Naczelna Organizacja Techniczna
<tr>
  Wydawnictwo

  Redakcja

  Kolportaż

  Rada programowa

  Artykuły/Streszczenia

  Opłata wydawnicza

  Wskazówki dla autorów

  Zasady recenzowania

  Numery archiwalne

Kontakt

tel.  71 320-27-03

tel. kom.  608-056-196

  wyślij e-mail


Streszczenia latami

Zeszyty rok 2007

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 1, 2007, Strona 5-11

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ANALIZA WPŁYWU PARAMETRÓW NASTAWNYCH WYCINARKI ELEKTROEROZYJNEJ NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI

Lucjan DĄBROWSKI1, Radosław SERWIŃSKI1
1Politechnika Warszawska, Instytut Technik Wytwarzania

Streszczenie

Wycinanie elektroerozyjne WEDM jest jedną z odmian obróbki elektroerozyjnej, umożliwiającą obróbkę nawet najtwardszych materiałów. Czynnikami wpływajacymi bezpośrednio na jakość cięcia są między innymi przewodność dielektryka oraz parametry nastawne wycinarek elektroerozyjnych. W poniższym opracowaniu zostanie przedstawiony wpływ przewodności i ciśnienia dielektryka oraz sił naciągu drutu i liczby przejść na chropowatośc obrobionej powierzychni

Słowa kluczowe :

wycinanie elektroerozyjne, EDM, WEDM

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 1, 2007, Strona 12-18

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ANALIZA WPŁYWU WARUNKÓW WYCINANIA ELEKTROEROZYJNEGO NA FALISTOŚĆ POWIERZCHNI

Lucjan DĄBROWSKI1, Radosław SERWIŃSKI1
1Politechnika Warszawska, Instytut Technik Wytwarzania

Streszczenie

Wycinanie elektroerozyjne WEDM charakteryzuje się m.in. dużą dokładnością, możliwością uzyskania niskiej chropowatości oraz umożliwia obróbkę nawet najtwardszych materiałów, których przewodność elektryczna jest większa od 10-2S/cm. Na falistość obrobionej powierzchni wpływ ma wiele czynników. Badania, których wyniki zostaną przedstawione poniżej miały na celu zbadanie, jaki wpływ na falistość powierzchni mają: przewodność dielektryka, naciąg drutu, ciśnienie dielektryka oraz liczba przejść drutu. Parametry nastawcze generatora zostały dobrane z tablic wycinarki elektroerozyjnej Robofil 190.

Słowa kluczowe :

wycinanie elektroerozyjne, EDM, WEDM, falistość

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 1, 2007, Strona 19-28

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ELEKTROEOZYJNE SZLIFOWANIE STOPU TYTANU

Andrzej GOŁĄBCZAK1, Robert ŚWIĘCIK1
1Politechnika Łódzka, Katedra Technologii Maszyn

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczące wpływu wybranych warunków elektroerozyjnego szlifowania (AEDG) stopu tytanu na przebieg procesu i wyniki obróbki, w odniesieniu do szlifowania konwencjonalnego. Zakres prezentowanych wyników badań obejmuje obwodowe szlifowanie stopu tytanu Ti6Al4V ściernicą z regularnego azotku boru. Do oceny procesu szlifowania posłużono się składową styczną właściwej siły szlifowania oraz parametrami chropowatości i falistości szlifowanej powierzchni.

Słowa kluczowe :

szlifowanie elektroerozyjne AEDG, stop tytanu, siła szlifowania, chropowatość i falistość powierzchni

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 1, 2007, Strona 29-36

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

KONCEPCJA MODUŁOWEJ KONSTRUKCJI STANOWISKA DO ELEKTROEROZYJNEGO PRZECINANIA TAŚMą; BEZ KOŃCA Z METALICZNYM STYKIEM ELEKTROD

Stanisław KOWALSKI1,
1Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

Streszczenie

W referacie przedstawiono nową koncepcję konstrukcji stanowiska do przecinania (ECDM) opartą na wykorzystaniu elementów modułowego systemu konstrukcyjnego „item”. Konstrukcja ma umożliwić przecinanie elementów o dużych wymiarach elektrodą taśmową. Zaproponowany system ma zapewnić proste, tanie i szybkie wykonanie oraz modyfikację konstrukcji zgodnie z potrzebami.

Słowa kluczowe :

przecinanie elektroerozyjne taśmą, obróbka anodowo-mechaniczna, przecinarka

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 1, 2007, Strona 37-44

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ANALIZA WYCINANIA ELEKTROEROZYJNEGO WEDM MATERIAŁÓW O NISKIEJ KONDUKTYWNOŚCI ELEKTRYCZNEJ

Jerzy KOZAK1, Jan PEROŃCZYK1, Zbigniew GULBINOWICZ1
1Instytut Mechaniki i Poligrafii, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska

Streszczenie

Przedstawiono badania teoretyczne i doświadczalne wycinania elektroerozyjnego (WEDM) materiałów o niskiej konduktywności elektrycznej. Przeprowadzona analiza rozkładu potencjału elektrycznego i rezystancji oraz badania doświadczalne wykazały istotny wpływ geometrii i rozmieszczenia kontaktów doprowadzających prąd elektryczny na wskaĄniki technologiczne WEDM. Zastosowana przy tym metodyka oparta na wyznaczeniu rezystancji elektrycznej metodą elementów skończonych (MES), pozwala na prawidłowe zaprojektowanie kontaktów elektrycznych z przedmiotem obrabianym z uwagi na minimalizację spadku napięcia w materiale obrabianym. Istotne podwyższenie prędkości wycinania może być osiągnięte przez naniesienie na powierzchnie wyrobu farby przewodzącej, obniżającej rezystancje miedzy kontaktem a strefą obróbki.

Słowa kluczowe :

wycinanie elektroerozyjne WEDM, ceramika, kompozyty, konduktywność

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 1, 2007, Strona 45-50

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

OSZACOWANIE NAPRĘŻEŃ CIEPLNYCH W KOMPOZYTACH PODCZAS OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ

Jerzy KOZAK1, Jan PEROŃCZYK1, Zbigniew GULBINOWICZ1
1Instytut Mechaniki i Poligrafii, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska

Streszczenie

Przeprowadzono analizę naprężeń cieplnych i wykazano, że mogą one powodować naruszenie spójności między osnową metalową kompozytu i fazą umacniającą będącą izolatorem elektrycznym, co może stanowić jeden z mechanizmów elektrycznej erozji kompozytów w czasie EDM i WEDM.

Słowa kluczowe :

wycinanie elektroerozyjne WEDM, ceramika, kompozyty, naprężenia cieplne

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 1, 2007, Strona 51-57

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WYZNACZENIE PRĘDKOŚCI OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ KOMPOZYTÓW

Jerzy KOZAK1, Jan PEROŃCZYK1, Zbigniew GULBINOWICZ1
1Instytut Mechaniki i Poligrafii, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska

Streszczenie

W pracy wyprowadzono zależność pozwalającą wyznaczyć prędkość cięcia oraz drążenia materiału kompozytowego wielofazowego, na podstawie znanych charakterystyk technologicznych dla poszczególnych faz. Przeprowadzone doświadczenia weryfikacyjne dla WEDM PCD potwierdziły adekwatność sformułowanego teoretycznego modelu matematycznego.

Słowa kluczowe :

wycinanie elektroerozyjne WEDM, ceramika, kompozyty, prędkość drążenia

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 1, 2007, Strona 58-67

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

PRÓBY ZASTOSOWANIA ELEKTROD Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH DO MIKROOBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ

Leszek KUDŁA1, Anna TRYCH1
1Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Zakład Technologii Wyrobów Precyzyjnych i Elektronicznych

Streszczenie

Do mikroobróbki elektroerozyjnej (μEDM) stosuje się elektrody narzędziowe zwykle wytwarzane z metali, stopów metali lub z węglików spiekanych. Przedmiotem niniejszego opracowania są elektrody z nietypowego materiału, jakim są włókna węglowe, charakteryzujące się wieloma właściwościami odpowiadającymi dobrym materiałom elektrodowym. Najważniejsze z nich to znikoma rezystywność, duża wytrzymałość mechaniczna oraz stabilność termiczna. W opracowaniu przedstawiono konstrukcję i technologię miniaturowych elektrod do drążenia, wykonanych z włókien o średnicy 7μm oraz rezultaty wstępnych eksperymentów obróbki takimi elektrodami. Zasadniczym problemem jest niewielka odporność elektroerozyjna włókien i konieczność zapewnienia odpowiedniej długości części roboczej elektrod. Jednym z kierunków zwiększenia odporności może być zastosowanie pokryć metalami. Oprócz tego możliwe są realizacje mikrodrążenia elektrodami niepokrywanymi o dużej długości, które jednak wymagają zastosowania specjalnych układów i procedur.

Słowa kluczowe :

mikroobróbka elektroerozyjna, elektrody narzędziowe, włókna węglowe

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 1, 2007, Strona 68-76

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ELEKTROEROZYJNA METODA KSZTAŁTOWANIA PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH MAŁYCH OTWORÓW

Wacław MIELNICKI1, Tadeusz KRZYWDA1, Jan ZACHOROWSKI1, Jacek ZIÓŁEK 1
1Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – Kraków

Streszczenie

W artykule przedstawiono opracowaną i wykonaną w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie oraz wdrożoną w przemyśle pełną technologię elektroerozyjnego wykonywania małych otworów, zawierającą specjalną konstrukcję sterowanej komputerowo w 51 osiach obrabiarki wraz z zautomatyzowanymi procesami projektowania, realizacji procesów obróbkowych i kontroli uzyskanych rezultatów. Przedstawiono również wyniki przeprowadzonych prac i badań ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki problemów, które należało rozwiązać, by uzyskać pożądany rezultat na przykładzie otworów Θ 0,285+0,010-0,005

Słowa kluczowe :

drążenie elektroerozyjne tolerancja wymiarowa otworów

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 1, 2007, Strona 77-85

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

STAN WARSTWY WIERZCHNIEJ KOMPOZYTU AlSi7Mg/20% Al2O3 PO OBRÓBCE ELEKTROEROZYJNEJ

Jan PEROŃCZYK1, Dionizy BIAŁO2, Mirosław PRACKI1, Waldemar WIŚNIEWSKI 2, Jurek DUSZCZYK3
1Politechnika Warszawska, Instytut Technik Wytwarzania
2Politechnika Warszawska, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
3Delft University of Technology, The Netherland

Streszczenie

Przedstawiono wpływ obróbki elektroerozyjnej kompozytu aluminiowego zbrojonego cząstkami ceramicznymi na stan jego warstwy wierzchniej (WW) i topografię powierzchni po obróbce. Kompozyt wytworzony przez odlewanie miał osnowę ze stopu Al + 7% Si + 1,1% Mg i fazę umacniającą w postaci kulistych cząstek Al2O3 w ilości 20% obj. Obróbkę elektroerozyjną przeprowadzono w dwóch podstawowych jej odmianach, tj. drążeniem (EDM) i przecinaniem elektrodą drutową (WEDM). Stopień zmian składu kompozytu określano na zgładach metalograficznych. Morfologię powierzchni po obróbce elektroerozyjnej oceniano w aspekcie stosowanych parametrów obróbki: natężenia prądu w impulsie, napięcia, czasu impulsu (WEDM) oraz napięcia i energii pojedynczych wyładowań (EDM). Zdefiniowano mechanizm erozji kompozytu jako złożony proces oddziaływań termicznych i mechanicznych: topienia, sublimacji, a także pękania i wyrywania ceramicznych cząstek zbrojących.

Słowa kluczowe :

EDM, WEDM, kompozyt metalowy cząstki ,Al2O3 warstwa wierzchnia

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 1, 2007, Strona 86-93

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WPŁYW PARAMETRÓW OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ KOMPOZYTU AlSi7Mg/20% Al2O3 NA JEGO CHARAKTERYSTYKI TECHNOLOGICZNE

Jan PEROŃCZYK1, Dionizy BIAŁO2, Mirosław PRACKI1, Waldemar WIŚNIEWSKI2, Jurek DUSZCZYK3
1Politechnika Warszawska, Instytut Technik Wytwarzania
2Politechnika Warszawska, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
3Delft University of Technology, The Netherland

Streszczenie

Kompozyt AlSi7Mg/20% Al2O3 jest trudno skrawalny metodami konwencjonalnymi z uwagi na dużą zawartość cząstek umacniających Al2O3. Podjęto próbę zbadania wpływu różnych parametrów drążenia (EDM) i przecinania (WEDM) elektroerozyjnego na jego charakterystyki technologiczne. Badano wpływ amplitudy napięcia i prądu, czasu trwania i przerwy impulsu na prędkość cięcia, chropowatość powierzchni, zmianę szerokości cięcia przy cięciu elektrodą drutową. Przy drążeniu oceniano objętościową wydajność obróbki, współczynnik zużycia elektrody i chropowatość powierzchni. Wyznaczono wiarygodne statystyczne modele matematyczne pozwalające prognozować badane wskaĄniki technologiczne.

Słowa kluczowe :

drążenie elektroerozyjne, wycinanie elektroerozyjne kompozyty aluminiowe, parametry obróbki

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 1, 2007, Strona 94-102

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

DRą;ŻENIE ELEKTROEROZYJNE KOMPOZYTU POLIKRYSTALICZNEGO DIAMENTU

Jan PEROŃCZYK1, Jerzy KOZAK2, Mirosław PRACKI1
1Politechnika Warszawska, Instytut Technik Wytwarzania
2Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki i Poligrafiic

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu amplitudy prądu I czasu impulsu tj, przy ustalonych pozostałych parametrach, na podstawowe wskaĄniki obróbki elektroerozyjnej jak: wydajność Vw, współczynnik zużycia elektrody Θv, chropowatość powierzchni Ra oraz na wydajność jednostkową qvi i energochłonność procesu EDM. Przeprowadzono eksperyment planowany, dwuczynnikowy pięciopoziomowy wg. planu Hartley’a. Określono statystycznie wiarygodne zależności regresyjne dla badanych wskaĄników i przedstawiono je w postaci graficznej. Monitorowanie przebiegów U(t) i I(t) pozwoliło na określenie bardzo prawdopodobnych uśrednionych wartości mocy Peśr i energii Weśr impulsu elektrycznego przy obróbce ciągłej, dla poszczególnych nastaw, a stąd określenia wydajności jednostkowej qvi i energochłonności.

Słowa kluczowe :

EDM, PCD, charakterystyki technologiczne, monitoring

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 1, 2007, Strona 103-112

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

KSZTAŁTOWANIE FRAGMENTÓW ŁOPATEK TURBIN PAROWYCH ZA POMOCą; WYCINANIA ELEKTROEROZYJNEGO

Dariusz POROŚ1, Stanisław ZABORSKI1
1Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Streszczenie

W przedstawionym artykule badania realizowano na nowoczesnej, obrabiarce wyposażonej w napędy liniowe tj. wycinarce elektroerozyjnej firmy Sodick model AQ 327L. Opisany proces odnosi się do obróbki zamków łopatek turbin parowych, służących do mocowania łopatek do wirnika. Problemem przy zastosowaniu WEDM (Wire electrical discharge machining) do obróbki łopatek turbin parowych jest ograniczenie głębokości warstwy zmienionej termicznie (HAZ Heat affected zone). Ograniczenie takie ma na celu wyeliminowanie mikropęknięć powierzchni mających inicjujący wpływ na powstawanie uszkodzeń zamków łopatek podczas eksploatacji turbiny. Praca stanowi propozycję zastąpienia tradycyjnych metod obróbki zamków łopatek przez WEDM, a przez to eliminację problemów takich jak np. konieczność nadzorowania zużycia narzędzia.

Słowa kluczowe :

łopatki turbin, zamki, WEDM

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 1, 2007, Strona 113-121

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

BADANIA PROCESU WYCINANIA ELEKTROEROZYJNEGO (WEDM) Z WTRYSKOWYM SYSTEMEM PODAWANIA DIELEKTRYKA

Marek ROZENEK1, Lucjan Dą;BROWSKI1, Józef ZAWORA1
1Politechnika Warszawska, Instytut Technik Wytwarzania

Streszczenie

Wycinanie elektroerozyjne jest jednym z niewielu sposobów kształtowania skomplikowanych części wykonywany z materiałów trudnoskrawalnych. Proces ten pozwala na uzyskanie wysokich dokładności (rządu kilku mikrometrów) oraz dużej gładkości powierzchni. W wycinaniu stosuje się trzy systemy podawania dielektryka do szczeliny międzyelektrodowej: zanurzeniowy, wtryskowy oraz mieszany. Poniżej podany zostanie przybliżony model fizyczny procesu wycinania elektroerozyjnego z wtryskowym systemem podawania dielektryka. Podane zostaną zalety oraz wady tego procesu i przyczyny ich powstawania.

Słowa kluczowe :

wycinanie elektroerozyjne, dielektryk, model fizyczny

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 2-3, 2007, Strona 5-14

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

NOWY SPOSÓB POMIARU NAPRĘŻEŃ WŁASNYCH METODą; USUWANIA WARSTW W NIEJEDNORODNYCH WARSTWACH WIERZCHNICH

Anna ARASIMOWICZ1, Bogdan NOWICKI1
1Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Technik Wytwarzania

Streszczenie

Efekty obróbki oceniane są miedzy innymi przy pomocy pomiaru cech stanu warstwy wierzchniej. Jednym z podstawowych wskaĄników stanu warstwy wierzchniej jest rozkład naprężeń WW w funkcji odległości od powierzchni. W pracy opisano zmodyfikowaną metodę Phillipsa – Waissmana. Modyfikacja tej metody polega na usuwaniu warstwy wierzchniej przy pomocy delikatnego docierania z wyprostowanej próbki, pomiarze grubości usuniętej warstwy oraz strzałek ugięcia próbki i obliczenia na tej podstawie rozkładów naprężeń w WW w funkcji odległości od powierzchni.

Słowa kluczowe :

warstwa wierzchnia, naprężenia własne, usuwanie warstw

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 2-3, 2007, Strona 15-22

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

BADANIA WPŁYWU WARUNKÓW OBRÓBKI NA STAN WARSTW WIERZCHNICH PO STOPOWANIU ELEKTROISKROWYM

Agnieszka DMOWSKA1
1Politechnika Warszawska

Streszczenie

W wyniku stopowania elektroiskrowego tworzone są warstwy wierzchnie nasycone pierwiastkami stopowymi pochodzącymi z elektrody roboczej. Umożliwia to uzyskanie na obrabianym przedmiocie warstwy o grubości od kilkudziesięciu do około 200 μm. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem warunków stopowania elektroiskrowego elektrodą kształtową ze stali stopowej 1H18N9 na jego efekty.

Słowa kluczowe :

stopowanie elektroiskrowe, warstwa wierzchnia

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 2-3, 2007, Strona 23-32

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

MODELOWANIE MATEMATYCZNE ZJAWISK FIZYCZNYCH W SZCZELINIE ELEKTRODOWEJ EDM

Andrzej GOŁą;BCZAK1, Andrzej KONSTANTYNOWICZ2
1Politechnika Łódzka, Katedra Technologii Maszyn
2POLYCOM ŁódĄ

Streszczenie

W artykule przedstawiono nowe podejście do modelowania matematycznego procesów fizycznych zachodzących w szczelinie międzyelektrodowej obróbki elektroerozyjnej. Polega ono na zastosowaniu równań różniczkowych cząstkowych, opisujących rozkłady pól w szczelinie międzyelektrodowej, obejmujących: potencjał, gradient i rozpływ prądu. Zaprezentowano wyniki obliczeń numerycznych dla rzeczywistych warunków procesu EDM, obejmujące: wymiary szczeliny międzyelektrodowej i chropowatość powierzchni materiałów. W analizie wykorzystano materiały doświadczalne zgromadzone dotąd w tej dziedzinie.

Słowa kluczowe :

EDM, zjawiska fizyczne, szczelina elektrodowa, model matematyczny

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 2-3, 2007, Strona 33-40

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

MODELOWANIE MATEMATYCZNE EROZJI ELEKTRYCZNEJ W EDM

Zbigniew GULBINOWICZ1
1Instytut Mechaniki i Poligrafii, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska

Streszczenie

Podstawowym wskaĄnikiem w obróbce elektroerozyjnej jest współczynnik względnego zużycia elektrody roboczej ν. Współczynnik ten zależy od wielu parametrów, a w szczególności od parametrów wyładowania elektrycznego oraz właściwości materiału elektrod. Przeprowadzone w pracy modelowanie miało na celu wyznaczenie powiązań między wskaĄnikami opisującymi usuwanie materiału z elektrod a parametrami obróbki. Do oszacowania objętości usuwanego materiału z elektrod przyjęto model matematyczny erozji elektrycznej dla pojedynczego wyładowania. Oszacowanie usuwania materiału przeprowadzono wykorzystując bilans energetyczny, a także wyznaczany rozkład temperatury w materiale.

Słowa kluczowe :

erozja elektryczna, usuwanie materiału, modelowanie matematyczne, rozkład temperatury

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 2-3, 2007, Strona 41-48

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ANALIZA LOKALIZACJI ROZTWARZANIA ANODOWEGO W MIKROOBRÓBCE ELEKTROCHEMICZNEJ

Jerzy KOZAK1, Dorota GULBINOWICZ1, Zbigniew GULBINOWICZ1
1Instytut Mechaniki i Poligrafii, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska

Streszczenie

W artykule przedstawione zostały wyniki analizy stopnia lokalizacji anodowej w PECMM nanosekundowymi impulsami w oparciu o przeprowadzoną symulację mikrokształtowania uwzględniającą procesy przejściowe związane z ładowaniem warstw podwójnych na elektrodach

Słowa kluczowe :

mikroobróbka elektrochemiczna, lokalizacja roztwarzania

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 2-3, 2007, Strona 49-56

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

BADANIA DOKŁADNOŚCI SILNIE I ZMIENNIE POCHYLONYCH POWIERZCHNI WYTWORZONYCH METODą; WEDM

Zbigniew LECHNIAK1
1Politechnika Warszawska, Instytut Technik Wytwarzania

Streszczenie

Wycinanie elektroerozyjne (WEDM) jest obróbką precyzyjną, często stosowaną jako obróbka wykańczająca. Wytwarzanie powierzchni z zastosowaniem tej metody nastręcza jednak trudności związane z osiągnięciem wymaganej dokładności. Stosowane przez producentów obrabiarek zalecenia dają pożądane efekty dla dużych pochyleń powierzchni, jednakże nie uwzględniają przypadków silnej zmienności pochyleń. W artykule przedstawiono tendencje ujawniające się podczas obróbki powierzchni o znacznych i zmiennych pochyleniach. Zaproponowano metodę zwiększenia dokładności wycinania elektroerozyjnego powierzchni o znacznym i zmiennych pochyleniu.

Słowa kluczowe :

wycinanie elektroerozyjne WEDM, badanie, dokładność

Inżynieria Maszyn

R. 14, z. 2-3, 2007, Strona 57-63

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

NOŚNOŚĆ POWIERZCHNI PO OBRÓBCE ELEKTROEROZYJNEJ

Maciej MATUSZEWSKI1, Michał STYP-REKOWSKI1, Janusz MUSIAŁ1
1Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Mechaniczny

Streszczenie

W pracy omówiono zagadnienie nośności powierzchni i parametry, które ją charakteryzują, w kontekście oceny cech tribologicznych powierzchni. Badano powierzchnie uzyskane obróbką elektroerozyjną, które charakteryzują się dużą izotropowością. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących tego zagadnienia, które potwierdziły istotność parametrów wyznaczanych z krzywej nośności dla oceny cech tribologicznych

Słowa kluczowe :

nośność, zużywanie obróbka elektroerozyjna

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 2-3, 2007, Strona 64-73

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

MODELOWANIE OBRÓBKI ECM POWIERZCHNI O ZARYSIE KRZYWOLINIOWYM

Tomasz PACZKOWSKI1
1Katedra Inżynierii Produkcji, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Streszczenie

W pracy przedstawiono analizę teoretyczną obróbki elektrochemicznej elektrodą o zarysie krzywoliniowym. Zjawiska fizyczne występujące w szczelinie międzyelektrodowej opisano układem równań różniczkowych cząstkowych, wynikających z bilansu masy, pędu i energii przepływającego elektrolitu w szczelinie. Sformułowane w pracy równania opisujące ewolucję kształtu powierzchni obrabianej oraz przepływ elektrolitu (mieszaniny cieczy i gazu) w szczelinie, uproszczono wprowadzając założenia dotyczące przepływu, rozkładu objętościowej koncentracji fazy gazowej oraz grubości szczeliny, a następnie rozwiązano częściowo analitycznie a częściowo numerycznie. Dla założonych parametrów obróbki przeprowadzono obliczenia przedstawiając wyniki w przekroju poprzecznym i wzdłużnym szczeliny międzyelektrodowej. Na wykresach przedstawiono rozkłady prędkości wzdłużnej, poprzecznej przepływu elektrolitu, ciśnienia, rozkład temperatury oraz rozkłady wybranych wielkości fizycznych obróbki elektrochemicznej.

Słowa kluczowe :

ECM, przepływ elektrolitu, powierzchnie krzywoliniowe

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 2-3, 2007, Strona 74-81

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

SYSTEM KOMPUTEROWY DO SYMULACJI ECM POWIERZCHNI O KRZYWOLINIOWYCH TWORZą;CYCH

Tomasz PACZKOWSKI1, Jarosław ZDROJEWSKI2
1Katedra Inżynierii Produkcji, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
2Zakład Techniki Cyfrowej, Wydział Telekomunikacji i Elektroniki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Streszczenie

W pracy przedstawiono system komputerowy wraz z algorytmami działania, symulujący obróbkę elektrochemiczną oraz wspomagający projektowanie elektrod roboczych. We wspomagającym systemie powierzchnie krzywoliniowe typu NURBS aproksymowane są siatkami punktów o podziałce zapewniającej zadaną dokładność obliczeń. Siatki te, zdefiniowane dla obydwu elektrod, wykorzystywane są do prowadzenia obliczeń numerycznych. W ten sposób obliczane są wszystkie parametry fizyczne procesu niezbędne do wyznaczenia ewolucji kształtu elektrod. Do obliczeń przyjęto dwuwymiarowy model przepływu elektrolitu w szczelinie międzyelektrodowej.

Słowa kluczowe :

ECM, komputerowe wspomaganie projektowania, powierzchnie krzywoliniowe

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 2-3, 2007, Strona 82-91

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WPŁYW PARAMETRÓW OBRÓBKI EDM NA STAN WARSTWY WIERZCHNIEJ

Anna PODOLAK-LEJTAS1
1Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Technik Wytwarzania

Streszczenie

W referacie zostały przedstawione kompleksowe badania stanu warstwy wierzchniej po obróbce elektroerozyjnej. Wyniki obejmują analizę wpływu podstawowych parametrów procesu na: mikrostrukturę geometryczną powierzchni, grubość warstwy wierzchniej, rozkład mikrotwardości, analizę i liczbę mikropęknięć oraz analizę wpływu parametrów obróbki na wydajność procesu EDM.

Słowa kluczowe :

EDM, warstwa wierzchnia, parametry obróbki

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 2-3, 2007, Strona 92-97

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

BADANIA EKSPERYMENTALNE POWŁOK STELLITOWYCH NANOSZONYCH ELEKTROISKROWO

Norbert RADEK1, Bogdan ANTOSZEWSKI2, Janusz KAMIŃSKI3
1Politechnika Świętokrzyska, Centrum Laserowych Technologii Metali
2Politechnika Świętokrzyska, Centrum Laserowych Technologii Metali 3Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

Streszczenie

W pracy badano właściwości powłok nanoszonych elektroiskrowo. Ocenę właściwości powłok przeprowadzono na podstawie obserwacji mikrostruktury, badań odporności korozyjnej oraz pomiarów siły tarcia. Badania przeprowadzono wykorzystując stellit, jako materiał powłokowy (anodę) nakładany elektroiskrowo na próbki ze stali C45 (katody). Powłoki zostały naniesione za pomocą urządzenia EIL-8A

Słowa kluczowe :

obróbka elektroiskrowa, powłoka, mikrostruktura, tribologia

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 2-3, 2007, Strona 98-105

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ANALIZA ZJAWISK ZACHODZą;CYCH W SZCZELINIE MIĘDZYELEKTRODOWEJ PODCZAS IMPULSOWEJ OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ

Marek ROZENEK1
1Politechnika Warszawska, Instytut Technik Wytwarzania

Streszczenie

Omówiono zagadnienia związane z procesami zachodzącymi podczas impulsowej obróbki elektrochemicznej (PECM). Ten sposób obróbki elektrochemicznej daje możliwości podwyższenia dokładności, zmniejszenia defektów hydrodynamicznych, uproszczenia projektowania elektrod oraz zwiększenia niezawodności procesu w stosunku do obróbki elektrochemicznej prądem stałym. Szczególną uwagę zwrócono na procesy związane warstwą podwójną, z produktami obróbki: wydzielającym się gazem i produktami stałymi roztwarzania elektrochemicznego

Słowa kluczowe :

impulsowa obróbka elektrochemiczna PECM parametry, analiza

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 2-3, 2007, Strona 106-113

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

BADANIA DOŚWIADCZALNE OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ Z ZASTOSOWANIEM MILISEKUNDOWYCH IMPULSÓW ROBOCZYCH

Marek ROZENEK1
1Politechnika Warszawska, Instytut Technik Wytwarzania

Streszczenie

Obróbka elektrochemiczna (ECM) jest jedną z metod obróbki materiałów trudnoobrabialnych klasycznymi metodami obróbki. Pomimo jej niewątpliwych zalet, jak brak zużycia narzędzi, nie wprowadzanie naprężeń w warstwie wierzchniej przedmiotu obrabianego czy niska chropowatość powierzchni po obróbce, jest trudna w realizacji przy bardzo skomplikowanych kształtach. Do najtrudniejszych zagadnień należą: projektowanie narzędzi (elektrod roboczych), dobór parametrów obróbki, zapewnienie dużych dokładności. Jedną z najbardziej skutecznych metod pozwalających rozwiązać wymienione zagadnienia jest obróbka elektrochemiczna impulsowa, która pozwala na prowadzenie obróbki ze znacznie mniejszymi szczelinami pomiędzy elektrodami roboczymi, przez co uzyskuje się znaczne zwiększenie dokładności. W referacie zostaną zaprezentowane wyniki badań obróbki elektrochemicznej impulsowej z zastosowaniem milisekundowych impulsów prądowych. Badania eksperymentalne dotyczyły obrabialności elektrochemicznej w warunkach obróbki impulsowej tj. wyznaczenia współczynnika obrabialności elektrochemicznej w funkcji gęstości prądu.

Słowa kluczowe :

impulsowa obróbka elektrochemiczna PECM, współczynnik obrabialności, badania

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 2-3, 2007, Strona 114-121

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WPŁYW CZASU IMPULSÓW ROBOCZYCH NA LOKALIZACJĘ ROZTWARZANIA W IMPULSOWEJ OBRÓBCE ELEKTROCHEMICZNEJ

Marek ROZENEK1
1Politechnika Warszawska, Instytut Technik Wytwarzania

Streszczenie

Do najtrudniejszych zagadnień w obróbce elektrochemicznej należą: projektowanie narzędzi (elektrod roboczych), dobór parametrów obróbki, a przede wszystkim zapewnienie wysokich dokładności. Jedną z najbardziej skutecznych metod pozwalających rozwiązać wymienione zagadnienia jest obróbka elektrochemiczna impulsowa (PECM). Niedokładność w obróbce elektrochemicznej prądem stałym wynika głównie z dwóch powodów: niskiego stopnia lokalizacji roztwarzania oraz niemożliwości prowadzenia obróbki przy małych szczelinach międzyelektrodowych. W artykule zaprezentowano wyniki badań obróbki elektrochemicznej impulsowej z zastosowaniem milisekundowych impulsów prądowych. Badania wykazały, że skrócenie czasu trwania impulsu roboczego może korzystnie wpłynąć na stopień lokalizacji roztwarzania anodowego.

Słowa kluczowe :

impulsowa obróbka elektrochemiczna PECM prędkość roztwarzania, badania

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 2-3, 2007, Strona 122-131

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

MODELOWANIE OBRÓBKI ELECTROCHEMICZNEJ POWIERZCHNI OBROTOWYCH

Jerzy SAWICKI1
1Katedra Mechaniki i Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Streszczenie

W pracy przedstawiono równanie opisujące ewolucję kształtu krzywoliniowej, obrotowej powierzchni obrabianej metodą drążenia elektrochemicznego oraz równania przepływu mieszaniny elektrolitu i gazu w szczelinie między krzywoliniowymi powierzchniami obrotowymi (elektrodą roboczą - katodą i przedmiotem obrabianym - anodą). Dla założonych parametrów obróbki przeprowadzono obliczenia, przedstawiając wyniki obliczeń w przekroju poprzecznym i wzdłużnym szczeliny międzyelektrodowej. Na wykresach przedstawiono rozkłady prędkości wzdłużnej i poprzecznej przepływu elektrolitu, ciśnienia, temperatury oraz wybranych wielkości fizycznych obróbki elektrochemicznej (gęstości prądu, koncentracji objętościowej fazy gazowej).

Słowa kluczowe :

ECM, modelowanie matematyczne obróbki elektrolit, przepływ dwufazowy

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 2-3, 2007, Strona 132-142

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

POLEROWANIE ELEKTROCHEMICZNE STOPÓW METALI SZLACHETNYCH W ELEKTROLITACH BEZCYJANKOWYCH

Stanisław ZABORSKI1, Adam SUDZIK1, Mariusz ŁUPAK1
1Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Streszczenie

W artykule omówiono polerowanie elektrochemiczne jubilerskich stopów metali szlachetnych w elektrolitach bezcyjankowych. Przedstawiono wpływ rodzaju prądu i wspomagania procesu na efekty obróbki. Opisano sposób oceny jakości powierzchni polerowanej poprzez pomiar połysku.

Słowa kluczowe :

polerowanie elektrochemiczne, metale szlachetne, elektrolit, połysk

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 4, 2007, Strona 5-12

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

TECHNOLOGIA ORAZ CECHY POWIERZCHNI TEKSTUROWANYCH METODą; LASEROWą; I ELEKTROEROZYJNą;

Bogdan ANTOSZEWSKI1, Norbert RADEK1
1Politechnika Świętokrzyska, Centrum Laserowych Technologii Metali

Streszczenie

W artykule przedstawiono aspekty technologiczne wytwarzania tekstury powierzchniowej metodami elektroerozyjną i laserową. Wymienione tekstury będą miały zastosowanie na powierzchniach roboczych par ślizgowych węzłów tarcia, takich jak łożyska ślizgowe wzdłużne i uszczelnienia czołowe pomp. W przedstawionych badaniach omawia się związki pomiędzy parametrami procesu a geometrią pojedynczego elementu tekstury

Słowa kluczowe :

obróbka laserowa, obróbka elektroerozyjna, teksturowanie

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 4, 2007, Strona 13-20

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

OPTYMALIZACJA PROCESU OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ STANDARDOWEJ I ZE WSPOMAGANIEM ULTRAD¬WIĘKOWYM

Lucjan Dą;BROWSKI1, Józef ZAWORA1
1Politechnika Warszawska, Instytut Technik Wytwarzania

Streszczenie

Wprowadzenie drgań ultradĄwiękowych elektrody roboczej o małej amplitudzie w procesie drążenia elektroerozyjnego jest jednym z rozwiązań w poszukiwaniu metod doskonalenia tego procesu. Proces ten należy do nowych technologii obróbki i jest traktowany jako proces hybrydowy, w którym własności użytkowe obrabianych powierzchni są kształtowane przez zjawiska fizyczne zachodzące podczas wyładowań elektrycznych w dielektryku pomiędzy drgającą elektrodą roboczą i przedmiotem obrabianym. Poszukiwanie coraz doskonalszych rozwiązań konstrukcyjnych i podwyższanie własności użytkowych maszyn i urządzeń jest związane z coraz częstszym stosowaniem w przemyśle materiałów trudno obrabialnych metod konwencjonalnych oraz dążeniem do automatyzacji, upraszczania i standaryzacji procesów technologicznych. Jednym z elementów realizacji takich zadań jest doskonalenie metod obróbki elektroerozyjnej.

Słowa kluczowe :

obróbka elektroerozyjna, ultradĄwięki,drążenie elektroerozyjne, optymalizacja

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 4, 2007, Strona 21-30

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

STAN WARSTWY WIERZCHNIEJ PO Łą;CZNEJ OBRÓBCE STOPOWANIEM ELEKTROISKROWYM I OBRÓBCE POWIERZCHNIOWEJ ZGNIOTEM

Agnieszka DMOWSKA1, Bogdan NOWICKI1
1Politechnika Warszawska

Streszczenie

Stopowanie elektroiskrowe (EDA) poza możliwością wprowadzenia w warstwę wierzchnią (WW) pierwiastków stopowych i jej utwardzeniem generuje w niej niekorzystne naprężenia rozciągające i mikropęknięcia. Zastosowanie po EDA lokalnej obróbki powierzchniowej zgniotem typu roto-peen umożliwia podwyższenie twardości WW po łącznej obróbce EDA i roto-peen, zapewnienie w niej naprężeń ściskających, zanik mikropęknięć oraz korzystne właściwości użytkowe. W artykule przedstawiono wyniki badań nad skumulowanym oddziaływaniem EDA i roto-peen na wynikowy stan warstwy wierzchniej po tych obróbkach.

Słowa kluczowe :

stopowanie elektroiskrowe, nagniatanie powierzchniowe, roto-peen

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 4, 2007, Strona 31-41

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WARSTWY OCHRONNE TiN NA STOPACH MAGNEZU WYTWARZANE METODą; PAPVD

Marcin GOŁą;BCZAK1, Bogdan WENDLER2, Wojciech PAWLAK2
1Politechnika Łódzka, Katedra Technologii Maszyn
2Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałowej

Streszczenie

W artykule przedstawiono zmodyfikowaną technologię wytwarzania powłok ochronnych i dekoracyjnych z TiN na stopach magnezu, polegającą na zastosowaniu zmodyfikowanej metody PAPVD (Plasma Activated Physical Vapour Deposition). Zaprezentowano opis stanowiska badawczego do realizacji tej technologii oraz wyniki badań, dotyczące oceny właściwości użytkowych wytworzonych powłok ochronno-dekoracyjnych na stopie magnezu AZ31. Prezentowane wyniki badań dotyczą pomiaru mikrotwardości i modułu Younga wytworzonych powłok, oceny morfologii oraz mikro- i nanostruktury geometrycznej powierzchni tych warstw na stopie magnezu AZ 31.

Słowa kluczowe :

warstwa ochronnaTiN, stopy magnezu, metoda PAPVD, nanostruktura

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 4, 2007, Strona 42-53

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

TOPOGRAFIA POWIERZCHNI TULEI CYLINDROWYCH KSZTAŁTOWANYCH TECHNIKą; LASEROWą;

Józef GRUSZKA1
1MAHLE Polska Sp z o.o/PWSZ w Kaliszu, Instytut Politechniczny

Streszczenie

Artykuł zawiera opis metod obróbki powierzchni cylindrów i tulei cylindrowych silników spalinowych metodą tradycyjnego honowania oraz z wykorzystaniem lasera. Przedstawiono wyniki badań i analiz struktur powierzchni gładzi cylindrów i tulei cylindrowych metodą profilometrii i mikroskopii w układzie 2D i 3D.

Słowa kluczowe :

tuleja cylindrowa, honowanie, obróbka laserem, topografia powierzchni

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 4, 2007, Strona 54-61

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

WARSTWA WIERZCHNIA STALI HARTOWANA LASEROWO I JEDNOCZEŚNIE TOCZONA UKOŚNIE

Mieczysław KAWALEC1, Marian JANKOWIAK1, Zbigniew NOWAKOWSKI1
1Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości geometrycznych i fizycznych warstwy wierzchniej (WW) stali 100Cr6 oraz 55NiCrMoV po przetopieniowym hartowaniu laserowym oraz toczeniu hybrydowym. Pokazano profilogramy powierzchni obrobionej obrazujące jej morfologię. Właściwości geometryczne WW określono za pomocą parametru Ra chropowatości powierzchni oraz parametru Wa falistości. Wykazano, że obróbka hybrydowa badanych stali umożliwia znaczne zmniejszenie wysokości mikronierówności powierzchni obrobionej w porównaniu z powierzchnią zahartowaną. Właściwości fizyczne WW po obróbce hybrydowej scharakteryzowano za pomocą zdjęć mikrostruktury oraz rozkładów mikrotwardości w głąb WW.

Słowa kluczowe :

warstwa wierzchnia, hartowanie laserowe, toczenie hybrydowe

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 4, 2007, Strona 62-69

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

KONCEPCJA OBRABIARKI DO HYBRYDOWEJ SEKWENCYJNEJ TECHNOLOGII EC/EDMM

Sebastian SKOCZYPIEC1, Adam RUSZAJ1
1Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Politechnika Krakowska

Streszczenie

W artykule, na tle charakterystyki procesów mikroobróbki elektrochemicznej (ECMM) i elektroerozyjnej (EDMM) przedstawiona została koncepcja hybrydowej sekwencyjnej technologii EC/EDMM, która polega na połączeniu obu przedstawionych mikroobróbek w sekwencyjny proces i ich realizację na jednym urządzeniu integrującym obie technologie. Przeprowadzona charakterystyka technologiczna obrabiarek do ECMM i EDMM pozwala na wyróżnienie identycznych podzespołów funkcjonalnych, co jest podstawą do budowy obrabiarki do sekwencyjnej hybrydowej technologii EC/EDMM.

Słowa kluczowe :

ECMM, EDMM, mikro-wytwarzanie mikro-obrabiarka hybrydowa

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 4, 2007, Strona 70-77

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZASTOSOWANIE OBRÓBKI WIBROŚCIERNEJ DO POLEROWANIA POWIERZCHNI ELEMENTÓW AMUNICJI

Sławomir SPADŁO1, Robert PIERZYNOWSKI2
1Zakład Technik Informatycznych i Uzbrojenia, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Politechnika Świętokrzyska
2Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska

Streszczenie

W artykule omówiono wyniki badań obróbki wibrościernej. Przedstawiono informacje dotyczące możliwości wykorzystania omawianej metody jako obróbki gładkościowej powierzchni przedmiotów o małych wymiarach. Zaprezentowano wybrane wyniki badań eksperymentalnych dotyczące doboru parametrów wybłyszczania i usuwania zadziorów. Uzyskane wyniki badań i ocena wizualna próbek pozwoliła na określenie parametrów procesu w celu osiągnięcia efektu wybłyszczania powierzchni płaszcza pocisku broni małokalibrowej. Dodatkowo scharakteryzowano zastosowane urządzenie oraz materiały ścierne i polerskie użyte w procesach. Podsumowaniem pracy są wytyczne do określenia parametrów technologicznych procesu z jego ukierunkowaniem na zastosowanie do wybłyszczania powierzchni małogabarytowych elementów amunicji.

Słowa kluczowe :

obróbka wibrościerna, polerowanie, struktura geometryczna powierzchni

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 4, 2007, Strona 78-86

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

OCENA EFEKTYWNOŚCI PRZECINANIA WYBRANYCH MATERIAŁÓW METODą; STRUMIENIA WODNOŚCIERNEGO

Tomasz WALA1
1Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Budowy Maszyn

Streszczenie

W artykule przedstawiono sposób doboru parametrów cięcia metodą strumienia wodno-ściernego w zależności od rodzaju materiału. Przedstawione zostały matematyczne modele dla wyznaczenia wartości parametrów w zależności od jakości powierzchni obrabianej. W następnym etapie dokonano weryfikacji modeli równań dwóch zmiennych różnego rzędu do wyznaczania wysokości chropowatości wybranych materiałów. W ostatnim rozdziale artykułu przeprowadzono dyskusję na temat wybranych technologicznych aspektów poprawy jakości powierzchni obrabianej.

Słowa kluczowe :

strumień wodno-ścierny, cięcie, efektywność

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 4, 2007, Strona 87-93

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

UWZGLĘDNIANIE STREFY ODZIAŁYWANIA WIAZKI LASEROWEJ W OBRÓBCE DIAMENTU

Dominik WYSZYŃSKI1
1Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków

Streszczenie

Obróbka laserowa staje się coraz bardziej atrakcyjną spośród metod obróbki diamentów. Zastosowanie Ąródeł laserowych o dużej energii impulsu, takich jak pompowany lampą laser Nd:YAG czy pompowany modułem diodowym laser Nd:YAG z konwersją długości fali, pozwala na wysoką wydajność wraz z doskonałą jakością krawędzi i powierzchni obrabianych materiałów w odniesieniu do poniesionych kosztów. Artykuł przedstawia wyniki wstępnych badań nad zastosowaniem lasera Nd:YAG do mikroobróbki diamentu. Zaprezentowano wpływ geometrii skupionej wiązki laserowej na obróbkę diamentu.

Słowa kluczowe :

obróbka laserowa, diament

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 4, 2007, Strona 94-102

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

EFEKTYWNOŚĆ CIĘCIA LASEROWEGO BLACH NIESTOPOWYCH

Stanisław ZABORSKI1, Paweł SZPUNAR2, Dariusz POROŚ1
1Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
2CEPA Poland, Sp. z o.o. Żórawina

Streszczenie

W artykule omówiono cięcie blach niestopowych metodą laserową. W badaniach użyto lasery gazowe CO2 firmy TRUMPF. W procesie jako gaz roboczy zastosowano tlen. Przeprowadzono cięcie blach do spawania o różnych grubościach. Badano wpływ mocy lasera na wskaĄniki technologiczne takie jak: twardość, grubość utwardzenia, chropowatość obrobionych powierzchni, dokładność kształtowo wymiarową. W opracowaniu zamieszczono wykresy i wnioski z przeprowadzonych badań.

Słowa kluczowe :

cięcie laserowe, blachy niestopowe, efektywność cięcia

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 4, 2007, Strona 103-123

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ABLACYJNE OCZYSZCZANIE LASEROWE – NOWA PERSPEKTYWA TECHNOLOGICZNA W INŻYNIERII POWIERZCHNI

Wojciech NAPADŁEK1
1Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Warszawa

Streszczenie

Na podstawie literatury i prac własnych przedstawiono przegląd stanu wiedzy dotyczącej istoty ablacyjnego czyszczenia laserowego warstw powierzchniowych różnych materiałów konstrukcyjnych, posiadających nawarstwienia powstałe w procesach fizycznych oraz technologicznych. Opisano zjawisko oraz mechanizmy występujące w procesie ablacyjnego oczyszczania laserowego. Przedstawiono stosowane technologie oraz oprzyrządowanie niezbędne do realizacji ww. technologii, mającej bardzo szerokie zastosowanie, a także szerokie perspektywy w areologii, m.in. dla materiałów konstrukcyjnych, kompozytów, powłok, nawarstwień itp.

Słowa kluczowe :

ablacyjne oczyszczanie laserowe, warstwa powierzchniowa, topografia powierzchni

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 4, 2007, Strona 113-123

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

LASEROWA MIKROOBRÓBKA ELEMENTÓW MASZYN

Tadeusz BURAKOWSKI1,Wojciech NAPADŁEK2
1Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, Politechnika Koszalińska
2Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Warszawa

Streszczenie

Na podstawie literatury i prac własnych przedstawiono wybrany przegląd stanu wiedzy dotyczący powierzchniowej obróbki materiałów za pomocą ablacyjnej mikroobróbki laserowej, ze specjalnym naciskiem na zastosowanie laserów o krótkich i ultrakrótkich impulsach. Przedstawiono propozycje autorów w zakresie definicji oraz usystematyzowania podziału mikroobróbki laserowej na grupy jakościowe. Przedstawiono wybrane wyniki badań własnych w zakresie oczyszczania laserowego, umacniania udarowego, modyfikacji oraz laserowej mikroobróbki ubytkowej w areologii

Słowa kluczowe :

mikroobróbka laserowa, elementy maszyn, warstwa powierzchniowa, topografia powierzchni

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 4, 2007, Strona 124-131

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

DEVELOPMENT OF THE COMPACT CUTTING-OUT EQUIPMENT FAMILY USING THE PRODUCTION INVARIANTS ANALYSIS

Dmitry SVIRSKY1
1Polotsk State University, Novopolotsk, Republic of Belarus

Streszczenie

The paper deals with the problem of the high-technological competitive machining equipment development. The design conception is based on the group technology for creating a family of the products and the principles of localization of the invariant components in the compact equipment's field of purpose application. The developed technology for the products family creation consists of the following main stages. The field of purpose application of the class of the products must be determined and the known technological schemes which were realized in the equipment must be analyzed. Thus the invariant components of manufactured workpieces as well as in the technological processes for their production are founded. The constructive schemes of analogical machine-tools are analyzed with the purpose to found the functional and technical similitude of components in their distinguish types and models. The family common element base with minimal necessary number of the components (modules) is developed. The unique machine-tool technical proposal and it's arrangement from element base modules are developed in consume order. Thus a coordinate table as a technical invariant was localized in all types of cutting-out equipment in the way of compact design ideology. Cutter plays of an adapter role. It is suggested to use as the kind of adapter: plasma or laser beam, water jet or knife in dependence of both material and thickness of a blank. As a result the structure scheme of the universal machine-tool with the accessory adapters is offered.

Słowa kluczowe :

compact cutting-out, machine tool,equipment, analysis

Inżynieria Maszyn

R. 12, z. 4, 2007, Strona 132-141

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2009, Wszystkie prawa zastrzeżone.

STAN WARSTWY WIERZCHNIEJ PO Łą;CZNEJ OBRÓBCE ELEKTROEROZYJNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ZGNIOTEM

Bogdan NOWICKI1, Anna PODOLAK-LEJTAS1
1Politechnika Warszawska

Streszczenie

Obróbka elektroerozyjna EDM poza możliwością dokładnej obróbki elementów o złożonej geometrii, wytwarzanych z trudnoskrawalnych materiałów, charakteryzuje się niekorzystnym stanem warstwy wierzchniej (WW), a w szczególności niekorzystnymi naprężeniami rozciągającymi, mikropęknięciami i niekorzystną strukturą metalograficzną. Zastosowanie po EDM lokalnej obróbki powierzchniowej zgniotem typu roto-peen umożliwia podwyższenie twardości WW, po łącznej obróbce EDM i roto-peen, zapewnienie naprężeń ściskających w WW, zanik mikropęknięć oraz korzystne właściwości użytkowe. W artykule przedstawione są wyniki badań nad skumulowanym oddziaływaniem EDM i roto-peen na wynikowy stan warstwy wierzchniej po tych obróbkach.

Słowa kluczowe :

EDM, nagniatanie powierzchniowe, roto-peen

 © 2008 Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT