanu (Kowalczyk M.), s. 55-71
o artykuł: Analiza poprawności pomiaru temperatury w strefie skrawania w procesie toczenia stali 4H13 (Struzikiewicz G.), s. 72-85
o artykuł: Skuteczność procesu WEDM i dokładność kształtu przedmiotów wykonanych ze stali trudnoobrabialnej (Ślusarczyk Ł.), s. 86-96
o artykuł: Technologia specjalnego formowania połączeń z udziałem impulsu elektromagnetycznego (Mucha J.), s. 97-116
o artykuł: Badania i zastosowanie platform montażowych (Cieślak R., Wysocki I.), s. 117-123
o artykuł: Wytwarzanie ostrzy skrawających z ceramiki ß' - SiAlON stosowanych do wysokowydajnej obróbki części maszyn (Kupczyk M. J.), s. 124-129

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 4, 2013, Strona 7-18

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ANALIZA SIŁ SKRAWANIA PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH WC-Co NARZĘDZIAMI Z PCD

Robert KOWALCZYK1, Wojciech ZĘBALA1
1Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Zakład Technologii i Modelowania Procesów Obróbki, Kraków

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań składowych całkowitej siły skrawania podczas procesu toczenia węglików spiekanych WC-Co (25%Co i 15%Co) narzędziami z polikrystalicznego diamentu PCD. W czasie obróbki wykorzystano płytki o trzech promieniach zaokrąglenia rε. W badaniach skupiono się nad wpływem rε, vc, f oraz zawartoœci kobaltu Co dla stałej głębokoœci skrawania ap równej 0.2 mm na wartoœć składowych całkowitej siły skrawania (Ff, Fp, Fc). Plan badań opracowany został według metody Taguchi’ego. Stwierdzono, że największy wpływ na siły skrawania ma promień zaokrąglenia rε. Największe wartoœci zarejestrowano dla składowej posuwowej siły Ff, mniejsze dla siły skrawania Fc, najmniejsze dla siły obwodowej Fp. Dla poszczególnych składowych sił skrawania przedstawiona została analiza wariancji ANOVA. Dzięki analizie ANOVA zauważono istotny wpływ dodatkowego czynnika na wartośœci powstających sił ze względu na dużą wartośœć wariancji błędu MSe.

Słowa kluczowe :

toczenie, węgliki spiekane,polikrystaliczny diament,siła skrawania

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 4, 2013, Strona 18-27

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

BAZA DANYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW TRUDNOSKRAWALNYCH NA UŻYTEK SYMULACJI PROGRAMÓW CNC

Janusz POBOŻNIAK1,
1Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Kraków

Streszczenie

Producenci narzędzi oferują często rozwiązania dedykowane do obróbki materiałów trudnoskrawalnych. Obok doboru samych narzędzi i parametrów skrawania, istotnym czynnikiem jest właœściwe zaprojektowanie programów obróbki CNC w systemie CAM. W celu umożliwienia dokładniejszej kontroli poprawnoœci takich programów, w artykule przedstawiono procedurę budowy bazy danych narzędzi do obróbki materiałów trudnoskrawalnych na użytek symulacji obróbki programów CNC. Procedurę tę przedstawiono na przykładzie adapterów Coromant Capto, głowic T-Max Q-Cut i płytek do toczenia rowków. W procedurze wykorzystywane są gotowe modele geometryczne dostarczane przed producenta tych narzędzi oraz zaawansowane mechanizmy systemu CAD/CAM Catia, włączając w to modele sparametryzowane, tablice projektowe, generowanie treśœci katalogu na podstawie tablic projektowych oraz generowanie katalogu narzędzi na podstawie arkusza kalkulacyjnego. Przedstawiona baza danych może być elementem wirtualnego œrodowiska wytwarzania.

Słowa kluczowe :

wirtualne wytwarzanie, narzędzia,materiały trudnoskrawalne, baza danych,CNC, CAD/CAM

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 4, 2013, Strona 28-41

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WPŁYW TEMPERATURY I SIŁY SKRAWANIA NA POSTAĆ WIÓRA PRZY TOCZENIU WZDŁUŻNYM STOPÓW INCONEL 625 I INCONEL 718

Bogdan SŁODKI1
1Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska, Kraków

Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane formy wiórów otrzymanych podczas prób toczeniem stopów Inconel 625 i Inconel 718, odpowiadające im wartośœci mierzonych sił i temperatury w strefie skrawania. Dla przejrzystoœści opracowania ograniczono się do prezentacji wyników dla dwóch skrajnych, testowanych posuwów (f = 0,105mm/obr i f = 0,211mm/obr) oraz dwóch głębokoœści skrawania (ap = 1,0mm i ap = 2,0mm) przy prędkośœciach skrawania vc = 50 i 75m/min. Widoczne jest, że zwiększenie posuwu powoduje często lepsze wypełnienie rowka wiórowego, a tym samym korzystniejszy jest kształt wióra. Przedstawione wyniki dotyczą łamacza typ 23 firmy Sandvik Coromant.

Słowa kluczowe :

system projektowania, toczenie, Inconel, wiór, temperatura, siła skrawania

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 4, 2013, Strona 42-54

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ANALIZA WPŁYWU WARTOŚŒCI KĄTA NATARCIA I POSUWU NA CHROPOWATOŚŒĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ ORAZ WARTOŒŚCI SKŁADOWYCH CAŁKOWITEJ SIŁY SKRAWANIA

Andrzej MATRAS1 1Politechnika Krakowska im. Tadeusza Koœciuszki, Wydział Mechaniczny, E-mail: amatras@mech.pk.edu.pl

Streszczenie

W pracy podjęto próbę czꜶciowego okreœślenia wpływu wartoœści kąta natarcia oraz prędkośœci posuwu na wartośœci składowych całkowitej siły skrawania oraz chropowatoœść powierzchni obrobionych. Podczas realizacji badań obrabiano stal EN 16MnCr5 narzędziami o ostrzach niepowlekanych, wykonanych z węglików spiekanych. W pracy opisano zestawione stanowiska pomiarowe do pomiaru składowych całkowitej siły skrawania oraz chropowatoœści powierzchni, a także omówiono otrzymane wyniki badań doœwiadczalnych.

Słowa kluczowe :

kąt natarcia, chropowatośœć powierzchni, siły skrawania

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 4, 2013, Strona 55-71

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

POMIAR SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA I CHROPOWATOŚŒCI POWIERZCHNI PODCZAS PRECYZYJNEGO TOCZENIA CZYSTEGO TYTANU

Małgorzata KOWALCZYK1
1Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów składowych sił skrawania oraz parametrów chropowatośœci podczas precyzyjnego toczenia czystego tytanu (GRADE 2) ostrzem z polikrystalicznego diamentu PCD. Toczenie przeprowadzono w atmosferze powietrza. W celu realizacji badań zestawiono aparaturę pomiarową: tory do pomiaru parametrów chropowatoœści powierzchni obrobionej i składowych sił skrawania. Badania doœwiadczalne przeprowadzono wykorzystując metodę Taguchi. Parametry obróbki (prędkoœć skrawania vc i głębokoœć skrawania ap) stanowiły parametry wejśœciowe natomiast wybrane parametry chropowatoœści i składowe siły skrawania stanowiły parametry wyjœściowe. W badaniach zastosowano następujący zakres parametrów skrawania: prędkośœć skrawania: 50-150m/min, głębokośœć skrawania: 0,01 – 0,1mm, natomiast posuw był stały, f = 0,036mm/obr. Rezultaty eksperymentu zostały przedstawione w postaci wykresów i ilustracji.

Słowa kluczowe :

toczenie, tytan, badania, metoda Taguchi, siły skrawania, chropowatoœść

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 4, 2013, Strona 72-85

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ANALIZA POPRAWNOŒŚCI POMIARU TEMPERATURY W STREFIE SKRAWANIA W PROCESIE TOCZENIA STALI 4H13

Grzegorz STRUZIKIEWICZ1
1Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Zakład Technologii i Modelowania Procesów Obróbki, Kraków,

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów pomiarowych kamery termowizyjnej oraz kierunku obserwacji procesu toczenia wzdłużnego, na wartośœć maksymalnej temperatury wióra, uzyskaną z obrazów termograficznych. Przedstawiono wyniki pomiarów maksymalnej temperatury w strefie skrawania dla zmiennych czynników takich jak: kąt rejestracji obrazu termowizyjnego, skala powiększenia, dodatkowe Ÿżródła œświatła. Przeprowadzono również komputerową symulację rozkładu pola temperatury w procesie toczenia wzdłużnego stali nierdzewnej 4H13.

Słowa kluczowe :

termowizja, temperatura, pomiary, toczenie, stal nierdzewna

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 4, 2013, Strona 86-96

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

SKUTECZNOŒŚĆ PROCESU WEDM I DOKŁADNOŒŚĆ KSZTAŁTU PRZEDMIOTÓW WYKONANYCH ZE STALI TRUDNOOBRABIALNEJ

Łukasz ŒŚLUSARCZYK1
1Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Kraków

Streszczenie

Artykuł omawia zagadnienia związane ze skutecznoœścią procesu wycinania elektroerozyjnego WEDM (Wire Electrical Discharge Machining) i dokładnoœścią kształtu wykonywanych przedmiotów. Badania wstępne służące doborowi parametrów procesu cięcia przeprowadzono na próbkach ze stali HS 18-0-1 o wymiarach 10x10mm oraz stali nierdzewnej o gruboœci 3mm. W badaniach poœświęconych dokładnoœści kształtu wycięto w blasze ze stali nierdzewnej dwa cylindry o śœrednicy 30mm i gruboœści 15,43mm. Dodatkowo, dla jednego z otworów pozostałych w próbce po procesie WEDM wykonano obróbkę wykończeniową. Dokonano pomiarów odchyłek okrągłośœci i błędów walcowośœci otworów i wyciętego cylindra, przy pomocy przyrządu pomiarowego Talyround 365. Analiza tych wyników wykazała wyraŸźną poprawę dokładnoœści kształtu dzięki obróbce wykończeniowej. Zaobserwowano też różnice wymiarowe w mierzonych płaszczyznach. Było to spowodowane, prawdopodobnie specyficzną charakterystyką procesu WEDM. Produkty odpadowe erozji, gromadziły się bowiem na bazowej powierzchni walców, co powodowało większą intensywnośœć wyładowań w tym obszarze.

Słowa kluczowe :

obróbka WEDM, parametry procesu, pomiar, dokładnoœść kształtu

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 4, 2013, Strona 97-116

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

TECHNOLOGIA SPECJALNEGO FORMOWANIA POŁĄCZEŃ Z UDZIAŁEM IMPULSU ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Jacek MUCHA1,
1Katedra Konstrukcji Maszyn, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

Streszczenie

W artykule przedstawiono zaawansowanie prac nad wykorzystaniem siły elektrodynamicznej do różnego rodzaju procesów formowania połączeń kształtowych oraz zgrzewanych z dużymi prędkośœciami. Omówiono główne zastosowania tej technologii w oparciu o możliwoœści przemysłowej realizacji. Zwrócono uwagę na możliwoœść automatyzacji procesu oraz kontroli jego przebiegu. Obecnie na rynku przemysłowym technologie przeznaczone do szybkiego wytwarzania elementów czy serii prototypowych głównie opierają się na metodach przyrostowych. Elektromagnetyczne formowanie może stanowić uzupełnienie znanych już rozwiązań szybkiego prototypowania czꜶci. Omówiono trendy rozwojowe i możliwośœci projektowania komputerowego związane z technologią formowania impulsów elektromagnetycznych.

Słowa kluczowe :

formowanie, połączenia, metoda, zgrzewanie impulsowe,technologia EMPT,

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 1, 2013, Strona 117-123

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

BADANIA I ZASTOSOWANIE PLATFORM MONTAŻOWYCH

Robert CIEŒŚLAK1, Ireneusz WYSOCKI2
1Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii ŒŚrodowiska
2ELEKTROBUDOWA SA w Katowicach, Oddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii, Konin

Streszczenie

W publikacji przedstawiono kierunki rozwoju współczesnych technik montażu. Omówiono zastosowania platformy montażowej dla firmy ELEKTROBUDOWA S.A., jak również bardzo ważny element w projektowaniu struktury systemu produkcyjnego jakim jest analiza procesów technologicznych obróbki i montażu. Opisano badania platform montażowych. Za pomocą analizy klasterowej dokonano grupowania operacji, aby okreœlić podobieństwo technologiczne wykonywanych produktów.

Słowa kluczowe :

platforma montażowa, system produkcyjny, projektowanie, analiza klasterowa

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 18, z. 4, 2013, Strona 124-129

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WYTWARZANIE OSTRZY SKRAWAJĄCYCH Z CERAMIKI β' ’- SiAlON STOSOWANYCH DO WYSOKOWYDAJNEJ OBRÓBKI CZʌŚCI MASZYN

Maciej Jan KUPCZYK1
1Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej

Streszczenie

Sialon jest ceramicznym materiałem narzędziowym coraz cz궜ciej stosowanym na ostrza skrawające ze względu na to, że łączy w sobie zalety ceramiki tlenkowej (ceramika biała i czarna) oraz ceramik beztlenkowych, zawierających Si3N4. Te korzystne właœciwośœci ostrzy skrawających z sialonu sprawiają, że jest efektywnie stosowany do wysokowydajnej obróbki głównie materiałów trudno skrawalnych. W artykule przedstawiono w formie syntetycznej złożony proces wytwarzania ostrzy skrawających z tego perspektywicznego materiału narzędziowego oraz przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących struktury i analizy widmowej β'’-SiAlON.

Słowa kluczowe :

ostrza skrawające, materiały narzędziowe, trudno skrawalne stopy

Treść referatu

 © 2008 Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT