Naczelna Organizacja Techniczna
<tr>
  Wydawnictwo

  Redakcja

  Kolportaż

  Rada programowa

  Artykuły/Streszczenia

  Opłata wydawnicza

  Wskazówki dla autorów

  Zasady recenzowania

  Numery archiwalne

Kontakt

tel.  71 320-27-03

tel. kom.  608-056-196

  wyślij e-mail


Streszczenia latami

Zeszyty rok 2016

INZYNIERIA MASZYN INZYNIERIA MASZYN

SPIS TREŚCI

Inżynieria Maszyn

R. 21, z. 1, 2016

ISSN 1426-708X

o artykuł: INTERPOLACJA W KOMPUTEROWYCH UKŁADACH STEROWANIA NUMERYCZNEGO (Kosmol J.), pp. 7-31
o artykuł: SYMULACYJNE BADANIA WPŁYWU PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ NA SIŁY KONTAKTOWE W ŁOŻYSKU TOCZNYM (Kosmol J., Gatys R.), pp. 32-45
o artykuł: ZASTOSOWANIE METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W OPTYMALIZACJI KORPUSÓW OBRABIAREK (Wilk P.), pp. 46-58
o artykuł: OPTYMALIZACJA KOMPOZYTOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH AUTONOMICZNEGO ROBOTA LATAJĄCEGO (Wąsik M., Skarka W.), pp. 59-68
o artykuł: METODA WYZNACZANIA ZALECANEGO WSKAŹNIKA SZTYWNOŚCI STATYCZNEJ TOKAREK KARUZELOWYCH (Śliwka J.), pp. 69-79
o artykuł: ANALIZA DRGAŃ POD KĄTEM OTRZYMYWANEJ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI CIĘCIA PODCZAS OBRÓBKI WODNO-ŚCIERNEJ (Wala T., Lis K.), pp. 80-91
o artykuł: ZASTOSOWANIE INŻYNIERII ODWROTNEJ W REKONSTRUKCYJNYCH PRACACH LUDWISARSKICH (Kaźmierczak M.) pp. 92-105

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inżynieria Maszyn

R. 21, z. 1, 2016, Strona 7-31

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2016, Wszystkie prawa zastrzeżone.

INTERPOLACJA W KOMPUTEROWYCH UKŁADACH STEROWANIA NUMERYCZNEGO

Jan KOSMOL1
1Politechnika Śląska, Katedra Budowy Maszyn, Gliwice

Streszczenie

W artykule omówiono zalety i wady interpolatorów spotykanych w układach sterowania numerycznego obrabiarek. Przedstawiono interpolatory stosowane w układach NC I generacji, bazujące na rozwiązaniach sprzętowych, tj. interpolatory liniowe i kołowe oraz interpolatory stosowane w układach II generacji, tj. CNC, bazujące na rozwiązaniach programowych. Porównano interpolatory sprzętowe i programowe z punktu widzenia możliwości eksploatacyjnych obrabiarek sterowanych numerycznie,tj. dokładności interpolacji i maksymalnych prędkości ruchów posuwu, decydujących o wydajności obróbki.

Słowa kluczowe :

sterowanie numeryczne, NC, CNC,interpolacja, krzywa sklejana,krzywa wielomianowa

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 21, z. 1, 2016, Strona 32-45

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2016, Wszystkie prawa zastrzeżone.

SYMULACYJNE BADANIA WPŁYWU PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ NA SIŁY KONTAKTOWE W ŁOŻYSKU TOCZNYM

Jan KOSMOL1, Robert GATYS1
1Katedra Budowy Maszyn, Politechnika Śląska w Gliwicach

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki modelowania metodą elementów skończonych zjawisk kontaktowych w łożysku tocznym skośnym. Celem modelowania było wyznaczenie związków pomiędzy siłami kontaktowymi a prędkością obrotową łożyska i napięciem wstępnym. W szczególności oceniono wpływ siły odśrodkowej od wirujących kulek łożyskowych na siły normalne pomiędzy bieżniami łożysk i kulką oraz momentu żyroskopowego na wielkość tych sił. Badania przeprowadzono dla wybranego łożyska skośnego. Przedstawiono także wstępne wyniki badań analitycznych, bazujące na teorii Hertza, w celu ich porównania z wynikami badań MES i oceny wiarygodności wartości liczbowych MES.

Słowa kluczowe :

zjawisko kontaktowe, modelowanie łożysko toczne, sztywność, MES

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 21, z. 1, 2016, Strona 46-58

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2016, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZASTOSOWANIE METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W OPTYMALIZACJI KORPUSÓW OBRABIAREK

Piotr WILK1
1Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Budowy Maszyn

Streszczenie

Niniejszy artykuł zawiera przykłady zastosowania metod sztucznej inteligencji, jako narzędzi wspomagających proces poszukiwania optymalnej postaci konstrukcyjnej korpusów obrabiarek. Dokonano porównania algorytmu ewolucyjnego i algorytmu selekcji klonalnej w zadaniu doboru grubości ścian korpusu wrzeciennika frezarki pionowej. Przedstawiono również przykład zastosowania algorytmu ewolucyjnego do doboru rozmieszczenia materiału na drodze optymalizacji topologicznej. Wynikiem czego było opracowanie zgrubnego modelu geometrycznego korpusu, który po uszczegółowieniu poddano optymalizacji parametrów geometrycznych. W oparciu o przeprowadzone obliczenia wykonano na drodze odlewania korpus stojaka frezarki pionowej.

Słowa kluczowe :

optymalizacja, korpus,algorytm ewolucyjny,sztuczna inteligencja

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 21, z. 1, 2016, Strona 59-68

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2016, Wszystkie prawa zastrzeżone.

OPTYMALIZACJA KOMPOZYTOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH AUTONOMICZNEGO ROBOTA LATAJĄCEGO

Mateusz WĄSIK1, Wojciech SKARKA2
1Politechnika Śląska, Katedra Budowy Maszyn, Gliwice
2Politechnika Śląska, Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Gliwice

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki oraz metodykę przeprowadzonego procesu optymalizacyjnego kompozytowych elementów konstrukcyjnych latającego robota eksploracyjnego. Numeryczny proces optymalizacyjny został oparty na metodzie SIMP (Solid Isotropic Microstructure with Penalization),która jest metodą optymalizacji topologii kontinuum materialnego—jednorodnego, porowatego lub kompozytowego bazującą na fikcyjnie utworzonym materiale zastępczym. Proces optymalizacyjny zaimplementowano w oprogramowaniu HyperWorks Optistruct. W wyniku przeprowadzonej optymalizacji struktur elementów kompozytowych - płytki stanowiącej szkielet drona oraz pierścieni mocujących osłonę w sposób ruchomy, w odniesieniu do elementów bazowych zaprojektowanych bez użycia algorytmów optymalizacyjnych,uzyskano znaczącą redukcję masy ww. elementów oraz poprawę ich właściwości wytrzymałościowych.

Słowa kluczowe :

optymalizacja, autonomiczny robot latający, dron, kompozyt, MES

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 21, z. 1, 2016, Strona 69-79

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2016, Wszystkie prawa zastrzeżone.

METODA WYZNACZANIA ZALECANEGO WSKAŹNIKA SZTYWNOŚCI STATYCZNEJ TOKAREK KARUZELOWYCH

Janusz ŚLIWKA1
1Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Budowy Maszyn, Gliwice

Streszczenie

W artykule omówiono metodę określania zalecanego wskaźnika sztywności statycznej dedykowaną dla tokarek karuzelowych. Zaproponowana metoda bazuje na analizie dokładności obróbki. Uzyskane wartości zalecanego wskaźnika sztywności zestawione zostały z wynikami badań przeprowadzonymi na wybranej grupie tokarek karuzelowych.

Słowa kluczowe :

obrabiarka ciężka, dokładność obróbki, wskaźnik, sztywność

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 21, z. 1, 2016, Strona 80-91

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2014, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ANALIZA DRGAŃ POD KĄTEM OTRZYMYWANEJ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI CIĘCIA PODCZAS OBRÓBKI WODNO-ŚCIERNEJ

Tomasz WALA1, Krzysztof LIS1
1Katedra Budowy Maszyn, Politechnika Śląska w Gliwicach

Streszczenie

Artykuł podejmuje dyskusję wpływu drgań występujących w procesie cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną na otrzymywaną chropowatość powierzchni przecinanego przedmiotu. O jakości obrabianej powierzchni decydują głównie czynniki wynikające z ustawień samych parametrów procesu cięcia, jednak przedstawione w artykule badania eksperymentalne wykazują, że nie bez znaczenia są również drgania, towarzyszące obróbce.

Słowa kluczowe :

obróbka wodno-ścierna, drgania,pomiary chropowatości powierzchni

Treść referatu

Inżynieria Maszyn

R. 21, z. 1, 2016, Strona 92-105

ISSN 1426-708X

© Copyright by, Redakcja Inżynierii Maszyn - Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2014, Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZASTOSOWANIE INŻYNIERII ODWROTNEJ W REKONSTRUKCYJNYCH PRACACH LUDWISARSKICH

Maciej KAZIMIERCZAK1
1Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Budowy Maszyn, Gliwice

Streszczenie

W niniejszym artykule poruszono tematykę dotyczącą zastosowania inżynierii rekonstrukcyjnej w badaniach różnych typów obiektów od technicznych po artystyczne. Badania z przytoczonego zakresu różnią się od siebie przede wszystkim głównym celem ich prowadzenia. Rozważania poparto wynikami przeprowadzonych przez autora prac, których celem było odtworzenia postaci geometrycznej najstarszych w Polsce (1314 i 1389 r.) średniowiecznych dzwonów kościelnych, znajdujących się w Sandomierskim kościele oo. Dominikanów. Etap digitalizacji w rozpatrywanym przypadku przeprowadzono przy użyciu ramienia pomiarowego MCAx20 z laserową głowicę skanującą MMDx100 firmy Nikon Metrology, wyposażonego w oprogramowanie Focus umożliwiające rejestrację i obróbkę uzyskanych chmur punktów oraz tworzenie modelu 3D w postaci siatki trójkątów.

Słowa kluczowe :

inżynieria odwrotna, digitalizacja, dzwon, profil

Treść referatu

 © 2008 Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT